11.12.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ v Lendaku č. 13

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

Z V O L Á V A M

 

XIII. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 16. december 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2019
 4. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 7/2019
 5. Rozpočet Prevádzkarne obce Lendak na r. 2020
 6. Rozpočet Spojenej školy Lendak na r. 2020
 7. Rozpočet Obce Lendak na r. 2020
 8. Programový rozpočet Obce Lendak na roky 2020-2022
 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Lendak
 10. Návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školský 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak
 11. Návrh dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 6/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy
 13. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lendak na I. polrok 2020
 14. Návrh odpredaja časti pozemku pre Tomáša Hudáčeka, ul. Poľná
 15. Rôzne
 16. Záver

 

V Lendaku, dňa 11. decembra 2019

 

Pavel Hudáček

starosta obce

Prílohy: