05.11.2018 | 44. zasadnutie OcZ

Zápisnica

zo 44. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 05.11.2018 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

Prítomní: viď prezenčná listina


1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Rozpočtové opatrenie PrO Lendak 4/2018
5. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak 9/2018
6. Rôzne
7. Záver

1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov bolidoručené a prečítal program. S návrhom programu poslanci OcZ súhlasili a jednomyseľneschválili program zasadania OcZ.

2. Kontrola plnenia uznesení

P. starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení. K tomuto bodu mal pripomienku Ing. Ján Budzák a upozornil, že uznesenia majú termín splnenia už dávnejšie. Pán starosta odpovedal, že je tam uznesenie o preložení označenia vstupu do obce od Tatranskej Kotliny a do Tatranskej Kotliny. To sme nechali, ale pozrieme sa na to.

3. Interpelácia poslancov

P. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Nikto z prítomných poslancov nemal interpeláciu.

4. Rozpočtové opatrenie PrO Lendak 4/2018

Pán starosta uviedol, že materiály boli prerokované na finančnej komisii a tá odporúča OcZ schváliť tento návrh. Pán starosta vyzval predsedu finančnej komisie, aby doplnil informácie. Ing. Ján Budzák povedal, že ak by sa to neschválilo, zastavili by sa aj stavebné práce. Upozornil tiež PrO Lendak na to, aby v materiáloch presnejšie špecifikovali, aby to bolo jasnejšie. Pán starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

5. Rozpočtové opatrenie obce Lendak 9/2018

Pán starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali, finančná komisia odporúča schváliť tento návrh a otvoril diskusiu. Keďže nikto nemal otázky, pán starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.


Pán starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nemal otázky, prečítal štatistiku. Za toto volebné obdobie OcZ zasadalo 44krát a bolo prijatých 380 uznesení. Stanislav Koščák sa opýtal ako to vyzerá s asfaltovaním Hlavnej ulice? Pán starosta prečítal sms správu, ktorú dostal od vedúceho zamestnanca Správy a údržby ciest PSK. Malo by to byť medzi 28. – 30.11.2018, pretože sa čakalo na uvoľnenie peňazí. P. starosta dodal, že na minulom zasadaní sme schvaľovali zámer odpredaja pozemku pod cestou, ale neschvaľovali ešte odpredaj.


O 16.15 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným, zaželal všetko dobré a ukončil zasadanie OcZ. Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na všetkých hlasovaniach.

 

Bc. Anna Fudalyová Pavel Hudáček
zapisovateľka starosta obce
Mgr. Ján Stupák Mgr. Michal Marhefka
overovateľ zápisnice prednosta OcÚ
Miloslav Bekeš
overovateľ zápisniceVysvetlivky:
- Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.
Poznámka:
- Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.