04.03.2019 | Zápisnica z 4. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

zo 4. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 04.03.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o investičnej činnosti obce Lendak na r. 2019
 5. Výsledky škôl za prvý polrok šk. r. 2018/2019
 6. Kronika za II. polrok 2018
 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 8. Rôzne
 9. Záver

 

 1. Úvod

 

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené a prečítal program.Ďalej sa opýtal, či by niekto nechcel niečo doplniť. Nikto nemal žiadne pripomienky. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. S návrhom programu poslanci OcZ súhlasili a jednomyseľne schválili program zasadania OcZ.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení.

 

 1. Interpelácia poslancov

 

 1. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. P. Margaréta Majerčákovása opýtala, ako to vyzerá s nákupom zberných nádob a vriec na separovaný zber odpadu. P. prednosta odpovedal, že zmluva na nákup je uzavretá. S dodaním vriec sa počíta do konca marca a zberné nádoby by sme mali dostať do 15. apríla. Propagačný materiál máme už na OcÚ, ktorý budeme rozdávať spoločne s vrecami na separovaný odpad. Takisto budeme mať aj zberné nádoby na jedlé oleje, za ktoré nám vlastne budú platiť.

 

 1. Štefan Halčin upozornil, že by bolo dobré dať pri materskej škole nejaké dopravné značenie, pretože ide jar, začínajú sa práce na poli a keď sú postavené autá v zákrute, tak traktory neprejdú. Keďže je uzatvorený most na ul. Sv. Rodiny, tak sú nútení ísť okolo školy.
 2. starosta odpovedal, že by sa tam malo spraviť dopravné značenie, veď v zákrute by sa vôbec stáť nemalo. Vedúcemu PrO povedal, aby sa tam namaľovala žltá plná čiara.

 

 1. Ján Lizák sa opýtal na riešenie oblasti Rovinky ohľadom vysokého napätia.
 2. starosta odpovedal, že najprv musia schváliť vlastníci pozemkov nový územný plán, bude aj stretnutie s poslancami a následne to bude na výveske. Až potom, keď sa to schváli, môžeme podnikať ďalšie kroky v tejto veci.

 

 

 1. Správa o investičnej činnosti obce Lendak na rok 2019

 

 

 1. starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali.P. prednosta doplnil, že táto správa sa začala robiť pred tromi rokmi. Je to preto, aby sme na začiatku zosumarizovali veci, ktoré sa pôjdu robiť. Verejné obstarávanie na učebne bolo ukončené, zmluva je podpísaná, vykonáva to externá firma, s ktorou sme v kontakte. Čo sa týka kompostérov, požiadali sme o posunutie termínu na jún 2019 a vyzerá to tak, že nám bude vyhovené. Ďalej rekonštrukciu OcÚ by mala prerokovať investičná komisia. Budeme robiť aj tri premostenia, a to na ul. Potočnej, ul. Sv. Rodiny a premostenie ulíc Mlynská a Lemeje, na ktoré je vyčlenených 250 000 €. Najprv sa musia vysporiadať pozemky na ul. Lemeje. Termín na vysporiadanie pozemkov je 60 dní.

Mgr. Ján Stupák sa opýtal, či je to už záväzné, že tieto práce bude vykonávať PrO. P. prednosta odpovedal, že to nie je záväzné, keď sa rozhodnú, môžu, celé je to na nich. Vedúci PrO povedal, že ešte si to musia celé prejsť na investičnej komisii a potom sa rozhodnú, ktoré práce budú robiť a ktoré nie.

 1. Margaréta Majerčáková sa opýtala, ako to vyzerá s asfaltovaním hlavnej cesty? P. starosta odpovedal, že peniaze na tento zámer sú, boli dokonca navýšené a bude sa to robiť, len čo úplne zmizne sneh. Predpokladá, že termín prác by mohol byť niekedy v apríli, v máji.

 

 1. Výsledky škôl za prvý polrok šk. r. 2018/2019

 

Pán starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali a oslovil pani riaditeľku spojenej školy, či má niečo na doplnenie. Pani riaditeľky sa spýtal, koľko detí navštevuje školský klub. Pani riaditeľka odpovedala, že v školskom klube je momentálne prihlásených 83 detí a máme tri oddelenia školského klubu. Pani riaditeľka ďalej povedala, že žiaci dosahujú dobré výsledky, sú tvoriví, dnes mali program s názvom Fašiangové mecheche. Nedávno sa zúčastnili súťaže, ktorá mapuje vedomosti z prírodovedných predmetov. Spomedzi 22 škôl boli po prvom kole na 2. mieste, nakoniec sa umiestnili celkovo na 6. mieste.

 1. starosta sa opýtal, či má ešte niekto otázky. Keďže nemal nikto otázky, skonštatoval, že OcZ berie túto správu na vedomie.

 

 1. Kronika za II. polrok 2018
 2. starosta povedal, že materiály poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Obecná kronikárka, Bc. Anna Fudalyová, ešte podotkla, že do kroniky zabudla zahrnúť aj výsledky vianočného šachového turnaja, ktorý sa konal 26.12.2018. Ďalej kronikárka dala návrh, pretože bola na školení, aby sa viedla elektronická kronika, ktorá by sa tlačila každých päť rokov. Bolo by to zjednodušenie aj pre pracovníkov archívu a takisto by sme dokázali archivovať kroniku častejšie. Ku tomuto návrhu sa otvorila diskusia, po ktorej došli k záveru, že budeme viesť aj elektronickú kroniku aj ručne písanú. P. Ján Lizák chcel ešte doplniť, čo všetko sa v obci spravilo. Kanál Na Úbočí, kanál na ul. Športovej, na časti ul. Lemeje, skolaudované priestory PrO, rekonštrukcia sietí nízkeho napätia, chodník na ul. Partizánskej, ktorý robil p. Vida so svojou firmou.
 3. starosta sa opýtal, či má ešte niekto otázky. Keďže nikto nemal otázky, dal hlasovať za návrh textu kroniky za II. polrok 2018 s navrhovanými doplneniami. tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
 5. starosta uviedol, že materiál poslanci obdŕžali, návrh bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá ho odporučila schváliť s navrhovanými zmenami a otvoril diskusiu. Keďže nemal nikto otázky, dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 6. Rôzne

Kontrola použitia sociálneho fondu – P. starosta povedal, že pani kontrolórka vykonala kontrolu použitia sociálneho fondu. Nenašla žiadne pochybenia.

 1. starosta ďalej povedal, že sa nám vrátila účtovníčka, Ing. Andrea Halčinová, z materskej dovolenky, p. Sylvia Oprendeková sa presunie na dane a preto je z praktického dôvodu nutná zmena člena finančnej komisie. P. starosta dal hlasovať za návrh odvolania člena finančnej komisie, p. Sylvie Oprendekovej. Za bolo 10 poslancov(Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák, Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), 1 poslanec sa zdržal hlasovania (p. Ján Lizák). Tento návrh poslanci schválili.
 2. starosta dal hlasovať za menovanie člena finančnej komisie, a to Ing. Andreu Halčinovú. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 3. starosta ďalej povedal, že je nutné odvolať p. prednostu z poriadkovej komisie a menovať na jeho miesto p. Sylviu Oprendekovú. P. starosta dal hlasovať za návrh odvolať p. prednostu z poriadkovej komisie. Za bolo 9 poslancov(Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský, Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček, Bc. Štefan Halčin), zdržali sa dvaja poslanci (Mgr. Ján Stupák, p. Ján Lizák). Tento návrh poslanci schválili.
 4. starosta dal hlasovať za menovanie p. Sylvie Oprendekovej za člena poriadkovej komisie. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 5. starosta ďalej uviedol, že je potrebné schváliť dodatok PrO, kvôli zmene adresy. V dodatku je zmenená len adresa a to na Revolučná 1285/1A, Lendak. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 6. starosta oznámil poslancom, že kontajnery na šatstvo, ktoré sme mali umiestnené v obci a doteraz sa za nich neplatilo, majiteľ teraz pýta peniaze za vývoz týchto kontajnerov. odpísali sme mu, že si ich môže prísť zobrať, nemáme záujem. Treba ale povedať, že zber šatstva v obci sa vykonávať bude.

Mgr. Ján Stupák sa ešte opýtal, pretože plánujú v škole akciu na 14.3. s názvom Vyčistíme si Lendak a chcel by, či by bolo možné, aby obec pripravila vrecia aj nejaké rukavice. P. starosta povedal, že samozrejme. Dokonca sa zúčastnia aj p. starosta a p. prednosta na tejto akcii.

 1. Záver

O 17.15 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomnýma ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.

 

 

 

 

 

Bc. Anna Fudalyová                                                        Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Ing. Michal Gallik                                                 Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                          prednosta OcÚ

 

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

Prílohy: