28.1.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 3

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

III.      zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 4. február 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

 1. Úvod
 2.  Kontrola plnenia uznesení

 3. Interpelácia poslancov

 4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 2/2019

 5. Plán rokovaní obecného zastupiteľstva na r. 2019

 6. Majetkoprávne:

  -           Ján Keďuch – vyjadrenie k investičnému zámeru stavby bytového domu

  -           Tomáš Hudák – majetkopráve vysporiadanie

  -           František Halčin – odkúpenie pozemku

  -           Stanislav Halčin – posunutie hranice cintorína

 7. Rôzne

 8.  Záver

V Lendaku, dňa 28. januára 2019

Pavel Hudáček

starosta obce