Oznámenie vlastníkom nových pozemkov

Oznámenie vlastníkom nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá  a k.ú. Slovenská Ves

Z dôvodu ukončenia a zápisu projektu pozemkových úprav v k.ú. Spišská Belá a Slovenská Ves Vám oznamujeme, že s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav bol dohodnutý postup prechodu na nové hospodárenie po ukončení pozemkových úprav nasledovne:

Termín zániku všetkých nájomných a užívacích vzťahov a vyčleneného náhradného užívania podľa § 15 na pôvodných pozemkoch zaniká dňom 31.12.2017.

Termín nového užívania na pozemkoch začína dňom 1.1.2018.

Z uvedených dôvodov a rešpektovania osevných postupov sa začne hospodárenie na nových pozemkoch až na jeseň 2018, (september, október, alebo po zbere úrody).

 

NOVÉ POZEMKY SI VLASTNÍCI TENTO ROK NA JESEŇ 2017 VYTYČOVAŤ NEBUDÚ!

Vlastníci nových pozemkov, ktorí chcú na jeseň 2018 pokračovať v užívaní pozemkov na pôvodnom mieste si musia zabezpečiť nájomné zmluvy s novými vlastníkmi pozemkov. 

Vlastníci pozemkov, ktorí nedajú svoje nové pozemky do užívania, ale budú sami hospodáriť, si vytýčenie zabezpečia na vlastné náklady.

Dôvodom nevytyčovania nových pozemkov správnym orgánom sú rozsiahle užívacie nájomné vzťahy.

Oznamujeme vlastníkom, že zmluvne bolo prostredníctvom zhotoviteľa PPÚ vytýčených 5% z celkovej výmery pozemkov v obvode pozemkových úprav k. ú. Spišská Belá a k. ú. Slovenská Ves.

Uvedený rozsah vytýčenia nových pozemkov bol už správnym orgánom vykonaný.

 

ZA POCHOPENIE A REŠPEKTOVANIE TOHTO OZNAMU VÁM ĎAKUJEME.

Okresný úrad Kežmarok, Pozemkový a lesný odbor