2.7.2018 | 41. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Dane a poplatky za I. polrok 2018
 5. Kronika za I. polrok 2018
 6. Upozornenie prokurátora vo veci prenájmu nebytového priestoru
 7. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 6/2018
 8. Majetkoprávne
 9. Návrh inventarizačných komisií
 10. Komunálne voľby 2018
 11. Rôzne
 12. Záver

Prílohy:

4.6.2018 | 40. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o hospodárení PrO za r. 2017
 5. Správa o hospodárení Spojenej školy za r. 2017
 6. Záverečný účet obce Lendak za r. 2017
 7. Rozpočtové opatrenie PrO č. 2/2018
 8. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 5/2018
 9. Návrh zmeny organizačného poriadku PrO
 10. Návrh zmeny štatútu PrO
 11. Prerokovanie rozširovania kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia v obci
 12. Majetkoprávne
 13. Rôzne
 14. Záver

Prílohy: