22.10.2019 | Zápisnica z 10. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 10. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 07.10.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Rozpočtové opatrenie PrO č.6/2019

 4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č.10/2019

 5. Výsledky Spojenej školy za školský rok 2018/2019 a plán činnosti na

nasledujúci rok

 1. Zimná príprava – údržba komunikácií

 2. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 o zrušení VZN o prijímaní detí do

materskej školy č. 3/2013

 1. Majetkoprávne vysporiadanie– Tomáš Hudaček

 2. Interpelácie poslancov

 3. Rôzne

 4. Záver

 

 1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že návrh programu poslanci obdržali. Z programu p. starosta navrhol vypustiť bod č.7. VZN č.4/2019 o zrušení VZN o prijímaní detí do materskej školy č. 3/2013 do doby, kým nebude vypracovaná vnútorná smernica, následne dal za tento návrh hlasovať. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. Halčin upozornil, že žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov Spojenej školy na asistenta učiteľa v MŠ je požiadavka na rozpočet obce na rok 2020 a pán starosta povedal, že bude najskôr prerokovaná na finančnej komisii. Žiadne ďalšie pripomienky poslanci k návrhu programu nemali, p. starosta dal hlasovať. S návrhom programu poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Ďalej p. starosta povedal, že stanovisko hlavnej kontrolórky ku materiálom poslanci obdržali, všetky materiály spĺňajú potrebné náležitosti.

 

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

P. starosta uviedol, že podľa hlavnej kontrolórky sú uznesenia splnené a v plnení.

 

3. Rozpočtové opatrenie PrO č. 6/2019

P. starosta povedal, že toto rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisií, tá ho odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť. Dodatočne (kvôli technickým problémom pred prenosom) oznámil, že p. Gallik a p. Maječák sa ospravedlnili zo zasadania obecného zastupiteľstva. Následne p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Budzák z PrO chcel doplniť, že PrO bude potrebovať prefinancovať premostenie Valtínskeho potoka, cca. 12 500 €. P. starosta sa spýtal, či PrO má pripravený návrh, z kadiaľ finančné prostriedky môžu zobrať. P. Halčín odpovedal, že časť finančných prostriedkov by šla z premostenia ulíc Lemeje-Mlynská a zbytok z prostriedkov na rekonštrukciu obecného úradu. P. starosta podotkol, že tento návrh neprešiel finančnou komisiou. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh prefinancovania premostenia Valtínskeho potoka, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Následne dal p. starosta hlasovať za rozpočtové opatrenie s doplnením o čiastku na premostenie. S rozpočtovým opatrením PrO č. 6/2019 poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

4. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č.10/2019

P. starosta povedal, že toto rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančne komisii, tá ho odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať. S rozpočtovým opatrením Obce Lendak č.10/2019 poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

5. Výsledky Spojenej školy za školský rok 2018/2019 a plán činnosti na nasledujúci rok

P. starosta povedal, že p. riaditeľka poslala rozsiahle materiály a otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal výhrady k správe, správa sa berie na vedomie.

 

6. Zimná príprava – údržba komunikácií

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Špak sa spýtal na jeden z bodov správy, a to na externého pracovníka, ktorého vie v prípade potreby (napríklad nepriaznivého počasia) PrO zabezpečiť. Zaujímalo ho, či je PrO s niekým konkrétnym dohodnutá a či by nebolo dobré zaviazať dotyčného človeka dohodou, k tomuto názoru sa priklonil aj p. Stupák. P. Budzák z PrO povedal, že v tom nevidí problém. P. Majerčáková sa spýtala na traktorík, v akom štádiu je jeho obstaranie. P. Budzák z PrO povedal, že verejné obstarávanie je ukončené, vyhrala ho spoločnosť Agro-Techna, do 25.10.2019 by mal byť dodaný. Bude vybavený vlečkou, posypovačom aj čelným nakladačom. P. Majerčáková navrhla Prevádzkarni obce vypracovať operačný plán aj na letnú sezónu, pretože miestne komunikácie treba udržiavať počas celého roka, nie len v zime. Po ukončení diskusie p. starosta povedal, že táto správa sa berie na vedomie.

 

8. Majetkoprávne vysporiadanie– Tomáš Hudaček

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Špak sa spýtal na cenu za meter štvorcový, či bola určená podľa znaleckého posudku. P. prednosta odpovedal, že cena bola určená podľa znaleckého posudku, ktorý bol spracovaný už v minulosti na iné pozemky. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať. Za návrh uznesenia bolo 8 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Budzák, p. Špak, p. Halčin a p. Hudáček), zdržal sa 1 poslanec (p. Lizák).

 

9. Interpelácie poslancov

P. Halčin sa spýtal, prečo nie sú ešte stále vyrobené striedačky na futbalovom ihrisku. P. riaditeľka povedala, že p. Andrejovský podľa požiadaviek futbalového klubu hľadal a našiel firmu, ktorá ich mala zhotoviť. Spojená škola za zhotovenie striedačiek už aj zaplatila, no nakoniec táto firma ich výrobu odvolala, vrátila peniaze a momentálne nemá kto striedačky zhotoviť. P. Suchanovský navrhol kúpiť typizované katalógové striedačky, čo by bolo rýchle, jednoduché aj najlacnejšie. P. prednosta povedal, že sa spojí s p. Andrejovským a dohodne sa na ďalšom postupe.

P. Stupáka by zaujímalo, či by sa dali častejšie vyvážať Tetra-paky, p. Majerčáková pripojila aj sklo. P. starosta povedal, že situácia sa zlepší a v budúcom roku si budú môcť ľudia vyviezť vytriedený odpad na zberný dvor. Ďalej p. starosta povedal, že do konca roka sú vývozy finančne pokryté cez firmu Envi-pak, ktorá obci vypovedala zmluvu z ekonomických dôvodov. P. Stupák sa spýtal, či by sa teda dal uskutočniť mimoriadny zber Tetra-pakov. P. Halčin povedal, že sa dá uskutočniť, ale finančne by to musela dofinancovať obec. P. starosta povedal, aby PrO urobila do konca roka aspoň dva mimoriadne zbery, obec ich dofinancuje.

P. Stupák sa spýtal na premostenie Lemeje – Mlynská, čo obec plánuje do budúcnosti v tejto veci. P. starosta odpovedal, že sa musí počkať na schválenie nového územného plánu.

P. Budzák sa spýtal na suchú stravu v školskej jedálni pre ročníky 6.- 9. P. starosta objasnil, že je to kvôli prípojke a potrebnej výmene transformátora kvôli zvýšenému odberu elektriny. Zmluva o budúcej zmluve je schválená, povolenie na základe splnomocnenia je vybavené, je potrebný ešte projekt, overený technickou inšpekciou, no ten sa stratil, bude potrebné ísť do Prešova a nanovo overiť projekt.

P. Halčin sa chcel informovať o riečnych žľaboch na ulici Potočnej, či je možné ich prikryť z toho dôvodu, že tam padajú konáre a lístie a upchávajú sa. Pokiaľ sa nedajú prikryť, či by sa tam nemohlo umiestniť sito, ktoré by filtrovalo aspoň konáre, aby sa predišlo upchatiu rúr.

P. Majerčáková predložila návrh uvítacích tabúľ na začiatok a koniec obce, ktorý dala vypracovať p. Ondrejovi Špakovi. Cenová ponuka jednej tabule je 870 €, je z agátového dreva v kombinácií s lipovým drevom, cena nezahŕňa osadenie. P. Stupák navrhol osloviť viac ľudí a vypracovať viac návrhov. P. starosta dal hlasovať za návrh p. Majerčákovej, za návrh bolo 7 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčín, p. Stupák, p. Budzák, p. Špak, p. Halčín), zdržali sa 2 poslanci (p. Lizák, p. Hudáček). P. starosta povedal, že na tento návrh sa pripraví rozpočtové opatrenie do najbližšieho zastupiteľstva.

 

10. Rôzne

Následná finančná kontrola a správa o výsledku kontroly – p. starosta povedal, že pani kontrolórka veľmi precízne spracovala financovanie originálnych kompetencií Centra voľného času, záver hovorí, že všetko je v súlade so Zákonom o finančnej kontrole a audite. Následne p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal zásadné námietky, správa sa berie na vedomie.

Biskupský úrad – p. starosta spolu s p. Suchanovským a p. Majerčákom boli na stretnutí s otcom biskupom na biskupskom úrade, záver z tohto stretnutia je ten, že Charita nebude stavať na Prednej Hore nič. V budúcnosti bude potrebné zvolať stretnutie kvôli novému zdravotnému stredisku, či sa vôbec bude stavať a pokiaľ áno, podniknúť potrebné kroky pred prípravou rozpočtu.

Prekládka plynu VT – p. starosta povedal, že obec dala súhlas na vypracovanie zastavovacej štúdie v lokalite Rovinky, niekoľkokrát sa upresňovalo smerovanie miestnej komunikácie. V spodnej časti zastavovacej štúdie sa nachádza 40 metrové ochranné pásmo vysokého tlaku plynu, z opačnej strany sa nachádza ochranné pásmo jedliny, hranicu tvorí cesta, táto lokalita je tým pádom znehodnotená v zmysle budúcej výstavby. P. starosta spolu s p. Ing. Kruliacom, p. Suchanovským a p. Špakom boli na stretnutí priamo u plynárov, tí ponúkli dve riešenia. Prvé riešenie bolo nad trasou plynu stiahnuť 60-70 cm, umiestniť tu panely, spevniť a tým by sa znížilo toto ochranné pásmo na 11 metrov. Je to náročnejšie riešenie, finančne by to musela znášať obec alebo majitelia pozemkov v tejto lokalite. Druhou možnosťou je prekládka vysokého tlaku plynu, plynári povedali, že plynovod by mohol byť vedený cez ochranné pásmo jedliny. Projektant odhadol sumu za práce na prekládke plynu na cca. 110 000 €. P. starosta sa spýtal, či má dať urobiť štúdiu, aby bolo odsúhlasené, že sa dá vykonať prekládka. Poslanci vyjadrili všeobecný súhlas.

P. riaditeľka povedala, že 27.09.2019 bolo stretnutie p. starostu, poslancov a p. Ing. Kruliaca ohľadne nadstavby ZUŠ, zaujímalo ju, aký bol výsledok tohto stretnutia. P. starosta povedal, že Ing. Kruliac mal pripraviť rozpočet, koľko by stála nadstavba na časti, ktorá patrí obci. Ďalej sa spýtala na ihrisko „Tajchy“, či sa plánuje do budúcnosti správca tohto ihriska, ako odporúčala školská komisia. Tento správca by mohol mať na starosti všetky verejné ihriská a priestranstvá. Týmto vyzvala poslancov, aby sa v budúcnosti touto problematikou zaoberali.

 

11. Záver

O 17:30 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 

Mária Hudáčeková Pavel Hudáček

zapisovateľka starosta obce

Bc. Štefan Halčin Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

 

Prílohy: