08.01.2020 | Zápisnica z 13. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 13. zasadania OcZ konaného dňa 16.12.2019 so začiatkom o 16.00 h. v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina   

                                             

                                                                     

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 7/2019
 4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2019
 5. Návrh Dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 5/2014

           o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

           stavebné odpady.

 1. Návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadneniu obce Lendak č.

            1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek

            a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce

            Lendak.

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 6/2019 o zrušení

           všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy.

 1. Rozpočet Prevádzkarne obce Lendak na r. 2020
 2. Rozpočet Spojenej školy Lendak na r. 2020
 3. Rozpočet obce Lendak na r. 2020, programový rozpočet Obce Lendak na roky

            2020 - 2022

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lendak na I. polrok

           2020.

 1. Návrh odpredaja časti pozemku pre Tomáša Hudáčeka, ulica Poľná.
 2. Rôzne.
 3. Záver.

 

 

 

 

 

 

 1. Úvod

 

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných a otvoril zasadanie. P. starosta uviedol, že návrh programu poslanci obdržali.  Spýtal sa, či k návrhu programu má niekto pripomienky. P. Halčin (Bc.) navrhol stiahnuť z programu bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy základnej umeleckej školy. materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Lendak. P. starosta dal za tento návrh hlasovať. Poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Nikto nemal k programu žiadne ďalšie pripomienky, p. starosta dal následne hlasovať za návrh programu okrem bodu č. 9, poslanci s návrhom programu okrem bodu č. 9 súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. starosta povedal, že p. kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení, p. kontrolórka skonštatovala, že uznesenia sú splnené, respektíve v plnení. Ďalej p. starosta povedal, že stanovisko k materiálom poslanci obdržali, materiály spĺňajú potrebné náležitosti.

          

 1. Rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 7/2019

 

 1. starosta informoval, že toto rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisii, tá ho odporučila OcZ schváliť. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal žiadne pripomienky, p. starosta dal za rozpočtové opatrenie Prevádzkarne obce Lendak č. 7/2019 hlasovať. Poslanci s rozpočtovým opatrením súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2019

 

 1. starosta povedal, že toto rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisii, ktorá ho odporučila OcZ schváliť. Potom odovzdal slovo ekonómke obce, p. Halčinovej. P. Halčinová upozornila na tri návrhy na úpravu na základe oznámenia ministerstva , o ktorých sa obec dozvedela krátko pred zasadaním OcZ, týkali sa navýšenie dotácie na stavebné konanie o 1 032,72 €, navýšenie normatívnych prostriedkov pre základnú školu zo 7 083 € na 14 675 € a navýšenie dotácie od Úradu práce vo výške 2 725 €. P. Halčinová ešte dodala, že tieto položky by sa odzrkadlili rovnako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. P. starosta následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Halčin (Bc.) povedal, že finančná komisia neodporučila schváliť rozšírenie kanalizácie na Zberný dvor, mala sa prehodnotiť a zreálniť suma za rozšírenie. P. starosta povedal, že táto položka v rozpočtovom opatrení zahrnutá nie je. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2019 s doplnením od p. ekonómky. Za rozpočtové opatrenie hlasovali 10 poslanci (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Hudáček, p. Halčin, p. Špak, p. Buzdák, p. Gallik a p. Majerčák), zdržal sa 1 poslanec (p. Lizák).

 

 1. Návrh dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. starosta povedal, že v pripomienkovom konaní neboli žiadne pripomienky k tomuto návrhu. Dodatok bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá ho odporúčila OcZ schváliť. Následne p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. prednosta povedal, že je tu jedna zmena, ktorá sa týka Obecného úradu, a to, že § 15, bod 1 bude znieť „Obec vyrubuje poplatok za komunálny odpad rozhodnutím, a to po vykonaní odvozov v dvoch časových úsekoch, a to k 30. júnu a 30. decembru zdaňovacieho roka.“ P. Stupák sa opýtal na podnikateľov a ich platbu za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, či sú v tomto návrhu zakomponovaní. P. Halčin odpovedal, že všetko zostáva ako doteraz, dokonca aj cena, čipy im budú namontované na ich vlastné odpadové nádoby. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh dodatku č. 6 k VZN obce Lendak č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. S návrhom dodatku poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Potom p. Halčin (Bc.) navrhol, aby OcZ schválilo cenu za vývoz stavebného odpadu – 0,056 €/kg a cenu za vývoz zmesového komunálneho odpadu – 0,086 €/kg. Poslanci nemali žiadne pripomienky, p. starosta prečítal návrh uznesenia v znení „Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za vývoz stavebného odpadu a zmesového komunálneho odpadu nasledovne: stavebný odpad 0,056 €/kg a zmesový komunálny odpad 0,086 €/kg“ a dal za návrh tohto uznesenia hlasovať. S návrhom uznesenia poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Návrh dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak.
 2. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Stupák sa chcel vyjadriť k tomu, že v dôvodovej správe bolo napísané, že dodatok bol vytvorený na podnet poslancov, nesúhlasí s tým, on tento podnet nedal, poprosil tento fakt v dôvodovej správe opraviť. Potom sa spýtal p. riaditeľky Spojenej školy, aký bude mať podľa nej dopad na Centrum voľného času zníženie koeficientu z 1,6 na 1,1. P. riaditeľka Spojenej školy povedala, že CVČ v Lendaku zastrešuje najmä výkonnostný šport a jeho činnosť v nasledujúcom roku je ohrozená, keďže koeficient 1,1 je podľa jej názoru nedostačujúci. CVČ bude fungovať v obmedzenom režime. Pripomenula aj fakt, že ako riaditeľke Spojenej školy jej bolo poslancami prisľúbené, že v prípade, ak budú škole chýbať finančné prostriedky, môže si ich vykompenzovať z iných zložiek Spojenej školy. P. Stupáka rovnako zaujímala táto problematika. P. starosta povedal, že p. riaditeľka v prípade potreby bude musieť napísať žiadosť o rozpočtové opatrenie a to prejde zastupiteľstvom, taký je správny postup. P. Majerčák povedal, že by zníženie koeficientu nevidel tak čierne. Napríklad náklady na dopravu v CVČ nie sú až také vysoké, a pokiaľ príde zo strany Spojenej školy zmysluplná požiadavka na príspevok na dopravu, napríklad v prípade postupu žiakov na súťaž, OcZ nebude mať problém takéto rozpočtové opatrenie schváliť. P. Hudáček vyjadril svoj názor, že práca s mládežou, ktorú zastrešuje nielen CVČ, ale aj ZUŠ, farnosť a dobrovoľníci, by mala byť jednou z priorít obce Lendak, a obec by ju mala podporiť finančne ešte viac, a nie uberať jej finančné prostriedky. P. Habiňák, predseda rady Spojenej školy, hosť na zasadaní OcZ, vyjadril svoj názor, že riešiť rekonštrukciu Základnej umeleckej školy na úkor už jestvujúcej a dobre fungujúcej zložky mu príde nelogické. Nakoniec sa vyjadril p. Suchanovský, že OcZ chce rozvíjať Spojenú školu, každú jej zložku, presuny finančných prostriedkov sú v tomto prípade logické. Pokiaľ jedna zložka bude potrebovať viac financií, OcZ návrh rozpočtového opatrenia schváli. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu obce Lendak č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy organizačných zložiek a súčastí Spojenej školy Školská 535/5 Lendak v originálnej kompetencii Obce Lendak. Za návrh bolo 8 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Halčin, p. Špak, p. Budzák, p. Gallik a p. Majerčák), zdržal sa 1 poslanec (p. Lizák), proti návrhu boli 2 poslanci (p. Stupák, p. Hudáček)

 

 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 6/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy.
 2. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. riaditeľka spojenej školy povedala, že kapacita škôlky je 222 detí, momentálne je v škôlke 205 detí, keďže deti prichádzajú a odchádzajú aj v priebehu školského roka. VZN o prijímaní detí do materskej školy už nie je potrebné, nakoľko škola má vypracovanú vnútornú smernicu o prijímaní detí do MŠ. Po ukončení diskusie dal p. starosta za návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lendak č. 6/2019 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili

 

 1. Rozpočet Prevádzkarne obce Lendak na r. 2020
 2. starosta povedal, že návrh rozpočtu Prevádzkarne obce na r. 2020 bol prerokovaný na finančnej komisii, tá ho odporúča OcZ schváliť, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal za návrh rozpočtu Prevádzkarne obce Lendak na r. 2020 hlasovať. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Rozpočet Spojenej školy Lendak na r. 2020
 2. starosta povedal, že návrh rozpočtu Spojenej školy Lendak na r. 2020 bol prerokovaný na finančnej komisii, tá ho odporúča OcZ schváliť, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Halčin (Bc.) chcel upozorniť na pár technických vecí, a to: rozpočet Spojenej školy by mal byť podľa platného VZN aj s dodatkami rozdelovaný v pomere 9:2, tento pomer nie je na strediskách dodržaný. Druhá vec v rozpočte bola žiadosť p. riaditeľky Spojenej školy o dotáciu na asistentov učiteľa pre deti v materskej škole vo výške 31 000 €, ktorý sú momentálne dotovaní z rozpočtu obce. P. Halčin s týmto dotovaním nesúhlasí. Navrhuje, aby peniaze šli buď z prevádzkových nákladov na ZUŠ alebo z kapitálov. P. riaditeľka povedala, že sa rozprávala s p. zástupkyňou pre materskú školu a tá jej oznámila, že bude potrebný už len jeden asistent učiteľa pre dieťa v materskej škole, keďže druhá žiačka, ktorá je predškoláčka a má momentálne prideleného asistenta robí pokroky a už nebude asistent pre ňu potrebný. Preto bude materská škola potrebovať iba 16 000 € na asistenta učiteľa pre dieťa. Budú tu použité finančné prostriedky z kapitálov, zo školských peňazí, nie z rozpočtu obce. 31 000 € z Obecného rozpočtu, ktoré boli vyhradené na asistenta učiteľa pre deti v materskej škole budú presunuté na premostenie Mlynská – Lemeje. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh rozpočtu Spojenej školy Lendak na r. 2020 s úpravou (16 000 € z kapitálov). Za návrh rozpočtu bolo 10 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Hudáček, p. Halčin, p. Špak, p. Budzák, p. Gallik a p. Majerčák), zdržal sa 1 poslanec (p. Lizák).

 

 1.     Rozpočet Obce Lendak na r. 2020, Programový rozpočet Obce Lendak na rok 2020, s výhľadom na roky 2021,2022
 2. starosta povedal, že návrh rozpočtu Obce Lendak na r. 2020 bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá ho odporúča OcZ schváliť. Stanovisko p. kontrolórky je kladné, odporúča rozpočet schváliť, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Stupák si chcel poukázať na niektoré body, a to: zvýšenie sumy na premostenie Mlynská – Lemeje z 0 € na 31 000 €, ďalej projektová dokumentácia na cyklo-chodník, navýšenie sumy o 864 €, pridal by ešte položku „projektová dokumentácia na kultúrny dom“. P. starosta nedal za tento návrh hlasovať, keďže p. Stupák stiahol tento návrh na hlasovanie kvôli nízkemu všeobecnému záujmu. P. Lizák sa spýtal na zdravotné stredisko, prerokované na poslednom mimoriadnom zasadnutí OcZ, zaujímalo ho, či sa táto problematika niekam pohla. P. starosta odpovedal, že firmy, ktoré mali pripraviť potrebné dokumenty, ich nestihnú pripraviť, preto sa tomu bude obec venovať na jar budúceho roka. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh Programového rozpočtu Obce Lendak na r. 2020, s výhľadom na roky 2021, 2022 a OcZ v Lendaku berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky ku programovému rozpočtu Obce Lendak na roky 2020 – 2022. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lendak na I. polrok 2020.
 2. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať za návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lendak na I. polrok 2020. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Návrh odpredaja časti pozemku pre Tomáša Hudáčeka, ul. Poľná
 2. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať za návrh odpredaja časti pozemku pre Tomáša Hudáčeka, ulica Poľná. Poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili.
 3. Rôzne

V tomto bode p. starosta navrhol odmenu pre p. kontrolórku vo výške 500 € za dobre odvedenú prácu pri kontrole fungovania originálnych kompetencií Centra voľného času. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal námietky, p. starosta dal za návrh odmeny pre hl. kontrolórku hlasovať. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. Budzák navrhol odmenu pre dvoch poslancov – a to p. Majerčákovú a p. Halčina za intenzívnu celoročnú prácu na odpadovom hospodárstve obce vo výške 700 € na osobu. P. starosta dal za tento návrh hlasovať. Za návrh bolo 7 poslancov (p. Suchanovský, p. Lizák, p. Majerčák, p. Gallik, p. Budzák, p. Špak, p. Halčin), zdržali sa 4 poslanci (p. Majerčáková, p. Halčin Bc., p. Stupák a p. Hudáček).

 

 1. Záver

O 17:20 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval  prítomným za toto zasadanie a rovnako za celý rok spolupráce pri zasadaniach OcZ a zasadaniach komisíí, poprial príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v roku 2020. Následne ukončil zasadanie OcZ.

 

 

 

Mária Hudáčeková                                                           Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Bc. Štefan Halčin                                                               Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                          prednosta OcÚ

 

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané  vo videozázname z rokovania OcZ.

 

Prílohy: