30.01.2020 | Pozvánka a materiál na OcZ 14

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

XIV. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 3. február 2020

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Čítať ďalej...