Uznesenie č. 283/2017 | 34. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje

  1. Odmenu hlavnej kontrolórke obce Lendak za kvalitné plnenie kontrolnej činnosti počas roka 2016 a 2017, vo výške 500,- € brutto.

Uznesenie č. 281/2017 | 34. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 26 ods. 3 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

a) Prerokovalo
v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. koncept územného plánu obce Lendak, ktorý spracoval Ing. arch. Dušan Marek, autorizačné osvedčenie č. 0633 AA.

b) Berie na vedomie
- správu o prerokovaní konceptu územného plánu obce Lendak - súborné stanovisko z prerokovania konceptu územného plánu obce Lendak, z ktorého výsledkov boli stanovené podmienky pre vypracovanie návrhu územného plánu obce Lendak

c) Schvaľuje
Koncept územného plánu obce Lendak v zmysle § 21 stavebného zákona.

Uznesenie č. 277/2017 | 34. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

  1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 34
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 34. zasadania obecného zastupiteľstva