14.12.2018 | Zápisnica z 2. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 2. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 14.12.2018 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 5. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Lendak na r. 2019
 7. Návrh rozpočtu Obce Lendak a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lendak na r. 2019 a výhľadovo na r. 2020 a 2021
 8. Rôzne

- Žiadosť FK Lendak

 - Žiadosť Charita

 1. Záver

 

 1. Úvod

 

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené a prečítal program. S návrhom programu poslanci OcZ súhlasili a jednomyseľne schválili program zasadania OcZ. Keďže na zasadaní OcZ boli prítomní aj hostia, p. starosta požiadal poslancov OcZ, aby si najprv vypočuli hostí. P. Milan Háber mal návrh, aby sa na ihrisko vo Dvore namontovali mantinely na ľad, aby občania mohli využívať toto ihrisko napr. na hranie hokeja. Rozbehla sa diskusia, či tento návrh bude preberať školská komisia alebo nie. Drevo na výrobu majú zabezpečené aj porez by bol zdarma. Je potrebné len prispieť na ostatný materiál. Vyriešilo sa to tak, že predseda školskej komisie zvolá komisiu a tam sa to dorieši.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení.

 

 1. Interpelácia poslancov

 

 1. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. P. Štefan Halčin sa opýtal na približný termín opravy mosta na ulici Sv. Rodiny. P. starosta odpovedal, že čakali na výsledok rozboru na storočnú vodu. Už sa bude riešiť projekt a následne stavebné povolenie.

 Mgr. Ján Stupák sa opýtal, či sa budú robiť orezy drevín, ktoré zasahujú do miestnych komunikácií? P. starosta odpovedal, že vyzvú občanov, aby si poorezávali stromy, hlavne ovocné.

 1. Ján Lizák sa opýtal na zastavovaciu štúdiu na Rovinkach, prečo tam nie sú cesty ako sa to riešilo predtým? P. starosta odpovedal, že zastavovacia štúdia bola vytvorená na základe dohody občanov dotknutých pozemkov a rieši smerovaniea usporiadanie rodinných domov len v spodnej časti okolo VN.
 2. Ján Lizák sa ďalej opýtal na asfaltovanie Hlavnej ulice, kedy sa bude asfaltovať? P. starosta odpovedal, že kvôli zlému počasiu sa odložilo asfaltovanie, ale ubezpečil poslancov, že na poslednom zasadaní VÚC zastupiteľstva boli vyčlenené peniaze pre Lendak na prieťah obcou v celkovej sume 93 000 €.

 

 

 

 1. Informácia o poverení zástupcu starostu obce

 

Pán starosta informoval poslancov OcZ o poverení zástupcu starostu obce. Je ním Ing. Jozef Majerčák.

 

 

 1. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pán starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali, finančná komisia odporúča schváliť tento návrh a otvoril diskusiu.P. starosta povedal aj, že dôvodom zvýšenia poplatku je aj zvýšenie poplatku za uloženie odpadu za tonu. Do budúcna máme schválený projekt na zberný dvor a kompostéry. Mgr. Ján Stupák sa opýtal, že kedy bude hotový zberný dvor? P. starosta odpovedal, že máme termín do júla 2019. Takisto aj kompostéry, máme problém nájsť firmu, ktorá by vedela takéto kompostéry dodať včas. Dúfame, že do februára budú kompostéry k dispozícii, pretože sa od januára spúšťa nová výrobná linka v jednej firme. Ing. Tomáš Hudáček navrhuje dlhodobé riešenie a to množstevný zber. P. starosta dodal, že najprv treba ľudí naučiť ako separovať a postupne sa pripraviť na množstevný zber. Bc. Štefan Halčin pripomenul, že máme 2 najnižší poplatok za komunálny odpad v okolí. P. starosta po ukončení diskusie dal hlasovať. Za bolo 8 poslancov (Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský,Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák, Ján Lizák), proti boli dvaja poslanci (Ing. Marián Špak, Ing. Tomáš Hudáček), jeden poslanec sa zdržal hlasovania (Bc. Štefan Halčin). Tento návrh poslanci schválili.

 

 1. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019

Pán starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nemal otázky, dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Lendak na r. 2019

Hlavná kontrolórka odporúča schváliť rozpočet na rok 2019 a rozpočet na roky 2020-2021 zobrať na vedomie.

 1. Návrh rozpočtu Obce Lendak a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lendak na r. 2019 a výhľadovo na r. 2020 a 2021
 2. starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali. Návrh rozpočtu bol prerokovaný na finančnej komisii. Predseda finančnej komisie, Ing. Michal Gallik, navrhuje znížiť koeficient z 1,6 na 1,1 pri CVČ, tak ako to stanovuje štátny rozpočet. Pani riaditeľka spojenej školy vyjadrila názor, že doteraz sa za krúžky neplatilo aj vďaka tomuto koeficientu. Máme šikovné deti, ktoré chcú súťažiť medzi školami. Zvýšilo sa cestovné, za ktoré je potrebné platiť, aby všetky deti bez ohľadu na finančnú situáciu rodiny si to mohli dovoliť. Ing. Tomáš Hudáček chce, aby bola zachovaná rovnosť šancí pre všetky deti a tento návrh nepodporí. Ing. Ondrej Suchanovský vyjadril názor, že kapitálové výdavky vieme použiť aj niekde inde. Ing. Tomáš Hudáček povedal, že už za predošlého zastupiteľstva sa schválilo, že zo školských peňazí sa vezme 200 000 € na výstavbu budovy PrO. Následne sa to vráti pri prestavbe ZUŠ. P. starosta doplnil, že ak sa poslancom niečo nezdá vo financovaní CVČ, máme tu kontrolórku, ktorá vykoná kontrolu v CVČ. Keďže nikto nemal ďalšie otázky, diskusia bola ukončená a p. starosta dal hlasovať za tento návrh zmeny koeficientu. Za boli dvaja poslanci (Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský), proti bolo sedem poslancov (Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák), zdržali sa dvaja poslanci (Ján Lizák, Bc. Štefan Halčin). Tento návrh poslanci neschválili.
 3. starosta ďalej prečítal rozpočet obce na rok 2019 a povedal, že návrh bol prerokovaný na finančnej komisii a tá ho odporúča schváliť. Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Ing. ondrej Suchanovský dal návrh, aby sa v rozpočte vytvorila položka s názvom výstavba a rekonštrukcia objektov alebo budov v obci. Aby sa vytvorila položka a kumulovali sa tam peniaze. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za bolo desať poslancov(Ing. Jozef Majerčák, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Margaréta Majerčáková, Mgr. Ján Stupák,Ján Lizák,Ing. Michal Gallik, Ing. Ondrej Suchanovský),zdržal sa jeden poslanec (Bc. Štefan Halčin). Tento návrh poslanci schválili.

Ing. Ondrej Suchanovský dal návrh, aby sa položka požiadavky občanov 10 000 € presunula do novovytvorenej položky výstavba a rekonštrukcia objektov v obci. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za bolo sedem poslancov, proti boli dvaja poslanci (Mgr. jánStupák, Ján Lizák), zdržali sa dvaja poslanci (Štefan Halčin, Bc. Štefan Halčin). Tento návrh poslanci schválili.

Ing. Tomáš Hudáček spomenul, že dostali žiadosti na dotácie od obce v sume požiadaviek 31 000 €. Suma k dispozícii v rozpočte bola 19 700 €. Rozdali niečo každému. P. starosta dodal, že tým, čo nevyšli peniaze, dá on.

 1. Ján Lizáksa opýtal, prečo v rozpočte nie sú zahrnuté výdavky napr. na dopravné značenie, kamerový systém? Dal návrh, aby sa spravil kamerový systém spoločne s rozhlasom, ešte nevie, koľko by to stálo, tak sa opýtal, či by to poslanci schválili, keby priniesol prepočítané výdavky. P. starosta dal hlasovať. Za bolo 11 poslancov. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Ďalej sa Ing. Jozef Majerčák opýtal, že prečo je v rozpočte zahrnutá položka na príjem zamestnanca na správu majetku? P. prednosta vysvetlil, že na OcÚ už dlhodobo potrebujeme človeka, ktorý by mal na starosti správu majetku, pretože je toho veľa. Doteraz sme to mali rozdelené, ale nespĺňa to účel.

Mgr. Ján Stupák oznámil, že uvažuje nad výstavbou detského ihriska na Prednej hore. Návrh predloží v návrhu rozpočtu 2020.

 1. Ján Lizák upozornil na premostenie ulíc Lemeje a Mlynská. Je potrebné urýchliť proces. P. starosta odpovedal, že vyjadrenia už máme, ťahalo sa to ale dosť dlho, teraz budeme potrebovať vyriešiť majetkovoprávne vysporiadanie na Lemejách, následne požiadame o vydanie stavebného povolenia.

Diskusia bola ukončená a p. starosta dal hlasovať za návrh rozpočtu na rok 2019. Všetci poslanci boli za. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 1. Rôzne
 2. starosta uviedol, že v bode rôzne prerokujeme aj návrh Mgr. Jána Stupáka o výstavbe detského ihriska na Prednej hore. Už to bolo aj spomenuté, tak p. starosta skonštatoval, že OcZ tento návrh berie na vedomie.
 3. starosta ďalej uviedol, že žiadosť od Spišskej katolíckej charity poslanci obdŕžali. Dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Rozpočtové opatrenie Spojenej školy aj rozpočtové opatrenie PrO bolo prerokované na finančnej komisii OcZ, ktorá ho odporúča schváliť. P. starosta dal hlasovať za návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 1. Ján Lizák mal ešte návrh, aby sadopravné značenie obce zaktualizovalo spoločne s vytvorením nového odbočovača na zástavku hromadnej dopravy pri Sintre. P. starosta povedal, že samozrejme budeme s tým počítať.
 2. Záver

O 18.50 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomnýma ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.

 

Bc. Anna Fudalyová                                                        Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Ing. Michal Gallik                                                 Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                          prednosta OcÚ

 

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

-          Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

-          Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané  vo videozázname z rokovania OcZ.