Upozornenie

Poľnohospodárska spoločnosť Valtin si od Slovenského pozemkového fondu, prenajala poľnohospodársku pôdu na poľnohospodárske účely v k. ú. obce Výborná, ktoré hodlá využívať pre svoje potreby.

Nakoľko časť tejto pôdy obhospodarujú aj naši občania, tak spoločnosť Valtin ich vyzýva ku kontrole vlastníckych práv. Ak sa vlastník nepreukáže vlastníctvom k pôde, nebude môcť na nej naďalej hospodáriť. Jedna sa o C parcely a tieto parcelne čísla: 1509, 1550, 1617/1, 2154, 2207, 2216, 2229, 2344/2, 2344/3, 2411, 2413, 2415, 2416, 4314 a 4315. Svoje námietky, pripomienky a návrhy môžete vyjadriť u konateľa spoločnosti, Valenta Hudáka vo Výbornej na č. 1001. Spoločnosť má záujem aj prenajať si pôdu od vlastníkov v danom území, pripadne sa môžu dohodnúť na zámene.