16.03.2020 | Pozvánka na rokovanie OcZ v Lendaku - 16

P O Z V Á N K A
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M
XVI. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 19. marec 2020
o 17.00 h v zasadačke obecného úradu v LendakuProgram rokovania:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie o uskutočnených opatreniach proti šíreniu vírusu COVID-19 v obci Lendak
4. Prenájom priestorov pre stomatologickú ambulanciu
5. Záver

V Lendaku, dňa 16. marca 2020


Pavel Hudáček
starosta obce

Prílohy: