30.10.2019 | Pozvánka a materiál na rokovanie OcZ č. 11

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

  1. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 4. november 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 

Program rokovania:

 

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 11/2019
  4. Správa o činnosti stavebného úradu Lendak-Veľká Lomnica-Tatranská Javorina
  5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak
  6. Interpelácia poslancov
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

V Lendaku, dňa 30. októbra 2019

 

 Pavel Hudáček

 starosta obce

 

Prílohy: