16.12.2019 | Zápisnica z 12. riadneho zasadania OcZ

 
Zápisnica
z 12. mimoriadneho zasadania OcZ konaného dňa 03.12.2019 so začiatkom o 16.00 h. v zasadačke OcÚ
v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

  1. Úvod

  2. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 12/2019

  3. Návrh podania žiadosti o dotáciu na výstavbu Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti v obci Lendak

  4. Záver

 

1. Úvod

 

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných a otvoril zasadanie. P. starosta uviedol, že návrh programu poslanci obdržali a prečítal ho. Spýtal sa, či k návrhu programu má niekto pripomienky. P. Halčin navrhol presunúť bod programu č. 2 – Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č.12/2019 na nasledujúce zasadanie Obecného zastupiteľstva, dňa 16.12.2019. P. starosta dal za tento návrh hlasovať. S návrhom p. Halčina poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

2. Návrh podania žiadosti o dotáciu na výstavbu Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti v obci Lendak

 

P. starosta odovzdal slovo p. prednostovi. P. prednosta povedal, že výzva na podanie žiadostí o dotáciu na výstavbu Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti bola vyhlásená koncom októbra 2019, v rámci nášho regiónu boli vytypované tri lokality, a to obce: Podolínec, Spišská Belá a Lendak. Podolínec má zrekonštruované zdravotné stredisko, Spišská Belá mala projekt obrovských rozmerov, ktorý bol vyšší o cca. 1 000 000 € ako samotná dotácia, nové zastupiteľstvo sa rozhodlo odstúpiť od zmluvy, keďže mali už schválenú žiadosť. Ide o dvojkolovú formu písania žiadosti, v prvom kole sa píše projektový zámer, kde musí byť priložená situácia a zjednodušená projektová dokumentácia, v druhom kole sa predkladá kompletná projektová dokumentácia, stavebné povolenie atď. Na internetovej stránke obce Lendak je zverejnená informácia o zámere realizácie Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti, na základe ktorej by sa mali prihlásiť lekári, ktorí chcú v obci ordinovať. Požiadavka obce je taká, aby tu bol jeden lekár, poskytujúci všeobecnú zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov, jeden pre detských pacientov a dorast, jeden gynekológ a jeden zubár. Je tu možnosť podpísania dohody o spolupráci s lekármi, kde sa lekári zaviažu, že po zrealizovaní projektu sa presunú do nových priestorov. Predbežná cena dotácie je 500 000 €, ktorá zahŕňa stavebnú časť relatívne jednoduchej stavby s kompletným vybavením pre gynekológa, zubnú ambulanciu a potrebné zdravotnícke vybavenie pre všeobecného lekára pre dospelých a všeobecného lekára pre deti a dorast. Body naviac pri žiadosti sú v prípade, ak sa v rámci objektu vyčlení časť objektu pre sociálne služby, napr. denný stacionár. Zámer je potrebné spracovať a podať najneskôr do 31.12.2019. P. starosta následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Gallik sa opýtal, či je v pláne v tomto prípade zlučovanie lekárskych obvodov. P. prednosta povedal, že obvody sa meniť nebudú, prihlásení lekári musia byť zazmluvnení zdravotnou poisťovňou a musia mať svoj vlastný lekársky obvod. P. Gallik sa ďalej opýtal, ako lekári naložia so svojím vybavením, keďže v rámci dotácie sa im nanovo vybavia ordinácie. P. starosta povedal, že nové vybavenie sa v tomto prípade bude týkať najmä počítačov, softvérov a pod., toto vybavenie bude majetkom obce. P. Hudáček vyjadril súhlas a podporu tomuto projektu. P. Stupák povedal, že v uznesení sú spomenuté dve lokality, vo Dvore a na farských pozemkoch, zaujímalo ho, či sa bude hlasovať aj o lokalite. Poslanci sa zhodli, že sa bude hlasovať iba za zámer. P. starosta navrhol dať vypracovať dve štúdie, podľa ktorých sa následne vyberie vhodnejšia lokalita. P. Lizák sa spýtal, či by bol problém zahrnúť do projektu dve ambulancie pre deti a dorast. P. starosta povedal, že problém to nie je, len musia byť aj lekári, ktorí budú mať záujem tu ordinovať. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh uznesenia o schválení predĺženia projektového zámeru v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na výstavbu a vybavenie Integrovaného centra zdravotnej starostlivosti v obci Lendak, vypracovanie projektovej dokumentácie na predmetnú stavbu, podanie žiadosti o územné rozhodnutie a stavebné povolenie a vykonanie verejného obstarávania na predmetnú stavbu, bez určenej lokality. S návrhom uznesenia poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. Špak sa spýtal, či by nebolo vhodné vytvoriť na stránke obce anketu, aby sa mohli ku lokalite plánovaného zdravotného strediska vyjadriť aj občania. P. Hudáček nesúhlasil, na základe dôvery občanov by navrhoval, aby túto vec rozhodli poslanci sami. P. starosta opätovne navrhol dať vypracovať dve štúdie, podľa ktorých sa následne vyberie vhodnejšia lokalita.

 

3. Záver

O 16:30 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 

 

Mária Hudáčeková Pavel Hudáček

zapisovateľka starosta obce

 

Bc. Štefan Halčin Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

 

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

 

Prílohy: