26.09.2019 | Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej

Vec : Usmernenie – postup pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu

 

        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. a) a p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“) na registráciu chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu.

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre domácu spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Na základe tohto rozhodnutia  musí Slovenská republika zapísať do centrálneho registra všetky chovy ošípaných bez rozdielu počtu.

Nemožnosť vykonávať domáce zabíjačky fyzickými osobami - podnikateľmi a právnickými osobami – toto obmedzenie platí pre chovateľov zvierat vo všeobecnosti, nielen pre druh ošípané. V usmerňovacom dokumente Európskej komisie, generálneho riaditeľstva pre ochranu zdravia spotrebiteľa z 21. decembra 2005 o zavedení určitých ustanovení Nariadenia (ES)
č. 853/2004 o hygiene potravín živočíšneho pôvodu je domáca zabíjačka „zabíjanie na súkromnú domácu spotrebu“ definovaná ako činnosť, ktorú vykonáva fyzická osoba, nie podnikateľ, ktorá sa nemôže považovať za prevádzkovateľa potravinárskeho podniku. Mäso získané z takéhoto zabitia sa neuvedie na trh. 

 

Vzhľadom k veľkému množstvu doposiaľ neregistrovaných chovov s jednou ošípanou (odhad cca 4500 chovov), v dôsledku vysokého finančného, časového a personálneho zaťaženia orgánov veterinárnej správy, ŠVPS SR pristupuje k zjednodušenému postupu pri registrácii týchto chovov nasledovným spôsobom:

 

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v CEHZ) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

 

  1. Registrácia chovov, ktoré už toho času chovajú 1 ošípanú na domácu spotrebu a nie sú registrované v CEHZ
  2. A) registrácia

- chovateľ si na príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“), obci alebo na regionálnych pracoviskách Plemenárskych služieb SR, š.p. vyžiada alebo vytlačí z webovej stránky ŠVPS SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo Plemenárskych služieb SR, š.p.  tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1).

- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie

- vyplnené tlačivo zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat - ÚPZ Žilina, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina (ďalej len „CEHZ“)

- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná a žiadateľ nebude zaregistrovaný v CEHZ.

- CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu, ktoré bude v tvare 6 –miestneho alfanumerického jedinečného kódu začínajúceho písmenom  „D" a ďalej päť číslic (napr. D12345).

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

- ŠVPS SR neodporúča na jednu adresu registrovať viac „D“ fariem, pri vzniku nákazy budú uložené opatrenia pre každý jeden registrovaný chov v pásme.

 

Pri tejto registrácii RVPS nevykonáva fyzickú kontrolu na mieste, nepotvrdzuje tlačivo na registráciu, nevypisuje súradnice!

Takto zaregistrovaný chov nevstupuje do analýzy rizík v CEHZ na kontrolu identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat.

 

Chovy registrované v CEHZ začínajúce písmenom „D“ sú chovy so špeciálnym režimom, nie sú to klasické chovy na chov zvierat. Tieto chovy slúžia na domáce zabíjačky, prípadné dochovanie zvierat do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou. Z tohto chovu nebude možné ošípanú odsunúť do iného chovu a z tohto dôvodu  pri registrácii chovu v CEHZ ani nebude vygenerovaný 5 – miestny kód chovu ošípaných (číslo, ktorým sa označujú zvieratá narodené v chove).

Každý chovateľ môže mať len jedno registračné číslo chovu „D“, ktoré je v CEHZ spárované s rodným číslom.

 

  1. B) ďalší nákup

- pri každom ďalšom nákupe zvierat na domácu spotrebu, chovateľ vyplní tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2)

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, zapíše aj registračné číslo chovu, ktoré bolo kupujúcemu pridelené z CEHZ (napr. D12345)

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

 

 

  1. Registrácia chovu ošípanej, ktorý získava ošípanú na domácu spotrebu nákupom od registrovaného chovateľa

- chovateľ zvierat, ktorý nie je registrovaný v CEHZ a ktorý chce kúpiť jednu ošípanú na vykonanie domácej zabíjačky alebo si ju chce dochovať do jatočnej hmotnosti od registrovaného chovateľa musí vyplniť 2 tlačivá:

  1. tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ (príloha č.1)
  2. tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ (príloha č. 2) - časť na uvedenie registračného čísla nevyplňuje.

- je potrebné uviesť všetky náležitosti, ktoré tlačivá požadujú.

- s tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ pôjde chovateľ k registrovanému chovateľovi, od ktorého chce kúpiť ošípanú, poskytne mu vyplnené tlačivo, originál vyplneného tlačiva posiela predávajúci do CEHZ, jednu kópiu si ponechá kupujúci a jednu predávajúci.

- predávajúci si tento predaj ošípanej zaznačí do registra ošípaných v chove, registračné číslo chovu zapíše až po jeho pridelení v CEHZ.

- predávajúci - registrovaný chovateľ posiela informáciu o predaji jednej ošípanej do CEHZ prostredníctvom tlačiva „Hlásenia zmien v počte ošípaných“ do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, táto udalosť je zohľadnená len v počte zvierat na začiatku mesiaca a na konci (nepoužíva sa žiadny kód udalosti).

- k „Hláseniu zmien v počte ošípaných“ priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od chovateľa, ktorému zviera poskytol na domácu spotrebu.

- ak počas mesiaca registrovaný chovateľ predá viacerým zatiaľ neregistrovaným chovateľom ošípanú za účelom domácej zabíjačky alebo dochovania ošípanej, tak priloží vyplnené tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“ od každého jedného kupujúceho chovateľa.

- tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ zasiela kupujúci do CEHZ, prípadne po dohovore s kupujúcim môže toto tlačivo zaslať aj predávajúci naraz spolu s „Hlásením zmien v chove ošípaných“ a tlačivom „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

 

- CEHZ na základe vyplneného tlačiva „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“ pridelí a zašle chovateľovi 6 – miestne registračné číslo chovu začínajúce písmenom „D“.

- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS (ak ho už má z CEHZ pridelené).

 

Vzhľadom k tomu, že od 1.11.2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou. CEHZ  nespracuje udalosť hlásenú kódom 63 – predaj neregistrovanému chovateľovi. Preto aj hlásenia zmien v počte ošípaných zaslané do CEHZ za mesiac december 2018, v ktorom bol uvedený kód 63 - predaj neregistrovanému chovateľovi CEHZ nespracovala a zaslala chovateľovi chybník.

 

S pozdravom         

 

                                                                                            Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

                                                                                           ústredný riaditeľ

 

Príloha č.1:

Tlačivo „Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu“.  

 

Príloha č.2:

Tlačivo „Predaj ošípanej na domácu spotrebu“.

 

Na vedomie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia poľnohospodárstva

Plemenárske služby, š. p.

Plemenárska inšpekcia SR

Poľnohospodárska platobná agentúra                             

Komora veterinárnych lekárov SR

 

Prílohy: