27. 8. 2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 9

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 1. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 2. september 2019
  o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rozpočtové opatrenie PrO č. 5/2019
 4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 9/2019
 5. Správa o hospodárení PrO Lendak za I. polrok 2019
 6. Správa o hospodárení Spojenej školy Lendak za I. polrok 2019
 7. Správa o obecných novinách
 8. Návrh inventarizačných komisií
 9. Odkúpenie pozemkov pod MK vo vlastníctve Vojenské lesy a majetky SR š. p.
 10. Interpelácia poslancov
 11. Rôzne
 12. Záver

V Lendaku, dňa 27. augusta 2019

Pavel Hudáček
starosta obce
v.r

Prílohy: