01.04.2019 | Zápisnica z 5. riadneho zasadania OcZ

 

Zápisnica

z 5. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 01.04.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Zdravotníctvo
 4. Požiarna ochrana obce
 5. Interpelácie poslancov
 6. Kultúra, mládež a šport
 7. Návrh Dodatku č. 3k VZN obce Lendakč. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.
 8. Návrh VZN obce Lendak č.1/2019 o určení školského obvodu Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lendak
 9. Návrh VZN obce Lendak č.2/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzkyv základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lendak
 10. Inventarizácia majetku obce Lendak a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti
 11. Majetkoprávnevysporiadanie pozemku – Tomáš Hudák
 12. Rôzne: Žiadosť o zmenu účelu dotácie – fašiangová lyžovačka

Žiadosť Spoj. školy Lendak o navýšenie fin. prostriedkov

 1. Záver

 

 1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené a prečítal program.Ďalej sa opýtal, či by niekto nechcel niečo doplniť.  P. Stupák navrhol bod č. 7 návrh Dodatku č. 3  stiahnuť, p. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za boli 2 poslanci (Mgr. Ján Stupák, Ing. Tomáš Hudáček), zdržali sa 2 poslanci (Ján Lizák, Štefan Halčin), proti  bolo 7 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Ondrej Suchanovský, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková)

S návrhom programu zasadania OcZ poslanci súhlasili a hlasovali. Za hlasovalo 10 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Ing. Tomáš Hudáček, Ing. Marián Špak, Ján Lizák, Ing Ondrej Suchanovský, Štefan Halčin, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková) , 1 poslanec hlasoval proti (Mgr. Ján Stupák)

 1. Kontrola plnenia uznesení

P.starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení.

 1. Zdravotníctvo

 P.starosta povedal, že materiál poslanci obdržali. P. starosta začal informáciami ohľadom problematiky detskej ambulancie, sú 2 možnosti, po 1. presunúť niektorých detských pacientov do Spišskej Belej, po 2. rokovanie s riaditeľom kežmarskej nemocnice prebehlo, návrh bol vysunuté pracovisko vo Výbornej alebo v Slovenskej Vsi – pán riaditeľ sa vyjadril, že nemá odborníkov – pediatrov, ďalšie bude stretnutie s pani vedúcou odboru, koľko detí by šlo z Výbornej do Spišskej Belej.

Diskusia – p. dokt. Jakubíková sa vyjadrila ohľadom zdrav. strediska – výmena has. prístrojov a schodisko v zlom stave. P. prednosta sa vyjadril ohľadom schodiska – v piatok popoludní je naplánovaná malá rekonštrukcia, čo sa týka hasiacich prístrojov, od 1. apríla podpísaná zmluva so spoločnosťou Livonec, zajtra o 13:00 stretnutie s požiarnym technikom. V rozpočte na zdravotné stredisko nie je ani euro, preto schody budú opravené len z dôvodu nebezpečenstva pri jeho používaní. P. Stupák poprosil zhodnotiť pôsobenie p. doktorky Jakubíkovej v obci – je spokojná, pacienti by mohli byť spoľahlivejší v dodržiavaní termínov, na prácu sa nemôže sťažovať, ústne zdravie je skôr horšie, najmä u malých detí.

pán riaditeľ Charity – p. Vilček – v pláne má vystavať v Lendaku viacúčelovú budovu – kaplnku, denný stacionár, v budúcnosti aj pobytové zariadenie, zámer v budove - dole zdravotnícke stredisko, na poschodí kaplnka + sociálne služby. V 2. etape vybudovať zariadenie pre seniorov s kapacitou 40. Pán starosta doplnil, že je v pláne 5 ambulancií. Spolu pánom farárom a pánom riaditeľom budú rokovať s otcom biskupom. V územnom pláne je plánovaná občianska vybavenosť v lokalite Predná Hora. V budúcnosti je možné zriadiť  v priestoroch viacúčelovej budovy aj telocvičňu alebo stravovaciu prevádzku, kuchyňu s jedálňou, lekáreň.

P.Gallik sa spýtal, akú spoluprácu s Lendakom očakávajú – je to najmä infraštruktúra. S. Majerčáková vyjadrila podporu tomuto projektu.

P.Lizák vyjadril svoj názor, že verí, že inžinierske siete budú dovtedy vybudované, a obec „zostane dlžná“ len asfaltovú cestu.

 1. Požiarna ochrana

Pán starosta privítal na rokovaní predsedu DHZ p. Jána Gallika a odovzdal mu slovo.  Predseda DHZ p. Gallik informoval  o plánoch na rok 2019, 7 komplet vybavených protipožiarnych prístreškov, získaných s pomocou obce, zámer bol dať ich na nové ulice, no p. Gallik navrhol umiestniť ich na verejné budovy – na školu, zdrav. stredisko, obecný úrad, kostol...zvyšné rozmiestniť na nové ulice. Ďalej kúpili tri BIGVAKY na hasenie lesného požiaru, protipožiarny vozík – minulý rok Ministerstvo vnútra dalo do užívania, Tatra je na repase, mala by sa vrátiť v apríli, chceli by nové hadice, taktiež chcú organizovať 10 súťaží, v obci najbližšie 18. augusta – príde družba z obce Kozojedky, protipožiarna preventíva obce – spravená viac ako polovica obce v r. 2017, druhá polovica sa dokončí tento rok. Prednosta dodal – žiadosť v r. 2016 na IVECODAILY, menšie zásahové vozidlo, malo by prísť do Lendaku. P. Gallik sa vyjadril, že by v budúcnosti mohla byť v obci stála požiarna služba. Ďalej by bolo potrebné dať vyhlásiť, že sa bude trestať vypaľovanie tráv. Prednosta sa vyjadril, že to bude zverejnené aj na stránke obce Lendak.

P.Stupák sa spýtal na stavy hydrantov, kt. boli kontrolované v r. 2016, bolo zistených 7 nedostatkov, odovzdané na prevádzkareň, boli odstránené, bude opätovná kontrola. p. Štefan Halčin sa vyjadril spätne k vypaľovaniu trávy, vďaka paseniu kráv a oviec je menej vypaľovania, taktiež upozornil aj na možný zákaz fajčenia, kvôli ktorému vznikajú požiare.

P.Majerčák – upozornil na problém s hydrantmi, mali by byť nadzemné. P. Budzák – nadzemné nie, kvôli možnému poškodeniu, p. Gallik – nadzemné by mohli byť na nových uliciach, p. Lizák – kvôli zimnej údržbe by to nebolo dobré riešenie, poprípade

len na niektorých miestach. p. Stupák sa spýtal p.Gallika, či majú nejaké

požiadavky na zastupiteľstvo - nemá žiadne, len doriešiť garáže, pán starosta navrhol

vyčistiť priestory na úrade - garáž, zatiaľ sa parkuje vonku.

 1. Interpelácia poslancov

 P.starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu.S. Majerčáková informovala občanov o separovanom odpade, poukázala na obálky, ktoré prídu do každej domácnosti, budú obsahovať farebné vrecia a kalendár zberu. P. Stupák upozornil na dieru na ceste pred pizzeriou K&P, ktorú by mal podľa neho majiteľ doasfaltovať a nie dosypovať makadamom. P. starosta odpovedal, že majiteľ to má v pláne doasfaltovať.

P.Stupák vyzval p. P. Budzáka o jeho zhodnotenie ako vedúceho prevádzkarne po roku vo funkcii. P.P. Budzák sa vyjadril, že práca na prevádzkarni je časovo náročná, zodpovedná, nie stereotypná, treba študovať legislatívu, pomáhať občanom zlepšovaním služieb, napr. rozširovaním infraštruktúry. S. Majerčáková vyjadrila spokojnosť so spoluprácou s prevádzkarňou. P. Bc. Halčin sa spýtal, ako to vyzerá s asfaltovaním hlavnej cesty. P. starosta odpovedal, že v apríli sa pravdepodobne začne asfaltovať.

P.Lizák sa vyjadril ku žltej čiare prerokovávanej na minulom zastupiteľstve, ktorá by mala byť funkčná, pokiaľ nie je ešte povolenie okolo školy, treba ju domaľovať 5-10 metrov okolo pizzerie aj školy naraz, aby tam nestáli autá. Pán starosta odpovedal, že v zriaďovateľskej listine prevádzkarne obce je napísané „správa, údržba a výstavba miestnych komunikácií.“ P. Lizák požaduje povolenie čierne na bielom, aby to bolo podchytené aj s dopravným inšpektorátom.

P.Stupák poprosil o aktualizovanie dopravného značenia, namaľovať prechody pre chodcov.

P.Lizák sa zaujímal o parkovisko pri cintoríne Na Úbočí, ak by sa dalo vybagrovať, nemusí sa asfaltovať, ale ľuďom by to pomohlo.

P.Ružena Hudačeksa prišla informovať o separovaní odpadu, keďže počuteľnosť televízneho prenosu bola minimálna. Zastáva názor, že ak dochádza k zvyšovaniu poplatku za vývoz TKO, tak by sa mal vyseparovaný odpad aj zbierať častejšie ako raz za tri mesiace (plast). Ďalej sa spýtala aj na kompostéry a dátum ich dodania do domácností, p. starosta odpovedal, že zmluva je schválená a dva roky sa nevieme ku nim dostať. P. prednosta dodal, že obec spravila už 4. verejné obstarávanie na dodávateľa, no ani jeden nedokázal dodať kompostéry.

P. Stupák sa vyjadril ku skládke pri čističke a celkovo ku odpadom v obci, v uliciach, dojmy z akcie „Vyčistime si Lendak“ sú, citujem „humus“. P. Bc. Halčin podotkol, že v rámci OcZ je vytvorená pracovná skupina, od budúceho roka bude zavedený množstevný zber, len treba mať trpezlivosť.

 1. Kultúra, mládež a šport

P. starosta povedal, že materiály poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. p. Stupák sa chcel opýtať na licenciu, vraj obec potrebuje zriadiť obchodnú spoločnosť. P. Starosta sa vyjadril, že pán Zagora by to mal urobiť sám, každý rok ho oslovujeme, no zatiaľ bez odpovede. P. prednosta podotkol, že káblový rozvod je starý, je problém so zvukom, otázka je, či má zmysel zakladať spol. s r. o. pri tomto techn. riešení. P. Lizák povedal, že kabel. rozvod má 20 rokov, p. Zagora by mal každý rok investovať do skvalitnenia a rozšírenia, nezdá sa mu to dostačujúce. P. Štefan Halčin povedal, že p. Zagora mal v pláne rozširovať vzduchom viacero ulíc, naposledy bol prítomný v roku 2016, p. starosta navrhol zavolať ho na budúce zastupiteľstvo. p. Lizák navrhol, nech predloží, koľko finačných prostriedkov vložil a zinkasoval za svoju činnosť, p. prednosta podotkol, že p.Zagora má platiť aj nájom za technickú miestnosť, nonezaplatil ani rok 2017, 2018, obecnému úradu dlží 1200 €, nájomná zmluva je do roku 2021.

P.Stupák sa spýtal na správu ihriska vo dvore, či ho spravuje naďalej p. Vida, p. prednosta povedal, že ihrisko spravuje obec, pán Vida sa o to staral z vlastnej vôle

P.Lizák sa spýtal na kultúrno-spoločenské akcie, či by sa nedal zriadiť kalendár akcií, p. Neupauer z kultúry podotkol, že niekedy býval takýto kalendár akcií, no niekedy je problém s termínami, možno by bolo lepšie ho robiť štvrťročne, poprípade mesačne.

P. Stupák poprosil o doplnenie k správe dve organizácie – volejbalový klub Lendak a futbalový klub Lendak, p. Neupauer povedal, že na budúci rok bude zjednaná náprava.

P. Lizák sa vyjadril k webovej stránke, už dva-tri krát upozorňoval na hlavnú fotografiu, na ktorej je hnedá tráva, p. Majerčáková už na tom pracuje, má fotky z leteckých záberov, budú zamenené. P. starosta podotkol, že na májovom zastupiteľstve sa bude prerokovávať aj webová stránka.

 1. Návrh dodatku č. 3 kVZN obce Lendak č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy, Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak

P.starosta povedal, že tento dodatok vzišiel z investičnej komisie, prednosta pripravil návrh VZN, investičná komisia ho odporúča schváliť, školská komisia ho neodporúča schváliť, p. starosta rovnako neodporúča, bola priložená petícia, ktorú podpísalo cca. 700 ľudí. 1 Pripomienka – doplnená veta „v ďalších rokoch budú kap. výdavky spoj. školy vždy presunuté do rozpočtu obce, o ich použití bude rozhodovať OcZ“ p. Starosta povedal, že vždy boli v rozpočte obce a vždy o nich rozhoduje OcZ . Pán starosta neodporúča schválenie, pretože je to dobrý systém, treba zrekonštruovať ZUŠ-ku, OcZ uložilo prednostovi vybaviť stavebné povolenie, projekty, územné rozhodnutie je vydané, čaká sa na návratky všetkých dotknutých organizácií a orgánov, štátnych a verejných.P. Starosta otvoril diskusiu, privítal p. Michala Neupauera, zástupcu petičného výboru, zástupcu ZUŠ-ky p. M. Majerčáka a p. riaditeľku. P. Stupák povedal, že v roku 2016 bolo toto VZN porušené, nerozumie, čo vedie investičnú komisiu k opakovanému porušovaniu niečoho, čo je nastavené správnym smerom, školstvo tvorí kapitál, ktorý by mal zostať na rekonštrukciu ZUŠ-ky. P. Suchanovský sa vyjadril, že VZN nebolo porušené, len sa prijal dodatok, kde sa zobrala určitá suma na výstavbu garáží pre obec. V zápisnici I.K. je napísané, na čo boli tieto finančné prostriedky navrhnuté, na opravu strechy a fasády ZUŠky a na dofinancovanie stravyzadarmo pre rok 2019 a zbytok účelovo zaviazať na opravu OÚ. P. Stupák – 50 000 € bude stačiť na dofinancovanie? p. Suchanovský – tento dodatok dostal návrh na zmenu, zobrať komplet na nulu a dofinancovať to z celej sumy. p. Stupák – to je nové znenie VZN? p. Suchanovský – znenie sa môže upraviť. Po formálnej stránke je to návrh na doplnenie. P. Stupák – odporučil, že by sme mali rešpektovať návrh rodičov, on ho plne podporuje. p. Gallik sa spýtal, či rodičia vedia, že pokiaľ sa bude ZUŠka rekonštruovať, ako je naplánovaná a v akej sume, ako sa bude financovať ostatné. p. Stupák – bavíme sa o tom, aby peniaze zostali na rekonštrukciu ZUŠky P. M. Neupauer dostal slovo, poďakoval, predstavil sa ako zástupca petičného výboru a zhodou okolností spoluautor VZN, ktoré sa ide meniť. Nesúhlasí, že v petícií ľudia neodpovedali na to, že sú proti zmene VZN, vyjadrili podporu, že sú za ten systém, ktorý bol nastavený, že všetky prostriedky, ktoré obec dostane cez podielové dane na deti a žiakov, sa majú použiť v školstve.

P.Majerčák dostal slovo a povedal, že VZN vychádza z Nar. vlády SR, kt. dopĺňa zákon NR č. 564 z r. 2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov atď. Hovorí o tom, ako rozdeliť peniaze v školstve. OcZ by malo dodržiavať zákonnú legislatívu. Aktuálne učebne v ZUŠ nespĺňajú hyg. normy, svetelné ani normy kubarúty vypočítaného objemu vzduchu. Učitelia pracujú pri otvorenom okne a majú zdrav. problémy. Z OcZ sa boli osobne na priestory ZUŠ pozrieť iba s. Majerčáková a p. Majerčák a p. Stupák. Určité úpravy v priestoroch boli vykonané, no len ako dočasné. Aktuálne je 555 žiakov v odboroch – 208 výtvarný, 87 tanečný, 260 hudobný odbor.

P. Hudaček sa vyjadril, že peniaze na kapitáloch školy nie sú zvyšné peniaze, sú to peniaze pre deti, pred 3 rokmi sa postavila nová budova prevádzkarne za cca 400 tis. eur, z toho 300 tis. eur išlo z kap. školy. Na minulom zastupiteľstve sa p. Halčin informoval, ako prenajímať novovytvorené priestory v budove prevádzkarne podnikateľom, no deti sa vyučujú v nevyhovujúcich priestoroch. P. Budzáková, riaditeľka SŠ povedala, že na dofinancovanie jedálne je potrebných 74 tis. eur a nie 50 tisíc, k téme dodatku VZN povedala, že toto VZN obci závidia aj okolité obce. P. M. Neupauer povedal, že ak by sa VZN dodržiavalo a nemenilo dodatkami, bolo by v rozpočte v položke kap. výdavky - školstvo 832 183 €. P. Majerčák povedal, že keby sa poslanci držali prvých odhadov rekonštrukcie ZUŠ, už dávno by bola zrekonštruovaná. Keď VZN bude schválené a peniaze sa budú dať preniesť do rozpočtu obce, môže sa šetriť. V pláne je aj nová knižnica, budú vytvorené ďalšie priestory, a rovnako by sa mohli využívať na vyučovanie ZUŠ triedy v budove Spojenej školy. S. Majerčáková povedala, že bola pozrieť priestory v ZUŠ, potvrdila, že niektoré triedy nie sú vyhovujúce, no ona ich vnímala v dosť dobrom stave. Rovnako vidí možnosť na uvoľnenie veľkých priestorov na triedy po vytvorení novej obecnej knižnice. P. Špak povedal, že si naštudoval projektovú dokumentáciu, budova ZUŠ bola postavená v roku 1970, vek budovy je rizikový faktor. Ďalej si naštudoval statiku, je nutné urobiť inžiniersky geometr. prieskum a treba vypracovať realizačný projekt. P. Starosta podotkol, že ten je vypracovaný. P. Špak sa vyjadril, že tento návrh od inv. komisie nie je zlý, keďže obec musí rozhodnúť tak či tak. P. T. Budzák povedal, že z ich strany bola snaha od prvej chvíle, keďže chceli odkúpiť aj 2/3 podiel od Jednoty. P. Budzáková povedala, že ostatné kap. výdavky budú súčasťou rozpočtu obce Lendak, to znamená, že pôjdu do rozpočtu obce, čiže sa stratí suma, ktorú vytvorila škola. P. M. Neupauer povedal, že sa treba pozrieť na to, ako sa tvoria podielové dane, kto tie peniaze vytvoril, že za tými peniazmi sú konkrétni ľudia, konkrétne deti. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za pripomienku., čiže doplnenie vety: „V ďalších rokoch budú kap. výdavky Spoj. školy vždy presunuté do rozpočtu obce, o ich použití bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo.“ Za pripomienku bolo 7 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Ondrej Suchanovský, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková), proti boli 2 poslanci (Mgr. Ján Stupák, Ing. Tomáš Hudáček),, zdržali sa 2 poslanci (Ján Lizák, Štefan Halčin).

Návrhová komisia pripravila návrh uznesenia: „Kap. výdavky Spoj. školy budú súčasťou rozpočtu obce Lendak a o použití kap. výdavkov bude hlasovať obecné zastupiteľstvo“. P. starosta dal hlasovať, za návrh bolo 7 poslancov(Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Ondrej Suchanovský, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková), proti boli 2 poslanci(Mgr. Ján Stupák, Ing. Tomáš Hudáček),, zdržali sa 2 poslanci(Ján Lizák, Štefan Halčin).

 1. Návrh VZN obce Lendak č.1/2019o určení školského obvodu Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Školská 535/5, Lendak v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lendak

P.starosta upozornil na zmenu, v starom návrhu čl. 2, zostáva len odsek 1, p. Mazureková bola na školení, tam dostala tieto inštrukcie, čl. 3 bude mať len 1 odsek, čl. 4 bude mať 2 odseky. Pán starosta dal návrh na diskusiu, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 1. Návrh VZN obce Lendak č.2/2019o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzkyv základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lendak

P. starosta objasnil, že zápis dieťaťa na plnenie povin. škol. doch. v ZŠ sa koná každý rok v utorok, stredu a vo štvrtok 1. úplného týždňa, kt. predchádza začiatku šk. roka, v kt. dieťa začne plniť pov. škol. doch. v čase od 13:00 do 16:00 hod. Pán starosta dal návrh na diskusiu, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 1. Inventarizácia majetku obce Lendak a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti

P. starosta povedal, že materiál poslanciobdržali, dal návrh na diskusiu, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 1. Majetkoprávnevysporiadanie pozemku pred RD – Tomáš Hudák

P.starosta povedal, že materiál poslanci obdržali, dal návrh na diskusiu, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

12 Rôzne

Žiadosť o zmenu účelu dotácie – fašiangová lyžovačka

P. starosta povedal, že materiálposlanci obdržali, dal návrh na diskusiu . S. Majerčáková zhodnotila túto akciu, tá v spolupráci s obcou dopadla dobre, účasť bola cca 200 ľudí, bola to vydarená akcia. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 

 

Žiadosť Spoj. školy Lendak o navýšenie fin. prostriedkov

P. starosta povedal, že materiál poslanci obdržali, dal návrh na diskusiu, kapitálové výdavky sú 47 900,40 €, bežné výdavky 33 648,48 €. P. Majerčák sa spýtal na cenové ponuky, keby boli aspoň 3. P. Budzáková sa vyjadrila, že 3 cenové ponuky budú až na základe schválených fin. prostriedkov, toto je len predpokladaná cena zákazky. V tejto sume sú aj peniaze, ktoré na 4 mesiace od septembra má dať obec na všetkých stravníkov + 7 500 € na traktor s radlicou, tam bola požiadavka z dôvodu zimného pluhovania, pluhovali by sa aj okolité školské ulice, tým pádom by sa pomohlo aj prevádzkarni. P. Suchanovský dal návrh, aby tento bod prešiel cez finančnú komisiu a tá hneď pripraví rozpočtové opatrenie. P. starosta povedal, že teraz sa schvaľuje, či môže alebo nemôže škola robiť verejné obstarávanie, schvália sa peniaze a cenové ponuky sa predložia, následne p. Suchanovský stiahol svoj návrh. Nasledovalo hlasovanie, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Záver

O 18:30 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval

prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.

 

 

 

 

Mária Hudáčeková   Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Ing. Michal Gallik                                                 Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                          prednosta OcÚ

 

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané  vo videozázname z rokovania OcZ.

Prílohy: