Uznesenie č. 224/2017 | 27. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Podanie projektu s názvom Zariadenie knižnice a odborných učební v Spojenej škole Školská 535/5, Lendak v celkovej výške projektu 163 297,14 €.
  Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku 155 132,28 € (95%).
  Spolufinancovanie projektu Obcou Lendak vo výške 8 164,86 € (5%)

Uznesenie č. 223/2017 | 27. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. V zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámenu pozemkov, podľa geometrického plánu č. 6/2017 vyhotovený Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 46445111 na oddelenie a mejetkoprávne vysporiadanie parc. KN-C 1865/143 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to zámenou dielu č. 2 o výmere 46 m2 , ktorý je vo vlastníctve Obce Lendak za diel č. 6 o výmere 157 m2 , ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Lendak.
  Osobitný zreteľ:
  Zámenou sa rozšíri miestna komunikácia, ktorá je vo vlastníctve Obce Lendak a zlepší sa tak prístup k rodinným domom. Taktiež osobitným zreteľom je, že obec zamieňa menšiu výmeru za väčšiu výmeru pozemku.

Uznesenie č. 218/2017 | 27. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predloženým na rokovanie OcZ č. 26.
 2. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 27
 3. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016
 4. Správu o vybavovaní sťažností za rok 2016
 5. Správu o výsledku kontroly č. 2/2016

Uznesenie č. 217/2017 | 26. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Prerokovalo

 1. Žiadosť Obce Lendak, v zastúpení starostom obce Pavlom Hudáčekom, o záväzné vyhlásenie obce Lendak, že proces obstarávania a schvaľovania nového územného plánu obce Lendak potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Lendak

B) Berie na vedomie

 1. Že dôvodom záväzku obce Lendak je podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v zmysle § 4 „Podmienky pre poskytovanie dotácie“ ods. 2 zákona č. 226/2011 Z. z. na Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorá okrem iných dokladov musí obsahovať prílohu a to uznesenie obecného zastupiteľstva, obsahujúce záväzok obce o tom, že proces obstarávania a schvaľovania nového územného plánu obce Lendak potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Lendak

C) schvaľuje

 1. Záväzok obce o tom, že proces obstarávania a schvaľovania nového územného plánu obce Lendak potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Lendak.

Uznesenie č. 216/2017 | 26. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Podanie žiadosti na rekonštrukciu a zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Lendaku v predpokladanej výške 200 000 €, spolufinancovanie projektu vo výške 5%. Žiadosť bude podaná v rámci dotácie Environmentálneho fondu na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania pre rok 2017.

Uznesenie č. 215/2017 | 26. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. Splatnosť pohrebných poplatkov vo výške 70 € za výkop hrobu, pre Máriu Koščákovú, Mlynská 69, 059 07 Lendak, vdovu po nebohom Františkovi Koščákovi v termíne do konca roku 2017 bez penále.