13. 09. 2019 | Zápisnica z 9. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 9. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 02.09.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Rozpočtové opatrenie PrO č.5/2019

 4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č.9/2019

 5. Správa o hospodárení PrO Lendak za I. polrok 2019

 6. Správa o hospodárení Spojenej školy Lendak za I. polrok 2019

 7. Správa o obecných novinách

 8. Návrh inventarizačných komisií

 9. Odkúpenie pozemkov pod MK vo vlastníctve Vojenské lesy a majetky SR š. p.

 10. Interpelácie poslancov

 11. Rôzne

 12. Záver

 

 

 1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že návrh programu aj materiály poslanci obdržali. S návrhom programu poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Ďalej p. starosta povedal, že stanovisko hlavnej kontrolórky ku materiálom poslanci obdržali, všetky materiály spĺňajú potrebné náležitosti.

P. starosta privítal hosťa, p. Tomáša Neupauera a odovzdal mu slovo. P. Neupauer prišiel poukázať na stav nového parku pri soche panny Márie počas posledného silného dažďa. Z parku sa liali vodopády vody a tá sa liala až do jeho dvora. Poukázal na podľa jeho názoru nesprávne vyriešené odvodňovanie parku pri silnom daždi a vyjadril obavu do budúcnosti. P. starosta povedal, že bude potrebné pripraviť návrh riešenia tohto problému, oslovil vedúceho PrO p. Budzáka, aby pripravil do najbližšieho OcZ adekvátne riešenie. Druhý problém, na ktorý prišiel p. Neupauer poukázať, je diera na mieste, kde boli kedysi záchody. Vyteká odtiaľ močovka, ktorá nepríjemne zapácha. Sú to vlastne splašky z kaderníctva Dagmar a odpočivárne šoférov SAD. P. starosta opäť oslovil vedúceho PrO p. Budzáka a navrhol tento problém v najbližšej budúcnosti vyriešiť kanalizačnou prípojkou. Nakoniec sa p. Neupauer spýtal na zvonkohru, či sa nemôže úplne vypnúť, keďže v noci ruší malé deti pri spánku. P. Majerčáková dala návrh na úplné zrušenie zvonkohry. P. starosta dal za tento návrh hlasovať. Za návrh bolo 10 poslancov (p. Majerčák, p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Gallik, p Budzák, p. Špak, p. Halčin a p. Hudáček), proti bol 1 poslanec (p. Lizák).

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

P. starosta uviedol, že podľa hlavnej kontrolórky sú uznesenia splnené a v plnení.

 

3. Rozpočtové opatrenie PrO č. 5/2019

P. starosta povedal, že rozpočtové opatrenie sa robí z dôvodu nákupu nádob na zber TKO, zavedenia systému na množstvový zber odpadu a likvidácie nelegálnych skládok. P. Budzák, vedúci PrO chcel doplniť, že bude potrebné urobiť rekonštrukciu elektrickej siete na čističke odpadových vôd z dôvodu zapojenia väčšieho dúchadla, súčasné dúchadlo je nedostačujúce. Do budúcnosti bude však potrebné pristúpiť k celkovému rozšíreniu čističky odpadových vôd. Navýšenie na rekonštrukciu elektrickej siete je 7000€, PrO nedokáže tieto náklady vykryť zo svojich prostriedkov, potrebuje dotáciu. P. starosta povedal, že tu môžu byť použité finančné prostriedky z premostenia Lemeje-Mlynská. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať. S rozpočtovým opatrením PrO č. 5/2019 poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č.9/2019

P. starosta povedal, že práve schválené rozpočtové opatrenie PrO č.5/2019 sa premietne aj do obecného rozpočtu. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Vyzval p. Halčinovú, aby doplnila potrebné informácie. P. Halčinová povedala, že rozpočet je prebytkový o 12 000 €, využije sa na riešenie havarijného stavu majetku obce. P. starosta upozornil na navýšenie reprezentačného fondu, s úmyslom podporiť účastníkov Pochodu za život 2019. P. Halčinová chcela pripomenúť, že v rozpočtovom opatrení nie je zahrnutá požiadavka Spojenej školy, keďže pri zasielaní materiálov ešte nebola podaná. Táto požiadavka zahŕňa vybudovanie novej elektrickej prípojky do kuchyne, financovanej z prostriedkov obce a nové, silnejšie trafo, ktoré bude financované z prostriedkov VSD. P. starosta povedal, že projekt je vypracovaný, rovnako ohlásenie drobnej stavby na prípojku, je ešte potrebné vyjadrenie PrO a plynární k projektovej dokumentácii. P. Halčinová ešte dodala, že v rozpočtovom opatrení je zahrnuté aj navýšenie dotácie pre Šachový klub vo výške 107 €. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať. S rozpočtovým opatrením Obce Lendak č.9/2019 poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

5. Správa o hospodárení PrO Lendak za I. polrok 2019

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky. Správa o hospodárení PrO Lendak za I. polrok 2019 sa berie na vedomie.

 

6. Správa o hospodárení Spojenej školy Lendak za I. polrok 2019

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky. Správa o hospodárení Spojenej školy Lendak za I. polrok 2019 sa berie na vedomie.

 

7. Správa o obecných novinách

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčáková vyjadrila svoj názor, že by sa mohli obecné noviny tlačiť na lacnejší papier a mohli by byť celé farebné. P. Gallik by skvalitnil obsah, ponúkol svojho známeho – novinára, ktorý by bol ochotný prispievať do obecných novín zaujímavými článkami. P Majerčáková povedala, že obecné noviny a ich príprava je úlohou oddelenia kultúry. P. Badovská z oddelenia kultúry povedala, že počas pracovnej doby nie je možné pracovať na obecných novinách, z dôvodu časového vyťaženia, preto sú obecné noviny pripravované a upravované vo voľnom čase zamestnancom oddelenia kultúry p. Neupauerom a šéfredaktorkou p. Annou Fudalyovou. P. Budzáková sa vyjadrila, že by bol potrebný človek, ktorý má chuť a čas pripravovať obecné noviny. Rovnako povedala, že na správnu prípravu týchto novín je potrebná redakčná rada, zložená z minimálne 3-4 ľudí a rovnako sú potrební pravidelní prispievatelia.

 

8. Návrh inventarizačných komisií

P. starosta povedal, že materiály k tomuto bodu poslanci obdržali a otvoril diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal za tento návrh hlasovať. Za návrh inventarizačných komisií bolo 10 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Lizák, p. Majerčák, p. Gallik, p. Budzák, p. Špak, p. Halčin, p. Hudáček) zdržal sa 1 poslanec (p. Stupák).

 

9. Odkúpenie pozemkov pod MK vo vlastníctve Vojenské lesy a majetky SR š. p.

P. prednosta povedal, že sa jedná o pozemky pod miestnymi komunikáciami aj pod zberným dvorom, ktorý je momentálne vo výstavbe. Pozemky od mosta na ulici Partizánskej až po lokalitu Farský les sú majetkom Vojenských lesov a Majetkov SR štátny podnik, ktoré sú ochotné tieto pozemky odpredať. Na základe momentálne spracúvaného znaleckého posudku je orientačná cena 0,73/m², celková cena by teda nemala presiahnuť sumu 5000€. Je potrebné urobiť aj vyňatie niektorých pozemkov z pôdneho fondu a z lesných pozemkov a rovnako je potrebný súhlas OcZ na tento úkon, keby došlo k samotnému prevodu a návrhu na vklad, teda je potrebný výpis z uznesenia OcZ. P. prednosta povedal, že v mailovej komunikácii s Vojenskými lesmi ponúkol pre urýchlenie ich činnosti vypracovanie znaleckého posudku zo strany obce, s čím Vojenské lesy súhlasili. Zmluvy podliehajú schváleniu Ministerstva obrany, keďže Ministerstvo obrany je zriaďovateľom Vojenských lesov, čiže ešte určitý čas potrvá, kým dôjde k samotnému odpredaju pozemkov. Obec deklarovala existujúcimi stavbami na týchto pozemkoch, ktoré sú v majetku obce, zaevidované, podložené majetkovou kartou, a tým sa chcela vyhnúť verejnej súťaži. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať. S návrhom uznesenia poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

10. Interpelácie poslancov

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Suchanovský chcel od p. Budzáka, vedúceho PrO Lendak informácie ohľadne výstavby mosta na ulici Svätej Rodiny. Občania sa dožadujú termínov ukončenia výstavby a odovzdania mosta. P. Budzák, vedúci PrO povedal, že celú v situáciu skomplikoval dodávateľ mobilného žeriavu, ktorý deň pred dohodnutým dodaním ohlásil, že žeriav bude meškať týždeň aj jeden deň. Na začiatku boli komplikácie s projektom, ktorý sa musel prerábať z dôvodu zmeny hĺbky koryta potoka. PrO sa snaží s výstavbou postupovať čo najrýchlejšie, podľa možností. P. Majerčák sa spýtal na ďalší postup. P. Budzák odpovedal, že sa stavba sa zadební, zabetónuje a následne musí dôjsť k technologickej prestávke, keďže betón musí zrieť minimálne 28 dní. Potom sa môžu postupne dosýpať krídla a hutniť, nie skôr, aby sa nepoškodila konštrukcia. Výstavbu ovplyvňujú aj poveternostné vplyvy, nedávne prívalové dažde priniesli nánosy hliny, ktoré musia byť odstránené. P. Gallik sa chcel spýtať na poškodenú hlavnú cestu po prívalových dažďoch a na dôvod poškodenia, smeroval otázku na vedúceho PrO p. Budzáka. P. starosta povedal, že obec bude trvať na tom, aby cestu opravilo Oblastné riaditeľstvo správy a údržby ciest, ktoré bude mať v najbližších dňoch poradu v tejto veci. P. Budzák povedal, že aj na Potočnej ulici je podmytý asfaltový koberec, ktorý bude musieť byť opravený z financií PrO. P. Majerčák sa spýtal, kedy sa dokončí cesta od Sintry smerom na Richtársku cestu. P. Budzák, vedúci PrO odpovedal, že momentálne sa používa bager na vozenie štrku, ešte jeden-dva dni bude potrebný tu a potom sa môže vrátiť na nedokončenú cestu. P. Majerčáková chcela poukázať na nové tabule na soche Panny Márie v parku. P. starosta povedal, že je dohodnutý s pánom farárom, ktorý to bude riešiť.

 

11. Rôzne

Úväzok hlavnej kontrolórky – p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, nikto nemal pripomienky, následne dal p. starosta hlasovať. S úväzkom hlavnej kontrolórky poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

Zriadenie vecného bremena v prospech VSD – p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, nikto nemal pripomienky, následne dal p. starosta hlasovať. So zriadením vecného bremena v prospech VSD poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

P. Majerčák sa spýtal, či je schválené stavebné povolenie na ZUŠ. P. starosta povedal, že stavebné povolenie je schválené a právoplatné.

P. Lizák chcel apelovať na ľudí, aby neasfaltovali a nedláždili svoje dvory, pretože pri prívalových dažďoch, ako boli tie posledné, sa voda nemá kde zastaviť a leje sa na cestu.

 

12. Záver

O 17:15 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 

Mária Hudáčeková Pavel Hudáček

zapisovateľka starosta obce

Bc. Štefan Halčin Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

 

 

Prílohy: