02.12.2019 | Mimoriadne rokovanie OcZ - pozvánka a materiál č.12

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

Z V O L Á V A M

 

XII. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 3. december 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 

Program rokovania:

 

  1. Úvod
  2. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2019
  3. Návrh podania žiadosti o dotáciu na výstavbu Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti v obci Lendak
  4. Záver

 

 

V Lendaku, dňa 2. decembra 2019

 

 

                                                                                                Pavel Hudáček

                                                                                                  starosta obce

Prílohy: