Absolventi ZUŠ - Lendak 2016 - 2017

Aj tento školský rok 2016/2017 bol v Základnej umeleckej škole v Lendaku mimoriadne úspešný. Svedčia o tom nielen získané diplomy z rozmanitých súťaží, ale aj absolventi hudobného odboru, ktorí 23. júna nepochybne presvedčili skúšajúcu komisiu o svojich hudobných zručnostiach. Porote predviedlo svoje kvality celkovo deväť absolventov s pestrou paletou hudobných nástrojov i skladieb a to bez toho, aby sa ich zmocnila akákoľvek tréma.

V súvislosti s absolventmi prvého stupňa sa hrou na keyboarde predstavila Sára Špaková z triedy Mgr. Márie Bieľakovej a Mária Lizáková z triedy Mgr. Branislava Miku. Spomínaný pán učiteľ Miko vyučoval aj absolventku, Agnesu Budzákovú, v hre na klavíri. Dvaja žiaci sa predviedli hrou na akordeóne a to konkrétne Patrik Budzák z triedy Mgr. Ľudmily Glodžákovej a Adam Neupauer, ktorého na skúšky pripravil p. uč. Matúš Lizák. Na tohtoročných skúškach nechýbala ani altová flauta, pričom prednesy z obdobia baroka predstavila šikovná flautistka Simona Hudáková z triedy Bc. Janky Fudalyovej.

V rámci druhého stupňa evidujeme tento školský rok dvoch šikovných gitaristov, ktorých vyučoval Ivan Ondy DiS. art. Ako prvá zahrala Simona Zuzana Batoryová, po ktorej nasledoval Dávid Frankovský.

Okruh tohtoročných absolventov uzatvoríme žiakom, ktorý figuroval v rámci štúdia pre dospelých. Daný typ štúdia úspešne ukončil Matej Kováčik DiS. art. z triedy Mgr. Ruženy Vaverčákovej.

Samozrejme bola naším cieľom výchova umením, k umeniu a pre umenie a tak pevne veríme, že daní absolventi budú nadobudnuté hudobno-kreatívne schopnosti rozvíjať aj v umeleckej príprave na vyššom stupni, pričom sa postupne môžu kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania.

Bc. Janka Fudalyová