16.03.2020 | Zápisnica z 15. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 15. zasadania OcZ konaného dňa 02.03.2020 so začiatkom o 17.00 h. v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Výsledky škôl za 1. polrok šk. r. 2019/2020

 4. Prevádzkovanie pohrebiska

 5. Inventarizácia majetku obce

 6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce r. 2019

 7. Správa o vybavovaní sťažností

 8. Prenájom priestorov pre stomatologickú ambulanciu

 9. Rôzne

 10. Záver

 

 

1. Úvod

 

O 17.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných a otvoril zasadanie. P. starosta uviedol, že návrh programu poslanci obdržali a prečítal ho. Spýtal sa, či k návrhu programu má niekto pripomienky. P. Hudáček podal návrh na stiahnutie bodu „zvýšenie stočného“, pretože mu chýba vyjadrenie finančnej komisie a stanovisko p. starostu. P. starosta dal hlasovať za návrh p. Hudáčeka. Za návrh p. Hudáčeka bolo 6 poslancov. (p. Stupák, p. Hudáček, p. Špak, p. Budzák, p. Gallik a p. Majerčák), bod „zvýšenie stočného“ bol teda stiahnutý z programu. Následne dal p. starosta hlasovať za návrh programu s vypustením bodu „zvýšenie stočného“. Za upravený návrh programu bolo 10 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Stupák, p. Lizák, p. Hudáček, p. Halčin, p. Špak, p. Budzák, p. Gallik a p. Majerčák), zdržal sa 1 poslanec (p. Halčin Bc.) P. starosta ďalej povedal, že stanovisko pani kontrolórky k materiálom je kladné, materiály spĺňajú potrebné náležitosti.

 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení

 

P. starosta povedal, že p. kontrolórka vykonala kontrolu plnenia uznesení, p. kontrolórka skonštatovala, že uznesenia sú v plnení.

 

 1. Výsledky škôl za 1. polrok šk. r. 2019/2020

P. starosta privítal p. riaditeľku SŠ Lendak a otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčák sa chcel spýtať pani riaditeľky na situáciu, prečo v jednej triede v 9. ročníku prepadá 25 % žiakov z matematiky. P. riaditeľka objasnila, že sa blíži monitoring a výsledky sa porovnávajú s inými školami, žiaci si musia udržať určitú úroveň. Polročné výsledky sú vždy akýmsi varovaním pre žiaka, aby pridal v učení a do konca školského roka sa zlepšil. Deti sú šikovné, niektorým sa však učiť veľmi nechce a učiteľ je tu na to, aby dieťa motivoval. P. Majerčák mal ďalej na p. riaditeľku do budúceho zastupiteľstva požiadavku ozrejmiť, či je postačujúca výška režijného poplatku. P. riaditeľka požiadala o zhovievavosť a presunutie tejto požiadavky na obdobie po nasledujúcom polroku, keďže výsledky by neboli v tomto prípade dôveryhodné, keďže len od 21. februára začali chodiť na obedy všetci žiaci. Žiaci 7, 8. a 9. ročníka mali od októbra suchú stravu, kvôli problému s elektrikou. Musela sa urobiť nová prípojka a výmena trafa na Školskej ulici. Po ukončení diskusie p. starosta povedal, že táto správa sa berie na vedomie.

 

 1. Prevádzkovanie pohrebiska

P. starosta požiadal p. prednostu o vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN. P. prednosta povedal, že návrh VZN je bez pripomienok, no je potrebné do záverečných ustanovení doplniť zrušenie pôvodného VZN. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal následne hlasovať za návrh uznesenia č. 189/2020 v znení „Obecné zastupiteľstvo v Lendaku berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok k VZN č. 1/2020 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak“ a návrh uznesenia č. 190/2020 v znení „Obecné zastupiteľstvo v Lendaku schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak“ . S návrhmi uznesení poslanci súhlasili a jednomyseľne ich schválili.

