08.04.2019 | Vyjadrenie k dezinformáciám týkajúcich sa použitia kapitálových prostriedkov Spojenej školy Lendak

VYJADRENIE K DEZINFORMÁCIÁM TÝKAJÚCICH SA POUŽITIA
KAPITÁLOVÝCH PROSTRIEDKOV SPOJENEJ ŠKOLY LENDAK

Vážení obyvatelia obce Lendak a celá verejnosť. Nakoľko v ostatných dňoch
dochádza k šíreniu dezinformácií a klamstiev, ktoré poškodzujú prácu obecného úradu a tiež
mojej osoby, mám za potreby uviesť niekoľko dôležitých faktov na ozrejmenie situácie.

Po rokovaní obecného zastupiteľstva v Lendaku dňa 1. apríla 2019 odznievajú v obci
a tiež na internete debaty o tom ako sa na obecnom úrade „kradne“, ako sa „roztratili“ peniaze
určené pre školu. Do týchto debát sa okrem obyvateľov obce zapájajú aj súčasní poslanci
obecného zastupiteľstva, bývalí poslanci obecného zastupiteľstva, ale aj bývalý riaditeľ školy.

Niekoľko dní po rokovaní zastupiteľstva vznikla na facebookovej stránke „Priznania
Lendačanov“ rozprava k tejto problematike, kde sú priame útoky konkrétnych osôb na
činnosť obce, obecného úradu a aj mňa ako jeho prednostu.

Uznávam, že hovoriť o číslach bez podložených podkladov licitujúc akési čísla priamo
na rokovaní obecného zastupiteľstva vyznieva zaujímavo a kontroverzne.

Nedovolím však, aby sa niekto pozeral na zamestnancov obecného úradu, ako na

„zlodejov“, ktorí rozkradli akýchsi 300 000 €. Nedovolím to iba z jedného dôvodu –
pretože to nie je pravda.

Na zastupiteľstve odznelo:             suma kapitálov mala byť 832 183 € (PRESNE)
                                                      Na výstavbu budovy PrO sa použilo 200 000 €
                                                      Ostalo 301 111 €
                                                      Kde je zvyšných 331 072 € ???

Odpoveď kde sú:

1. Výstavba materskej škôlky v hodnote 1 618 774,69 €

Obec Lendak si v roku 2010 zobrala úver z komerčnej banky vo výške 631 387 EUR, ktorým
financovala výstavbu Materskej škôlky (stavba dokončená v r. 2011). Zvyšok dofinancovala
z vlastných kapitálových prostriedkov Spojenej školy.

Úver bol splatený v novembri 2018 a bol splatený práve z peňazí ktoré boli určené na
školstvo – kapitálové výdavky Spojenej školy. Celková suma použitých finančných
prostriedkov na výstavbu Materskej škôlky 1 618 774,69 €.

Od r. 2014 do 11/2018 bol z kapitálových prostriedkov školy doplatený úver
(istina+úroky) vo výške 413 280,70 €.

 

2. Prístavba materskej škôlky v hodnote 285 355,87 €

V roku 2014 vznikla požiadavka urobiť prístavbu materskej škôlky pre nedostatok miesta.
Z tohto dôvodu bolo použitých 285 355,87 € z Kapitálových výdavkov Spojenej školy na túto
stavbu (stavba ukončená v r. 2016).

3. Financovanie potrieb školy v r. 2016 – pieskovisko MŠ, plynová panvica
a škrabka do ŠJ, kosačka – 13 879,16 €

4. Financovanie potrieb školy v r. 2017 – detské ihrisko MŠ, doplatok k dotácii na
výťah v škole, parkovisko pri ZUŠ – 40 898,53 €

V rokoch 2014 – 2018 bolo teda na kapitálové výdavky súvisiace s chodom Spojenej
školy preinvestovaných spolu 753 414,26 € ostatné finančné prostriedky v ostatných rokoch.
V roku 2017 bolo použitých 200 000 € na výstavbu budovy prevádzkarne obce. V rozpočte r.
2019 je v súčasnosti 301 111 €. Spolu, od r. 2014: 1 251 479,66 €

 

Porovnanie:

Podľa dezinformácií chýba 331 072 € !

Podľa čerpania (body 1-4) bolo použitých na školské účely (okrem výstavby PrO a súčasnom
zostatku v rozpočte) spolu od r. 2014 – 2018: 753 414,26 € (splátky úveru 413 280,70 € +
prístavba MŠ 285 355,87 € + 13 879,16 € + 40 898,53 €)

 

Neprislúcha mi hodnotiť či peniaze odobraté na výstavbu budovy prevádzkarne obce
a v tomto roku znovu na iné účely obce (pravdepodobne rekonštrukciu budov) boli využité
tak ako naozaj mali. O tom kam poputujú obecné peniaze – o tom prioritne rozhodujú
orgány obce a najmä obecné zastupiteľstvo – nie prednosta a už vôbec nie zamestnanci
obce.

Zároveň Vás všetkých žiadam, aby Vaše slová nepredbiehali podložené fakty a aby
nevznikali debaty založené na polopravdách a nedostatočnom množstve informácií. Krivé
obvinenie je totiž v našej legislatíve chápané ako trestný čin podľa zákona č. 300/2005 Z. z.
trestný zákon.

V Lendaku, 08.04.2019

 

Mgr. Michal Marhefka
prednosta obecného úradu v Lendaku