30.04.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 4

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 6. máj 2019
o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:
1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Činnosť webového portálu
5. Káblová televízia
6. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 2/2019
7. Rozpočtové opatrenie obce Lendak č. 5/2019
8. Návrh na vstup obce do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
9. Rôzne
10. Záver

 

V Lendaku, dňa 30. apríla 2019

 

Pavel Hudáček
starosta obce
v.r.

Prílohy: