06.05.2019 | Zápisnica z 6. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 6. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 06.05.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Činnosť webového portálu
 4. Káblová televízia
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 2/2019
 7. Rozpočtové opatrenie obce Lendak č. 5/2019
 8. Návrh na vstup obce do regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí
 9. Rôzne
 10. Záver

1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené, navrhol doplniť do bodu 9 “Rôzne” informácie o zmarených investíciách, prerokovanie prenájmu pozemku vo dvore pre p. Gallika a nákup koča. P. starosta dal hlasovať za návrh programu. S návrhom programu poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

2. Kontrola plnenia uznesení

 P.starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení. P. Stupák sa spýtal na posunutie hranice. P. starosta odpovedal, že hranica sa neposunula, bola tam vždy, toto uznesenie je otvorené. Ďalej p. starosta dodal, že stanovisko k materiálom poslanci obdržali, materiály spĺňajú všetky náležitosti, treba opraviť jednu položku pri rozpočtovom opatrení Prevádzkarne obce, adresoval p. Halčinovi.

3. Činnosť webového portálu

P.starosta privítal správcu stránky obce Lendak – p. Ballaya. P. Majerčáková sa vyjadrila ku aktualizácií webu, pracujú na nej spoločne s p. Ballayom. Vyzvala občanov, kto by mal peknú fotku Lendaku, môže ju zaslať na email. P. Lizák opätovne vyjadril nespokojnosť s úvodnou fotografiou na stránke obce, ďalej by chcel, aby aktualizácia stránky bola viac viditeľná a na stránke by mohla byť uverejňovaná anketa, aby obyvatelia obce mohli vyjadriť svoj názor na riešené témy. P. Gallik sa opýtal, či sa CMS-ko dá upravovať a že dizajn stránky sa ľuďom zdá zastaraný. P. Ballay odpovedal, že systém je stavaný tak, že každé rozšírenie je spoplatnené. P. Majerčák sa spýtal na hlavný-úvodný panel, p. Ballay sa vyjadril, že s každou pripomienkou sa treba na neho obrátiť prostredníctvom mailu. Po ukončení diskusie sa p. starosta poďakoval p. Ballayovi za účasť.

4. Káblová televízia

 P.starosta privítal p. Zagoru a vyzval ho, aby poinformoval poslancov o všetkom, čo sa udialo s televíznym kabelovým rozvodom, odkedy ho prevzal. P. Zagora uviedol, že od prevzatia bol digitalizovaný, niektoré programy boli zakódované, následne na to zaznamenali úbytok prípojok, od toho sa odvíja aj výška rozpočtu, ktorý je menší. Majú v pláne ďalšiu digitalizáciu, odbudnú analógové programy a nahradí ich digitálne vysielanie. V pláne je pokrytie Športovej ulice, ulice Sv. Mikuláša a zámer bol aj na ulici Sv. Rodiny. Na miestach, kde sú stĺpy s obecným rozhlasom je možné viesť signál aj vzduchom, na elektrické stĺpy je to komplikované, keďže VSE menia podmienky, je to náročná agenda na vybavenie. P. Lizák sa spýtal na vedenie optického kábla z ústredne do skrinky, či sa dá prejsť z koaxiálu na optiku. P. Zagora sa vyjadril, že to je technologicky a finančne náročné. P. Suchanovský sa spýtal, či sú na uliciach Sv. Mikuláša a Športovej ponahadzovanéchráničky, či má pán Zagora nejaký harmonogram, kedy to bude sprevádzkované. P. Zagora odpovedal, že všetko závisí od financií. Ďalej sa p. Suchanovský spýtal na možné prevádzkovanie internetu, p. Zagora sa vyjadril, že k televíznej službe chcú ponúknuť aj archív a postupne aj internet. P. Stupák sa vyjadril, že občania chcú najmä kvalitné prenosy z kostola, p. Zagora povedal, že problém sú financie, keďže technicky a technologicky sú schopní urobiť toho veľa. P. Lizák sa spýtal na signál na Športovej ulici, či je možné optickým káblom prostredníctvom napr. antény na ihrisku dostať signál až ku Sintre. P. Zagora odpovedal, že na bytovke je prichystaná anténa, no chýba signál s káblovej televízie, musí byť doručený z druhej strany, z ulice Pod Kicorou. P. starosta poďakoval p. Zagorovi za účasť.

5. Interpelácie poslancov

P. Majerčáková sa informovala o parku so sochou p. Márie, zaujímalo ju, prečo sa zrezali stromy. P. starosta objasnil, že je v pláne výmena plota, nová výsadzba. Na tento účel sa vytvorila pracovná skupina, ktorú bude tvoriť p. Majerčáková a p. Špak. P. Stupák sa spýtal na nové dopravné značenia, v minulosti žiadal spomaľovače na ulicu Rovinky a križovatku ulíc Mlynská/Nová. P. starosta odpovedal, že je potrebné počkať na aktualizáciu dopravného značenia, dopravný projekt, ktorý bude vypracovaný p. Záhremskou v júli, auguste. P. Majerčák sa spýtal na kamerový systém pri vstupe do obce a pri čističke odpadových vôd. P. prednosta objasnil, že objednávka je vyhotovená, žiadosť o dotáciu bude odoslaná do 13. mája. Ďalej sa p. Majerčák spýtal na možnosť spraviť z časti ulice Kostolnej smerom od úradu v nedeľu dopoludnia jednosmernú cestu. P. prednosta odpovedal, že časovo obmedzená jednosmerná cesta sa vytvoriť nedá. P. Stupák sa spýtal na lavičky z futbalového ihriska, ktoré boli počas veternej smršte poškodené, ako sa bude postupovať s obnovou, keďže boli obstarané z dotácie. P. prednosta odpovedal, že sa táto požiadavka predloží na finančnú komisiu a pripraví sa rozpočtové opatrenie. P. Majerčáková sa chcela informovať o zbernom dvore. P. prednosta uviedol, že verejné obstarávanie je ukončené, v piatok uplynula 10 dňová lehota na podanie námietok voči výsledku verejného obstarávania, momentálne sa všetko kompletizuje a elektronizuje, potom bude nasledovať kontrola a realizácia do konca júla. P. Lizák sa následne spýtal, či je na danom mieste potrebná žumpa. P. prednosta odpovedal, že napojenie na kanalizáciu by bolo zbytočné, keďže tam nebude iná prevádzka, je tam jedna toaleta a jedno umývadlo, fungovanie celej prevádzky nebude náročné, žumpa sa osadiť musí, ale môže sa aj napojiť na kanalizáciu. P. Lizák sa ešte spýtal, či bola technológia váhy vysúťažená. P. prednosta odpovedal, že váha nie je súčasťou dotácie. P. Budzák sa spýtal na termín začatia prác na oprave hlavnej cesty. P. starosta odpovedal, že by sa s opravami malo začať po 8. máji, ďalej dodal, že budú menené aj obrubníky v niektorých častiach a dôjde aj k lokálnej výsprave cesty od Tatranskej Kotliny v hodnote cca. 60 000 €. P. Suchanovský sa chcel informovať o 2. vrstve asfaltovania. P. prednosta objasnil, že zmluva je podpísaná a termín začatia prác je do konca júna. P. Suchanovský sa ďalej spýtal na termín na stretnutie ohľadne osamostatnenia ambulancie pani pediatričky. P. starosta odpovedal, že pani vedúca odboru musí zvolať stretnutie. P.Lizák dal návrh na vytvorenie náučných vitrín s zobrazením pohoria Vysoké Tatry, kde by boli zobrazené názvy vrchov. P. Suchanovský navrhol posunúť tento návrh na kultúrne oddelenie. P. Budzák sa spýtal, či by sa nemohlo presunúť zasadanie zastupiteľstva do priestorov novej budovy prevádzkarne. P. Neupauer odpovedal, že televízny prenos by nebol možný, keďže tam nie je dotiahnutý kábel ani nie je možný prenos vzduchovou frekvenciou, ale bude sa informovať u pána Zagoru. P. Majerčáková navrhla vypratať skladové priestory v kine, kde má obec archív, kvôli vystúpeniam detí, ktoré sa pripravujú na vystúpenia za oponou. P. starosta povedal, že nájde riešenie. P. Lizák sa spýtal na problematiku výrubu na Kicore, budú sa tam vysádzať nové stromy? P. prednosta povedal, že v zákone o lesoch je uvedené, že do 2 rokov sa musí holorub zalesniť. P. Stupák sa spýtal, kto vlastne vykonáva stavebný dozor pri 2. etape asfaltovania. P. starosta odpovedal, že v konečnom dôsledku vedúci prevádzkarne. P. Suchanovský podotkol, že pri stavebných investíciách je obec povinná mať stavebný dozor. P. starosta dodal, že pri prvej etape asfaltovania stavebný dozor bol prítomný, pri druhej etape už nie.

6. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 2/2019

P. Starosta povedal, že rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisií, finančná komisia ho odporúča schváliť, rovnako predtým bolo prerokované na investičnej komisii. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, p. Halčin technicky opravil vyrovnanie príjmov a výdavkov upravením jednej pridanej položky, aby sedel rozpočet. P. Gallik objasnil, že rozpočtové opatrenie bolo vytvorené za tým účelom, aby sa zosúladilo rozpočtové opatrenie obce s rozpočtovým opatrením prevádzkarne kvôli tomu, že bolo navrhnuté, aby rekonštrukciu mosta na ulici Svätej Rodiny vykonala prevádzkareň obce. P. starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie, s ktorým poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

7. Rozpočtové opatrenie obce Lendak č. 5/2019

P. Starosta povedal, že je tu premietnuté to, čo bolo v rozpočtovom opatrení Prevádzkarne obce, finančná komisia ho takisto prerokovala a odporučila schváliť, vychádza rovnako z činnosti investičnej komisie. P. Gallik podal návrh, na ktorý sa pozabudlo predtým, ako sa realizovala finančná komisia, a to taký, že zamestnanec, ktorý bol narozpočtovaný na tento rok (majetok obce), aby sa alikvótna časť posunula do novej položky “Park pri p. Márií” P. starosta dal hlasovať za návrh, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. starosta dal následne hlasovať za rozpočtové opatrenie, s ktorým poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

8. Návrh na vstup obce do Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí

 

P. Starosta povedal, že materiály poslanci obdržali, otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Gallik sa spýtal, aké sú ciele tohoto združenia. P. starosta povedal, že združenie je predĺženou rukou ZMOS-u, ktorá je v kontakte s vládou, s poslancami, kde sa prerokovávajú návrhy zákonov, ktoré sa bytostne dotýkajú obcí. Je to stavovské združenie, v ktorom je cca. 60 obcí. P. starosta dal hlasovať za tento návrh, s návrhom poslanci súhlasili, za návrh hlasovali všetci poslanci okrem p. Lizáka , ktorý sa zdržal hlasovania.

9. Rôzne

P. Starosta navrhol zakúpiť koč z Poľska, ktorý by obec používala na reprezentatívne účely, dal by sa rovnako využiť napr. na svadby. Cena je 3500,- € plus dovoz 500,- €, dal by sa zakúpiť z prebytku v rozpočte. P. Majerčáková sa vyjadrila, že keď dedina bude v poriadku, potom môže byť zakúpený koč, dovtedy určite nie. P. starosta dal hlasovať za tento návrh, za návrh boli p. Stupák, p. Halčin, p. Majerčák, proti bola p. Majerčáková, zdržali sa p. Lizák, p. Suchanovský, p. Gallik, p. Budzák, p. Špak.

Ďalším bodom boli zmarené investície, tento bod sa berie na vedomie.

Ďalší bod bol prenájom pozemku pri sále vo dvore pre p. Jána Gallika. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Prevádzkareň s tým súhlasí. P. starosta dal hlasovať za tento návrh, poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

Posledným bodom bola lávka z Mlynskej ulice na ulicu Lemeje, P. Budzák sa ujal slova. Poďakoval sa za dobrú spoluprácu s prevádzkarňou. Objasnil, že sú potrebné 4 pozemky, 3 vlastníci nemajú problém, posledný vlastník toho najdôležitejšieho pozemku má problém, chce 33 € za meter štvorcový, čo je neprijateľné. P. starosta navrhol, že sa spojí so všetkými vlastníkmi a aj s nemenovaným problémovým vlastníkom a pokúsi sa o dohodu a na najbližšom zastupiteľstve bude poslancov informovať.

Halčin sa vyjadril, že z výstupu finančnej komisie vyšiel návrh uznesenia k dodržiavaniu VZNo financovaní a originálnych kompetenciách v školstve od roku 2013. P. starosta navrhol odovzdať túto úlohu p. kontrolórke. P. Suchanovský doplnil, že finančná komisia rovnako odporúča dať túto úlohu p. kontrolórke, prekontrolovať VZN o financovaní a originálnych kompetenciáchv školstve od roku 2013.

10. Záver

  O 18:15 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval    

  prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach

 

Mária Hudáčeková                                                           Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Ing. Michal Gallik                                                              Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                          prednosta OcÚ

 

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

 • Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

Prílohy: