04.02.2019 | Zápisnica z 3. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 3. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 04.02.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Rozpočtové opatrenie obce Lendak č. 2/2019
 5. Plán rokovaní OcZ na rok 2019
 6. Majetkovoprávne vysporiadanie- žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku p. Tomáša Hudáka

 - žiadosť o majetkovoprávne vysporiadanie p. František Halčin,

 - žiadosť o posunutie hranice cintorína p. Stanislav Halčin

 - stanovisko k investičnej výstavbe bytového domu p. Jána Keďucha

 1. Rôzne

- Protokol o zverení majetku obce PrO Lendak

- Žiadosť o povolenie nájmu pre p. Kedzuchovú v budove PrO

 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018

 - Správa o vybavovaní sťažností za rok 2018

- Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na osamostatnenie zdravotného obvodu detskej lekárky

 • Rekonštrukcia budovy OcÚ
 1. Záver

 

 1. Úvod

 

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené a prečítal program. Bc. Štefan Halčin navrhol doplniť program o návrh postupu rekonštrukcie budovy OcÚ. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. Ing. Jozef Majerčák navrhol doplniť program o vytvorenie pracovnej skupiny na rozdelenie zdravotného obvodu detskej lekárky. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za bolo 10 poslancov(Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Ján Lizák). Na zasadaní bol prítomný aj p. Ján Hudaček, ktorý požiadal OcZ o slovo. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. S návrhom programu poslanci OcZ súhlasili a jednomyseľne schválili program zasadania OcZ.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení.Bc. Štefan Halčin v tomto bode navrhol zrušiť Uznesenie č. 198/2016. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za bolo 9 poslancov (Ing. Michal Gallik,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin,Ján Lizák), 2 poslanci sa zdržali (Mgr. Ján Stupák, Ing. Ondrej Suchanovský). Tento návrh poslanci schválili. Slovo dostal p. Ján Hudaček, ktorý priniesol zastavovaciu štúdiu a vysvetlil, prečo nesúhlasí s cestou ako je tam. Priniesol aj návrh, ako by mala cesta podľa neho ísť. P. starosta mu poďakoval, ale uzavreli to tým, že v prvom rade treba zvolať ľudí na tvar miesta a doriešiť to s vlastníkmi daných pozemkov. Preto sa dohodli, že ak bude dobré počasie, vyhlásime stretnutie vlastníkov pozemkov koncom februára.

 

 1. Interpelácia poslancov

 

 1. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Ing. Ondrej Suchanovský dal návrh, aby sa verejné obstarávanie na asfaltovanie ulíc pripravilo do konca apríla, aby sa predišlo asfaltovaniu počas zimného obdobia. P. starosta odpovedal, že už dal pokyn p. prednostovi.

 

Mgr. Ján Stupák sa opýtal, či pri asfaltovaní Hlavnej ulice sa počíta aj s umiestnením obrubníkov. P. starosta odpovedal, že ešte nevidel projekt, ale pozrie sa na to a zistí.

Ďalej sa Mgr. Ján Stupák opýtal, či by sa nedalo obmedziť pripojenie na voľnú wifi, ktorú budeme mať cez projekt Wifi pre teba, aby sa nestalo to, že mládež bude chodiť na ihrisko kvôli wifi a nie kvôli športu. Diskusia sa ukončila tak, že najprv sa ten projekt rozbehne a následne budeme vidieť, kde to má chyby, prípadne sa to dá zrealizovať dodatočne.

 

Bc Štefan Halčin vyzval p. prednostu, aby povedal niečo občanom o pripravovanom výrube drevín. P. prednosta povedal, že je to zopár stromov, ktoré sa nachádzajú za novou budovou PrO. Bolo už aj konanie, takže z piatich briez sme dostali povolenie zrúbať tri, jednu brezu musíme ošetriť. Bola tam aj jarabina, ale tú musíme nechať, pretože je to potrava pre vtáky. Ďalej sa jedná o stromy, ktorú sú v parku vedľa obecného úradu. Budeme rúbať aj vianočný stromček, ale dostaneme aj nariadenie vysadiť nové stromy.

 

 1. Ján Lizák sa opýtal, či nebude dobré popri stretnutí vlastníkov pozemkov na Rovinkách spraviť aj stretnutie vlastníkov pozemkov od benzínky smerom ku Rovinkách z dôvodu smerovania siete vysokého napätia? P. starosta odpovedal, že to bude asi zbytočné, pretože pán Hudaček najprv dal súhlas, aby to išlo cez jeho pozemok a keď už bolo hotové územné rozhodnutie, tak povedal, že to ruší. Takže projekty, ktoré boli hotové sme museli zmeniť. Čo sa týka pozemkov od benzínky smerom na Rovinky, tam si dal p. Halčin vypracovať projekt na sieť nízkeho napätia, aby sme osadili stĺpy tam, kde je to možné. Ale nie všetci s tým súhlasia, chcú, aby šla sieť zemou, čo však nie je možné, nakoľko nie sú všetky pozemky vysporiadané.