 

5. Inventarizácia majetku obce za r. 2019

P. starosta privítal ústrednú členku inventarizačnej komisie, p. Sylviu Oprendekovú a povedal, že materiály poslanci obdržali. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčáková sa spýtala na položku „čakáreň“ v sume 13 000 €. P. predsedkyňa inventarizačnej komisie objasnila, že je to zastávka „na Bredvize“. P. Gallik sa spýtal na položku „DIGI PRO počítač“ v sume 800 €, zaujímalo ho, či táto cena je nadobúdacia alebo zostatková. P. prednosta objasnil, že je to cena nadobúdacia. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh uznesenia č. 186/2020 v znení „Obecné zastupiteľstvo v Lendaku schvaľuje inventarizáciu majetku obce Lendak za r. 2019 a vyradenie majetku podľa návrhov inventarizačnej komisie“. S návrhom uznesenia poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

6. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky obce r. 2019

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu, odovzdal slovo p. kontrolórke. P. kontrolórka povedala, že v roku 2019 boli vynechané dve kontroly, z dôvodu požiadavky OcZ na kontrolu chodu Centra voľného času, ktorá trvala približne pol roka. Koncom minulého roka bola začatá kontrola Originálnych kompetencií SŠ Lendak, ktorú predpokladá ukončiť do mesiaca, prípadne dvoch. Po ukončení diskusie p. starosta povedal, že táto správa sa berie na vedomie.

 

7. Správa o vybavovaní sťažností

P. starosta povedal, že p. kontrolórka vo svojej správe konštatuje, že žiadna z podaných sťažností, podaných na obec Lendak sa za sťažnosť v zmysle uvedeného zákona nepovažuje. Všetky sťažnosti boli riešené primerane svojmu stavu poriadkovou komisiou. Následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky. Správa sa berie na vedomie.

 

8. Prenájom priestorov pre stomatologickú ambulanciu

P. starosta povedal, že Krajský súd zrušil uznesenie, ktorým bol schválený prenájom miestnosti pre p. doktorku Jakubíkovú. P. doktorka Jakubíková bola o tomto informovaná, podala žiadosť, v ktorej žiada o nápravu stavu, ktorý momentálne vznikol. P. doktorka je v týchto priestoroch od roku 2018, veľa vecí si sama prerobila, má cez 1 000 pacientov. P. prednosta povedal, že v materiáloch, ktoré poslanci obdržali bolo ako príloha aj samotné uznesenie Krajského súdu aj list od p. doktorky Jakubíkovej. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Gallik sa spýtal, či to bude brané ako návrh osobitného zreteľa. P. starosta odpovedal, že áno. P. Gallik vyjadril obavu, aby situácia neskončila tak ako v predošlom prípade. P. starosta objasnil minulý postup: Obec vyhlásila, že má voľné priestory na prenájom. Táto skutočnosť bola vyhlásená na internetovej stránke, na úradnej tabuli, v dvoch regionálnych novinách, nikto sa však neprihlásil. Keby sa prihlásili niekoľkí záujemcovia, spravila by sa normálne verejná súťaž. P. doktorka mala od roku 2018 platnú nájomnú zmluvu, ktorá bola teraz súdom zrušená. Ak by sa dnes vyhlásil zámer, ktorý musí visieť 15 dní na úradnej tabuli, po 15 dňoch sa môže schváliť nájom formou osobitného zreteľa. P. prednosta dodal, že dnes bola prijatá žiadosť v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám od advokáta p. doktora Jakubíka, kde žiadal o kópiu uznesenia súdu, keďže on nebol účastníkom konania. Odpoveď a uznesenie súdu mu bolo dnes zaslané mailom. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh uznesenia č. 188/2020 v znení „ Obecné zastupiteľstvo v Lendaku schvaľuje v zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenajať priestory zubnej ambulancie na adrese Školská 796/17, 059 07 Lendak v budove súpisné číslo 796/17, stojacej na parcele KN-C 695 o výmere 470 m² – zastavané plochy a nádvorie, zapísanej na LV č. 1 pre k. ú. Lendak, umiestnených na 2. pochodí spolu o výmere 68,85 m², pozostávajúcich z ambulancie o výmere 20,91 m², miestnosti sestry o výmere 12,60 m² a čakárne o výmere 15,99 m², spoločnosti Dentema s. r. o., Školská 796/17, 059 07 Lendak, IČO: 51 488 213, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 36223/P. Cena nájmu je stanovená podľa Zásad hospodárenia s majetkom obce Lendak na 15 €/m²/rok s dobou nájmu na dobu neurčitú.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: V zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. h/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov má obec zákonnú povinnosť utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti občanov. MDDr. Ema Jakubíková, ktorá je jediným spoločníkom a konateľom spoločnosti Dentema s. r. o., Školská 796/17, 059 07 Lendak, prevádzkuje v týchto nebytových priestoroch stomatologickú ambulanciu už od roku 2018, kedy ako jediná záujemkyňa po 4 rokoch hľadania zubného lekára pre obec Lendak prejavila záujem otvoriť stomatologickú ambulanciu v obci Lendak a až dodnes poskytuje služby pre viac ako 1 000 občanov – pacientov z obce Lendak. Ide o podporu žiadanej služby pre občanov.

Poslanci s návrhom uznesenia súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

9. Rôzne

Smerovanie budúcej miestnej komunikácie od šatní ihriska smerom ku Harmónii – p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Suchanovský ako predseda investičnej komisie povedal, že ide o cestu pod Kicorou v strede pozemkov. Vlastníci pozemkov dostanú trasovanie cesty s mapou, kde bude cesta vytýčená a zmluvu o budúcej zmluve. P. starosta povedal, že problém je v tom, že je v tejto lokalite veľa E-čkových parciel a vytýčenie cesty pomôže majiteľom pozemkov pri ich delení.

Interpelácie poslancov – p. Majerčáková sa spýtala na stav verejného obstarávania vo veci zastávky „na Bredvize“. P. prednosta povedal, že nie je ukončené verejné obstarávanie, pracuje sa na tom, ústny súhlas p. Ing. Budzáka, ktorý je majiteľom pridruženej stavby k zastávke o jej zbúraní bol daný. P. Halčin chcel riešiť otázku autobusového spoja, smer Poprad- Lendak o 15:35, ktorý má zastaviť na zastávke Lendak – OcÚ, tu sa otočiť a pokračovať do Ždiaru. Autobus nevychádza až k úradu, ako je v cestovnom poriadku, ale otáča sa pri krčme a cúva z hlavnej cesty na parkovisko pri krčme. Toto obmedzuje dopravu na hlavnej ceste, vznikajú kolóny a nebezpečné situácie. P. starosta povedal, že bude kontaktovať SAD-ku v tejto veci. P. Stupák sa chcel spýtať na stav ulice Rovinky smerom na Richtársku cestu, či by sa nedala cesta upraviť napríklad asfaltovou drťou, keďže je tam po zime veľmi veľa blata a je v hroznom stave. Navrhuje ju upraviť podobne ako ulica Jána Vojtašáka. P. Budzák z PrO povedal, že rozdiel medzi ulicou Rovinky a ulicou Jána Vojtašáka je ten, že na ulici Jána Vojtašáka sú už všetky inžinierske siete ukončené, takže malo zmysel cestu poriadne upraviť. Ulica Rovinky sa každoročne upravuje, aj tento rok bola prerovnaná, no dá sa celkom do poriadku až po dobudovaní všetkých inžinierskych sietí. P. Budzák sa spýtal p. riaditeľky SŠ Lendak na výsledky súťaže o Work-outové ihrisko, do ktorého sa škola zapojila. P. riaditeľka povedala, že výsledky zatiaľ nie sú známe. P. Majerčáková sa spýtala, kde by ho v prípade výhry chcela p. riaditeľka umiestniť. P. riaditeľka povedala, že v rohoch ihriska, ako je atletická dráha, medzi bránkami je voľné miesto. P. Budzák navrhol predsedovi komisie pre kultúru a šport p. Hudáčekovi v budúcnosti zasadnúť a prerokovať otázku detských ihrísk v Lendaku. P. Gallik sa spýtal na bežiace projekty z Eurofondov, v akom sú stave. P. prednosta odpovedal, že jediný projekt, ktorý bol riadne ukončený, boli „Kompostéry“. 28.02.2020 bol ukončený projekt „Zberný dvor“, bude podaná posledná žiadosť o platbu. Ďalej je tu projekt „Wifi pre teba“, tu nastal problém s verejným obstarávaním. Výzva vyžaduje na slovenské pomery nereálne zariadenia, dodávatelia hardvéru majú problém s týmito zariadeniami, ale aj tento problém už je v riešení. Projekt bol predĺžený do konca roka 2020. Ďalší bežiaci projekt je „Vybavenie školských učební“, minulý týždeň bola dodaná prvá dodávka vybavenia, učebné pomôcky a počítače, v nasledujúcich dňoch bude doručený nábytok a po skompletizovaní vyúčtovaní a platbe bude aj tento projekt ukončený. Ďalej je tu dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, nie je však projektom podporovaným z Eurofondov. Bude sa rozširovať garáž, bude tam hygienické vybavenie, sprcha, toaleta....P. starosta povedal, že Prešovský samosprávny kraj schválil 3 výzvy, jedna je výzva predsedu, jedna pre poslancov a jedna pre región – niečo, čo má význam pre celý región. Do tejto výzvy sa obec chce určite zapojiť. P. Hudáček sa spýtal na Prevádzkový poriadok zberného dvora. P. prednosta odpovedal, že je v štádiu schvaľovania. Ďalej sa p. Hudáček spýtal vedúceho PrO, či nerozmýšľali nad zmenou harmonogramu vývozov komunálneho aj triedeného odpadu. Vedúci PrO p. Budzák odpovedal, že pri komunálnom odpade na základe vypracovanej štatistiky z určitého obdobia sa bude meniť harmonogram. Čo sa týka triedeného zberu, momentálne má PrO podpísanú zmluvu s OZV(Organizácia Zodpovednosti Výrobcov) a dotované sú len tie zbery, ktoré sú v harmonograme. P. Suchanovský požiadal vedúceho PrO o vysvetlenie bodu, ktorý bol stiahnutý z programu, a to „zvyšovanie stočného“. Vedúci PrO P. Budzák povedal, že náklady na prevádzkovanie čističky odpadových vôd z roka na rok stúpajú. Zdvíhajú sa poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do potoka, ktoré momentálne uhrádza obec. P. starosta podotkol, že táto položka by mala ísť do cenotvorby, nie byť uhrádzaná z obecného rozpočtu. Koncom roka robila Inšpekcia životného prostredia kontroly, správne konanie ešte nie je ukončené. P. Lizák sa spýtal na dopravné značenie, v akom štádiu je jeho schvaľovanie. P. starosta odpovedal, že ešte nie je schválené, p. kapitán Bílek sa ospravedlnil, že mali veľa práce ohľadom mosta v Kežmarku. Ďalej sa p. Lizák opýtal p. riaditeľky SŠ, či by sa nemohol čas na odhlasovanie detí zo stravy predĺžiť o pol hodiny, aspoň do siedmej hodiny ráno. P. riaditeľka povedala, že toto je otázka na vedúcu jedálne. Takáto požiadavka prišla aj od viacerých rodičov, p. riaditeľka to bude konzultovať s vedúcou jedálne a hľadať riešenie. P. Lizák sa ešte spýtal na prieskum ohľadne umiestnenia zdravotného strediska, v akom je štádiu. P. starosta sa spýtal, či je treba urobiť štúdiu realizovateľnosti. Podľa jeho názoru nie je potrebné oslovovať projektantov. Investičná komisia bude v tejto veci rokovať a poslanci budú môcť predniesť návrhy lokalít a dôvodov, prečo vybudovať zdravotné stredisko práve v tejto lokalite. Po prednesení návrhov sa následne rozhodne o lokalite na zasadaní OcZ. P. Hudáček mal technickú poznámku ku času zasadania Investičnej komisie. Navrhol, aby boli všetky komisie zvolávané na pondelok. P. Suchanovský povedal, že tieto termíny sú pohyblivé, nastavujú sa najmä podľa možností účasti p. starostu.

 

10. Záver

O 18:05 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným za pozornosť a ukončil zasadanie Obecného zastupiteľstva.

 

 

Mária Hudáčeková Pavel Hudáček

zapisovateľka starosta obce

 

Ing. Tomáš Hudáček Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

 

Ján Lizák

overovateľ zápisnice

 

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

 

Prílohy: