Uznesenie č. 312/2018 | 38. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

       a) Berie na vedomie:

  1. Kontrolu plnenia uznesení k rokovaniu OcZ č. 38
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k materiálom predkladaným na rokovanie 38. zasadania obecného zastupiteľstva