 

 1. Štefan Halčin sa opýtal, či by sa nedalo nejako vyriešiť parkovanie áut v nedeľu doobeda pri OcÚ a v gaberskej ulici, pretože autobusy sa nemajú ako otáčať? P. starosta odpovedal, že sa to dá iba osadením dopravného značenia. P. Ján Lizák mal návrh, aby sa spravilo provizórne parkovisko ako sa ide na Úbočie. P. starosta odpovedal, že sa spojíme s pánom farárom a budeme to riešiť.

 

Bc. Štefan Halčin mal návrh, či by sa zasadania OcZ nepresunuli do novej budovy PrO? Bc. Ján Neupauer upozornil, že potom by sme nemohli naživo vysielať zasadanie zastupiteľstva do káblovej televízie.

 

 1. Margaréta Majerčáková sa opýtala, či by sa nedal spraviť chodník na Hlavnej ulici kvôli školopovinným deťom, pretože je to dosť nebezpečné. P. starosta odpovedal, že túto otázku už riešili, ale nedá sa to, pretože cesta musí spĺňať isté rozmery a tento úsek je úzky. Odklonili sme to chodníkom na Zadnú ulicu, kde majú možnosť obísť tento úsek.
 2. Rozpočtové opatrenie obce Lendak č.2/2019

 

 

 1. starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali. Rozpočtové opatrenie obce Lendak 2/2019 bolo prerokované na finančnej komisii. Finančná komisia ho odporučila schváliť s jednou zmenou, a to finančné prostriedky vo výške 10 000 € z položky oprava mosta na ulici Svätej Rodiny presunúť do položky zefektívnenie separovaného zberu v obci na nákup zberných nádob separovaného odpadu. P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nemal otázky, p. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Ďalej p. starosta uviedol návrh p. Margaréty Majerčákovej na zorganizovanie farskej lyžovačky a žiada príspevok vo výške 400 €. Tento návrh bol prerokovaný na školskej komisii, ktorá ho odporučila schváliť. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Ďalej predseda školskej komisie dal návrh, aby sa finančné prostriedky na hasiace vaky, t. j. 520 €, nevzali z peňazí určených na dotácie, ale aby sa vzali z platu nového zamestnanca OcÚ. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za bolo 10 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Ján Lizák), 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Bc. Štefan Halčin). Tento návrh poslanci schválili.

 1. starosta dal hlasovať za návrh rozpočtového opatrenia obce Lendak 2/2019. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 

 1. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019

 

Pán starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Bc. Štefan Halčin navrhol presunúť body hospodárenie obce, školy a PrO za 1. polrok 2019 na september. P. Ján Lizák navrhol presunúť správu o webovom portáli na marec.

 1. starosta dal hlasovať za návrh s týmito zmenami. Za bolo 10 poslancov(Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Ján lizák).

 

 1. Majetkovoprávne vysporiadanie
 • Stanovisko k investičnému zámeru stavby p. Jána Keďucha

Pán starosta uviedol, že ide o parkovisko pri Sintre, ktoré má slúžiť obyvateľom bytového domu, ako aj ľuďom počas nákupov. Teraz by sa parkovanie presunulo do spodných garáží. Táto žiadosť bola prerokovaná na investičnej komisii a tá odporúča OcZ dať záporné stanovisko aj k investičnému zámeru aj k zámeru výstavby bytového domu. P. starosta prečítal uznesenie č. 52/2019 a dal hlasovať za tento návrh. Proti bolo 10 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Ján Lizák,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Mgr. Ján Stupák).

 • Majetkovoprávne vysporiadanie pozemku p. Tomáša Hudáka

Pán starosta uviedol, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku o veľkosti 11 m², materiál poslanci obdŕžali. Materiál bol prerokovaný na investičnej komisii a tá odporúča schváliť tento návrh. Dnes budeme schvaľovať iba zámer odpredaja. P. starosta  otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže nikto nemal otázky, dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 • Žiadosť p. Františka Halčina o odkúpenie pozemku
 1. starosta uviedol, že materiál poslanci obdŕžali. Táto požiadavka bola prerokovaná na investičnej komisii. Investičná komisia odporúča neschváliť odpredaj pozemku a to z dôvodu nevysporiadanej miestnej komunikácie. P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže nikto nemal otázky, dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne neschválili.

 - Žiadosť p. Stanislava Halčina o posunutie hranice miestneho cintorína

 1. starosta uviedol, že materiál poslanci obdŕžali. Táto žiadosť bola prerokovaná na investičnej komisii, ktorá tento návrh neodporúča schváliť z dôvodu, že by obec prišla o hrobové miesta. P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, keďže nikto nemal otázky, dal hlasovať za návrh. Proti bolo 10 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Ján Lizák,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), 1 poslanec sa zdržal hlasovania. (Mgr. Ján Stupák) Tento návrh poslanci neschválili.
 2. Rôzne
 • Protokol o zverení majetku obce PrO Lendak
 1. starosta uviedol, že materiál poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu. Keďže nemal nikto otázky, dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 2. starosta uviedol, že bude potrebné schváliť aj uznesenie o nájme miestností v budove PrO. Prečítal návrh uznesenia, ktoré určuje, že nájom môže schvaľovať PrO na dobu určitú do jedného roka. Nájom na dobu neurčitú bude schvaľovať OcZ. P. starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 • Správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018
 1. starosta uviedol, že správu poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu. Keďže nikto nemal otázky, túto správu zobralo OcZ na vedomie.

 -   Správa o vybavovaní sťažností za rok 2018

 1. starosta uviedol, že správu poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu. Keďže nikto nemal otázky, túto správu zobralo OcZ na vedomie.

 - Správa o výsledku kontroly poplatkov za TKO 2015-2018

 1. starosta uviedol, že správu poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu. Keďže nikto nemal otázky, túto správu zobralo OcZ na vedomie.

 

 - Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na osamostatnenie zdravotného obvodu detskej lekárky

Ing. Jozef Majerčák dal návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na osamostatnenie zdravotného obvodu detskej lekárky. Do tejto skupiny sa prihlásil Ing. Ondrej Suchanovský, Ing Jozef Majerčák a pán starosta. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za bolo 10 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Mgr. Ján Stupák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Ján Lizák,Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), 1 poslanec sa zdržal hlasovania (Tomáš Budzák). Tento návrh poslanci schválili.

 • Rekonštrukcia budovy OcÚ

Bc. Štefan Halčin navrhol, aby p. prednosta vytvoril návrh na rekonštrukciu budovy OcÚ, keďže máme v rozpočte vyčlenených 90 000 €, aby sme reálne vedeli, čo máme rekonštruovať. Taktiež dal návrh, aby sa tým zaoberala investičná komisia. Po vzájomnej dohode investičná komisia zasadne a budú sa tým zaoberať.

Pani riaditeľka sa spýtala, čo nové s rekonštrukciou ZUŠ, pretože sa topí sneh a preteká nám strecha, podkladajú sa vedrá a preto by bolo dobré, aby sa to vyriešilo. P. starosta dodal, že komunikoval s predsedom Jednoty a keď by sa rozhodlo Spotrebné družstvo Jednota odpredať nám aj poslednú časť budovy, tak by sa nám plány zmenili. Treba podať písomnú žiadosť na odpredaj, zasadne valné zhromaždenie a uvidíme, či nebudeme meniť strechu na celej budove.

 1. prednosta povedal, že sa ozval p. Majerský z Občianskeho združenia Záchrana. Toto združenie malo ples, na ktorom sa vyzbieralo 600 € a chcú ich darovať obci Lendak na zakúpenie automatického externého defibrilátora, ktorý by prišli aj namontovať a takisto by dali aj pokyny k obsluhe. Vyšlo by to 2100 € a keď prispejú čiastkou 600 €, obec zafinancuje 1 500 €.
 2. Ján Lizák sa opýtal, že keď sa bude stavať zberný dvor, či by sa nedala kanalizácia potiahnuť až k nemu, aby sa napojil na splaškovú kanalizáciu. P. prednosta odpovedal, že by to bolo dobré, ale dá sa to riešiť až po podpise zmluvy.

Ing. Michal Gallik sa opýtal na zberný dvor. P. prednosta odpovedal, že súťažné podklady boli pripravené a odoslané koncom minulého roka, následne nám boli vrátené na opravu, keďže sa od 1.1. zmenil zákon o verejnom obstarávaní. Predpokladá, že súťaž vyhlásime do konca marca.

 1. prednosta ďalej informoval o projekte na kompostéry. Inicioval stretnutie obcí, ktoré majú rovnaký problém s dodávkou na kompostéry. Je ich asi 25. Slovenská agentúra životného prostredia zorganizovala stretnutie a bude nám pravdepodobne vyhovené, pretože my sme chybu neurobili.

 

 1. Záver

O 18.45 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomnýma ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.

 

 

 

 

Bc. Anna Fudalyová                                                        Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Ing. Michal Gallik                                                 Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                          prednosta OcÚ

 

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

 • Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

Prílohy: