Uznesenie č. 6/2015 | 2. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. Kontrolu plnenia uznesení OcZ,
 2. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014,
 3. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2014,
 4. Správu o výsledku kontroly č. 8/2014,
 5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 9/2014,
 6. Správu o vybavovaní sťažnosti za rok 2014,
 7. Stanovisko HK k predloženým materiálom.

Uznesenie č. 5/2014 | 1. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Schvaľuje:

 1. VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

B) Ukladá:

 1. riadiť sa uznesením č. /5/A)a) termín: stály (zodpovední: zamestnanci obce)

Uznesenie č. 4/2014 | 1. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Určuje:

 1. plat starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 10%

B) Ukladá:

 1. riadiť sa uznesením č. /4/A)a), termín: do prijatia nového uznesenia (zodpovedný: Girgová M.)

Uznesenie č. 3/2014 | 1. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. plán činnosti OcZ na rok 2015

B) Určuje:

 1. rokovací deň OcZ – každý prvý pracovný pondelok v mesiaci so začiatkom o 16.00 hod.

Uznesenie č. 1/2014 | 1. zasadnutie OcZ

Obecné zastupiteľstvo:

A) Berie na vedomie:

 1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
 2. vystúpenie novozvoleného starostu
 3. informáciu starostu obce o určení zástupcu starostu, Stanislava Koščáka poslanca OcZ.

B) Konštatuje že:

 1. novozvolený starosta, Pavel Hudáček, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  - Bekeš Miloslav
  - Ing. Budzák Ján
  - Fudaly Ján
  - Ing. Halčin Stanislav
  - Ing. Hudáček Tomáš
  - Koščák Stanislav
  - Mgr. Stupák Ján
  - Ing. Stupák Šimon
  - Ing. Suchanovský Ondrej
  - Mgr. Suchanovský Štefan
  - Vida Ján

C) Poveruje:

 1. poslanca Jána Fudalyho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 2. poslancov, Stanislava Koščáka a Ing. Šimona Stupáka ako sobášiacich pre matričný úrad v Lendaku.

D) Volí:

 1. za predsedu finančnej komisie Ing. J. Budzáka a členov finančnej komisie – Ing. Suchanovský O., Ing. Hudáček T., Ing. Halčin S., Ing. Budzák Ľ., tajomníčka Oprendeková S.
 2. za predsedu investičnej komisie Ing. Suchanovského O. a členov – Bekeš M., Ing. Stupák Š., Lizák J., tajomníčka Stupáková Ž.
 3. za predsedu školskej komisie Mgr. Stupáka J. a členov – Ing. Hudáček T., Fudaly J., PaedDr. Budzáková M., Mgr. Budzáková M., tajomníčka Girgová M.
 4. za predsedu poriadkovej komisie Koščáka S. a členov Vida J., Ing. Šterbák V., Šleboda, tajomníčka Ing. Čižíková Budzáková M.
 5. za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Mg. Suchanovského Š. a členov Ing. Budzák J. a tajomník Bc. Halčin Š.
 6. členov mandátovej a volebnej komisie v zložení: Ing. Hudáček T., Mgr. Stupák J., Ing. Stupák Š.
 7. členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Budzák J., Ing. Halčin S., prednosta OcÚ.

E) Určuje:

 1. zapisovateľa OcZ – sekretárku starostu a OcÚ
 2. overovateľov zápisnice OcZ – poslancov v poradí Vida J., Mgr. Suchanovský Š., Ing. Suchanovský O., Ing. Stupák Š., Mgr. Stupák J., Koščák S., Ing. Hudáček T., Ing. Halčin S., Fudaly J., Ing. Budzák J., Bekeš M., ktorí sa budú po dvojiciach striedať každé pol roka