Uznesenie č. 312/2018 | 38. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

       a) Berie na vedomie:

  1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 38
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 38. zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 305/2018 | 37. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

      a) Berie na vedomie:

  1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 37
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 37. zasadania obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 303/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

  1. Odpredaj transformátora, na ktorú je napojený obecný vodojem a ďalšie objekty za cenu 1 € pre Východoslovenskú distribučnú a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice, s podmienkou, že kupujúci vybuduje novú trafostanicu a zabezpečí jej pripojenie.

Uznesenie č. 301/2018 | 36. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

  1. Zmenu účelu použitia dotácie podľa žiadosti Šachového klubu ŠK CVČ Lendak.
  2. Zmenu použitia dotácie podľa žiadosti Diakonia hnutia Svetlo – život na Slovensku.
  3. Zmenu účelu použitia dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Lendak.
  4. Zmenu účelu použitia dotácie pre Futbalový klub Lendak