25.02.2020 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ v Lendaku - 15

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

Z V O L Á V A M

XV. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 2. marec 2020
o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 

Program rokovania:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Výsledky škôl za prvý polrok školského roku 2019/2020
4. Kronika za II. polrok 2019
5. Inventarizácia majetku obce Lendak
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
7. Prenájom priestorov pre stomatologickú ambulanciu
8. Rôzne
9. Záver

V Lendaku, dňa 25. februára 2020

Pavel Hudáček
starosta obce

 

Prílohy: