26.03.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 3

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 1. apríl 2019
o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Kultúra mládež a šport
5. Požiarna ochrana obce
6. Zdravotníctvo
7. Návrh Dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 1/2013 o určení
dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská
535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 1/2019 o určení školského
obvodu Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Školská 535/5,
Lendak v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lendak
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 2/2019 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lendak
10. Inventarizácia majetku Obce Lendak a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
11. Majetkoprávne – Tomáš Hudák, vysporiadanie pozemku pred RD
12. Rôzne
13. Záver

V Lendaku, dňa 26. marca 2019

Pavel Hudáček
starosta obce
v.r.