Výzva na predkladanie ponúk - stavebné úpravy šatní

Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Lendak je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z vlastných finančných prostriedkov.

Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy futbalových šatní v obci Lendak“

Druh zákazky: Služby Spoločný slovník obstarávania: 45210000-2 – stavebné práce na stavbe budov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Hlavné miesto poskytnutia stavebných prác: KN-C 1745/1

Predpokladaná hodnota zákazky: 13 837,25 EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky: Jedná sa o rekonštrukciu šatní pri futbalovom ihrisku v Lendaku po pôvodnej pizzerii. Vybudovanie hygienického zázemia pre futbalistov, výmena vchodových dverí. Práce sú vyjadrené v rozpočte stavby.

Termín poskytnutia prác: do 30. 05. 2018

Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Obce Lendak a dotácie Slovenského futbalového zväzu.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Ponuku môže predložiť FO alebo PO zapísaná v príslušnom registri, alebo združenie FO a PO ktoré v prípade predloženia ponuky predloží ako jej súčasť aj zmluvu o založení združenia.

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s opisom predmetu zákazky tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

• Identifikačné údaje uchádzača

• Navrhovanú cenu predmetu zákazky – vyplnený výkaz výmer

 

Na obálke s ponukou vyznačte: „SÚŤAŽ –– oprava futbalových šatní NEOTVÁRAŤ!“

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote do 30.04.2018 12.00 h na Obecný úrad v Lendaku – sekretariát starostu obce a prednostu OcÚ.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: NIE

Uzavretie zmluvy

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej pošty. Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.

Ostatné požiadavky

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: - nebude predložená ani jedna ponuka, - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

V Lendaku, dňa: 19.04.2018

V súlade so ZVO vypracoval(a): Mgr. Michal Marhefka

Pavel Hudáček

starosta obce

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Mgr. Michal Marhefka, tel.: 0911 110 419, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.