02.10.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č.10

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

Xzasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 7. október 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 

 

Program rokovania:

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rozpočtové opatrenie PrO č. 6/2019
 4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 10/2019
 5. Výsledky Spojenej školy za školský rok 2018/2019 a plán činnosti na nasledujúci rok
 6. Zimná príprava – údržba komunikácií
 7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o zrušení VZN o prijímaní detí do materskej školy č. 3/2013.
 8. Majetkoprávne – Tomáš Hudaček
 9. Interpelácia poslancov
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

V Lendaku, dňa 1. októbra 2019

 

 

                                                                                                Pavel Hudáček

                                                                                                  starosta obce

 

Prílohy: