10.06.2019 | Zápisnica z 7. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

zo 7. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 10.06..2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

Prítomní: viď prezenčná listina

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 4. Záverečný účet obce za r. 2018
 5. Správa o hospodárení PrO za r. 2018
 6. Správa o hospodárení Spojenej školy za r. 2018
 7. Návrh VZN č. 3 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na

      režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Lendak

 1. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 6/2019
 2. Žiadosť o dotáciu na opravu Hasičskej zbrojnice
 3. Žiadosť Spojenej školy o navýšenie finančného príspevku
 4. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Lendak na funkčné obdobie 2019-2025
 5. Interpelácie poslancov
 6. Rôzne
 7. Záver

 

1.Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že návrh programu poslanci obdržali. S návrhom programu poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

2. Kontrola plnenia uznesení

 P.starosta uviedol, že materiály poslanci obdržali. P. kontrolórka skonštatovala, že uznesenia sú v plnení.

 

3. Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

P.starosta uviedol, že materiály poslanci obdržali, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať. S uvedeným plánom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

4. Záverečný účet obce za r. 2018

P.starosta uviedol, že stanovisko hlavnej kontrolórky poslanci obdržali, odporúča schváliť bez výhrad. Rovnako poslanci obdržali stanovisko audítorky, podľa ktorej účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz hospodárenia obce Lendak k 31.12.2018. . Záverečný účet bol prerokovaný na finančnej komisii. Rozpočet za r. 2018 mal 14 rozpočtových opatrení, z čoho 2 urobil starosta na základe oznámenia 12 bolo schválených OcZ uznesením. Prebytok z min. roku je 524 000,38 €. Zadlženosť obce je 14% , v prepočte na obyvateľa je to 109, 85 €. Podľa inštitúcií sú obecné financie vo veľmi dobrom stave. Následne p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať za návrh uznesenia o záverečnom účte a o použití  rezervného fondu v r. 2019, ktorý bol prerokovaný na finančnej aj investičnej komisii. S uvedeným návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili 

 

5. Správa o hospodárení PrO za r. 2018

P.starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky. Uvedená správa o hospodárení sa berie na vedomie.

 

6. Správa o hospodárení Spojenej školy za r. 2018

P.starosta uviedol, že materiál poslanci obdržali, otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky. Uvedená správa o hospodárení sa berie na vedomie.

 

7. Návrh VZN č. 3 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienok úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Lendak

P.starosta povedal, že tento návrh bol za účasti väčšiny poslancov prerokovaný na Rade školy, ktorá ho odporúča schváliť, rovnako na Investičnej komisii, ktorá tiež odporúča návrh schváliť. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčák mal výhradu k čl. 4 ods.1, podal pozmeňovací návrh k textu “zák. zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v ZŠ uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov v sume 6 € mesačne” na text “zák. zástupca dieťaťa - žiaka v ZŠ a predškoláka v MŠ uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov...” P. starosta dal hlasovať za tento návrh, poslanci s ním súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Následne p. starosta dal hlasovať za kompletné VZN č. 3, s ktorým poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

8.  Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 6/2019

 P.starosta uviedol, že návrh rozpočtového opatrenia poslanci obdržali, návrh bol prerokovaný na finančnej komisii, tá odporučila rozpočtové opatrenie schváliť. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Gallik navrhol, aby sa do rozpočtového opatrenia zakomponoval rozpočtový návrh Parku pred obecným úradom, odhadom 20 000 €. P. Majerčáková upozornila na to, že mailom bola pracovnou skupinou na toto určenou zaslaná vizualizácia.P. Špak sa vyjadril, že napriek tomu, že je to malý priestor, dala by sa tu vytvoriť oddychová zóna pre ľudí, chodník, lavičky....P. starosta dal hlasovať za tento návrh, za návrh bolo 8 poslancov (p. Majerčák, p. Gallik, p. Budzák, p. Špak, p. Halčin, p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin) zdržali sa 3 poslanci (p. Stupák, p. Lizák, p. Hudaček). P. Suchanovský sa vyjadril, že výkopové práce by nechal na prevádzkareň obce, z ekonomického hľadiska by to bolo výhodné. P. starosta navrhol v tejto veci urobiť verejné obstarávanie. Po ukončení diskusie p. starosta dal hlasovať za rozpočtové opatrenie obce, za rozpočtové opatrenie bolo 9 poslancov (p. Majerčák, p. Gallik, p. Budzák, p. Špak, p. Halčin, p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák), zdržali sa 2 poslanci (p. Lizák, p. Hudaček).

 

9. Žiadosť o dotáciu na opravu Hasičskej zbrojnice

P. starosta povedal, že táto žiadosť bola schválená v rozpočtovom opatrení.

 

10. Žiadosť spojenej školy o navýšenie finančného príspevku

P. starosta povedal, že táto žiadosť bola schválená v rozpočtovom opatrení.

 

11. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Lendak na funkčné obdobie 2019-2025

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. prednosta povedal, že je hlavne potrebné určiť úväzok hlavného kontrolóra. P. Majerčák odporučil zvýšiť úväzok na polovičný. P. Suchanovský podotkol, že pri väčšom pracovnom zaťažení kontrolóra by bolo zvýšenie opodstatnené. P. Hudáček sa spýtal, či hlavný kontrolór pri mimoriadnych úlohách môže dostať odmenu. P. prednosta odpovedal, že áno, vo výške 30 % platu z úväzku, ktorý má. P. Hudáček by bol za poriadne, hĺbkové kontroly raz za pol roka, a pri plnení mimoriadnych úloh od OcZ by bola vyplatená odmena hlavnému kontrolórovi. P. Majerčák dal návrh na 50% úväzok. P. starosta dal za tento návrh hlasovať. Za návrh boli 4 poslanci (p. Majerčák, p. Gallik, p. Budzák, p. Halčin), zdržali sa 7 poslanci (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Lizák, p. Špak, p. Hudáček) P. starosta sa spýtal na pohovor pri voľbe hl. kontrolóra, poslanci sa dohodli, že na 1. stretnutie budú pozvaní všetci poslanci, p. starosta a p. prednosta, na OcZ sa odprezentujú len uchádzači, ktorí splnili podmienky a následne OcZ hlasovaním zvolí nového hlavného kontrolóra obce. P. starosta ukončil diskusiu a dal hlasovať za návrh uznesenia. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

12. Interpelácie poslancov

P. Hudaček požiadal o slovo. Vzdal úctu p. Majerčákovi za zníženie odmeny za funkciu zástupcu starostu. Do budúcnosti by chcel na začiatku OcZ verejne ospravedlniť neprítomných poslancov. Technický podnet mal ku vŕzganiu kamier pri otáčaní na prísediacich hostí. Jeho prvá interpelácia sa týkala využitia voľných kancelárskych priestorov v novej budove prevádzkarne obce. P. Budzák sa vyjadril, že už je voľná len 1 kancelária, ostatné už sú prenajaté podnikateľom. P. Hudáček navrhol presťahovať Stavebný úrad do týchto priestorov, aby boli využité v prospech všetkých občanov a nemuseli cestovať kvôli stavebnému úradu do Kežmarku. P. starosta sa vyjadril, že obyvatelia obce nemusia vôbec cestovať do Kežmarku, všetko vybavia na obecnom úrade každý utorok u p. Ing. Šterbáka. Z dôvodu nedostatočných kapacít by bolo presťahovanie stavebného úradu veľmi zložité, keďže len archív tohto úradu je obrovský. Ďalej p. starosta povedal, že minulý rok bola vypracovaná analýza, bolo vyčíslené všetko, čo sa týka nájmu P.Hudáček stiahol svoj návrh s tým, že p. kontrolórka prepošle všetky materiály a bude to prerokované v budúcnosti. Druhá interpelácia p. Hudáčeka sa týkala voľnej pracovnej pozície referenta správy majetku obce. Vyjadril svoj názor, že v Lendaku máme obrovský ľudský potenciál a veľa šikovných ľudí a prikláňa sa k tomu, aby tento nový zamestnanec bol Lendačan. No rovnako vyjadril názor, že vysporiadavanie majetkov funguje dobre aj bez nového zamestnanca, preto podal návrh prijať uznesenie o zrušení výberového konania na pozíciu referent správy majetku obce s okamžitou platnosťou. P. prednosta objasnil, že zrušiť výberové konanie môže len p. starosta, ktorý ho vyhlásil. OcZ môže schváliť iba rozpočtové opatrenie. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za návrh bol p. Hudáček, zdržalo sa 5 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Gallik, p. Halčin, p. Budzák), proti bolo 5 poslancov (p. Špak, p. Stupák, p. Lizák, p. Halčin, p. Majerčák).  K téme nezamestnanosti sa vyjadril p. Halčin, predložil ponuku Tatravagónky Poprad, ktorá chce zamestnať ľudí z tohto regiónu. Pracovnú ponuku prepošle na kultúrne oddelenie. Druhá interpelácia p. Halčina sa týkala mostu na ulici Sv. Rodiny. P. Budzák z prevádzkarne obce povedal, že sa upravila projektová dokumentácia a čaká sa na vyjadrenie Vodohospodárskeho podniku. Dali tri podmienky, zatiaľ sú splnené dve. P. Suchanovský chcel diskutovať o bode č. 7 zo zápisnice z investičnej komisie, ktorý sa týka nadstavby nad poštou podľa projektu na rekonštrukciu obecného úradu pri výmene strechy. Je možné tu  urobiť sedlovú strechu a získať tým nové priestory. P. starosta povedal, že prvoradé je pozrieť na projektovú dokumentáciu, zadal túto úlohu p. Budzákovi z prevádzkarne obce. P. starosta dal hlasovať za návrh p. Suchanovského. Za návrh bolo 10 poslancov (p. Majerčák, p. Gallik, p. Budzák, p. Špak, p. Halčin, p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin,p. Stupák, p. Lizák), zdržal sa p. Hudáček. P. Stupák sa chcel informovať o premostení ulíc Lemeje-Mlynská. P. starosta na minulom OcZ prisľúbil stretnutie s vlastníkmi pozemkov v okolí, chcel sa informovať, či prebehlo. P. starosta odpovedal, že stretnutie bolo, 3 vlastníci nemajú problém, 4. vlastník chce hľadať riešenie. P. starosta čaká na telefonát od 4. vlastníka. P. Suchanovský podal návrh na zakúpenie certifikovaného pódia pre kultúrne podujatia, ako bolo napr. naposledy konané “Stavanie mája”. Treba prerokovať, či je vôbec potrebné, či je postačujúce prenajímať si od Sp. Belej ako každý rok, alebo zabezpečiť vlastné stále, statické pódium. P. starosta povedal, že sa to môže v budúcnosti zahrnúť do rozpočtu obce. P. Majerčáková sa chcela informovať na priestory archívu v kine, ktoré boli riešené aj na minulom OcZ, p. starosta odpovedal, že tam bola žiadosť, ktorá bola prerokovaná na investičnej komisii, tá ju neodporúčala schváliť, rovnako zastupiteľstvo neodporúčalo schváliť, archív sa ide premiestniť. P. Lizák sa opýtal, či bol p. starosta na jednaní, týkajúcom sa lesov na Kicore. P. starosta odpovedal, že ešte nie, ale chystá sa na osobné stretnutie, nechcel to riešiť po telefóne. Ďalej sa p. Lizák spýtal na zvonkohru, či už je odstavená na stálo. P. starosta povedal, že ľuďom to vadí, preto je momentálne vypnutá, ale môže sa nastaviť na určitú časovú dobu, kedy bude hrať, aby nehrala v noci ani skoro ráno. P. Lizák podal v tejto veci návrh, aby zvonkohra hrala v čase napr. o 8:00 hod. a 16:00 hod., keďže stála veľa peňazí na tú dobu, v ktorej sa kupovala a bola by škoda, aby sa úplne odstavila.  P. starosta dal za tento návrh hlasovať. Za návrh bolo 6 poslancov (p. Majerčák, p. Gallik, p. Halčin, p. Hudaček, p.Budzák, p. Lizák), proti boli 2 poslanci (p. Majerčáková, p. Budzák)  zdržali sa 3 poslanci (p. Stupák, p. Špak, p. Suchanovský) Návrh bol schválený s podmienkou zakúpenia záložného zdroja a určenia človeka, ktorý bude mať zvonkohru na starosti. P. Majerčáková a spýtala na údržbu hlavnej cesty. P. prednosta odpovedal, že určitá údržba zo strany obce bude (zametanie), no keďže sa jedná o štátnu cestu, nemôžeme do nej moc zasahovať, môžeme len upozorniť na nedostatky. P. Suchanovský sa chcel informovať o zbernom dvore. P. prednosta odpovedal, že termínovo sa bude žiadať o predĺženie projektu. Všetky potrebné papiere už obec má. P. Lizák sa opätovne vrátil k otázke kanalizácie na zbernom dvore a rovnako dal návrh na inštalovanie chráničky pre možný budúci kamerový systém do rovnakej ryhy. P. Lizák podal tento návrh, p. starosta dal za návrh hlasovať. Poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. Lizák ďalej chcel položiť otázku riešenia situácie pri poruchách vody, elektriny, čiže mimoriadne hlásenia sa musia prvé hlásiť starostovi. Bol potrebný všeobecný súhlas, keďže je to v rámci VZN. P. starosta dal za tento návrh hlasovať, poslanci s návrhom súhlasili, všeobecný súhlas bol teda odhlasovaný P. Majerčáková sa spýtala na doasfaltovanie parkoviska za lávkou ku chodníku. P. starosta odpovedal, že Svietelsky to neurobí, keďže firma je platená VÚC, jedine firma Juno to môže doasfaltovať ako nadprácu. P. starosta dal za tento návrh hlasovať, všeobecný súhlas bol odhlasovaný

 

13. Rôzne

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - zmluva o budúcej zmluve - Eurotrend Špak - preklad vysokého napätia cez pozemok. Chcú to dať do krajnice v zelenom páse, ktorá je vlastníctvom obce. P. starosta povedal, že táto žiadosť bola prerokovaná na investičnej komisii, ktorá odporúčala žiadosť schváliť.  P. starosta dal hlasovať za tento návrh, poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

Žiadosť o zriadenie vecného bremena - zmluva o budúcej zmluve - prípojka na bývalej Slnečnej od pozemku p. Girgovej a p. Girgu,chcú kopať pretlakom. P. starosta dal za tento návrh hlasovať, poslanci s návrhom súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

Žiadosť o prenájom priestorov - miestnosť po šoféroch SAD - p. starosta povedal, že investičná komisia neodporúča schváliť, pretože sú to priestory, kde by sa mohol vytvoriť archív. P. starosta dal za návrh hlasovať, poslanci s návrhom nesúhlasili a jednomyseľne ho zamietli.

P.riaditeľka Budzáková sa chcela spýtať na projekty na školské dielne. P. prednosta odpovedal, že všetky dokumenty sú skontrolované, verejné obstarávanie prebehlo, zmluvy sú podpísané, čaká sa na dodanie. P. riaditeľka dala návrh pre poslancov na úvahu, či by sa obecná knižnica nemohla premiestniť do priestorov prevádzkarne. P. Lizák sa chcel ešte spýtať na plyn, či platia stále rovnaké podmienky, či nenastala dajaká zmena v podmienkach. P. starosta odpovedal, že nie, žiadne zmeny nenastali, zostáva to tak, že všetky náklady by znášala obec a plynárne by si účtovali ešte aj nájom.

 

14. Záver

  O 18:20 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval    

  prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach

 

Mária Hudáčeková                                                           Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                     starosta obce

 Ing. Michal Gallik                                                              Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                            prednosta OcÚ

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

 • Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

 

Prílohy: