20.11.2019 | Zápisnica z 11. riadneho zasadania OcZ

Zápisnicaz 11. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 04.11.2019 so začiatkom o 15.00 h. na Zbernom dvore v Lendaku, s pokračovaním o 16:00 h. v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

  1. Úvod

  2. Kontrola plnenia uznesení

  3. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 11/2019

  4. Správa o činnosti stavebného úradu Lendak – Veľká Lomnica – Tatranská

Javorina

  1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak

  1. Interpelácie poslancov

  2. Rôzne

  3. Záver

 

  1. Úvod

 

O 15.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných a otvoril zasadanie OcZ na Zbernom dvore v Lendaku, kde prebehol kontrolný deň. OcZ pokračovalo o 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu. P. starosta uviedol, že návrh programu poslanci obdržali a prečítal ho. Do bodu „Rôzne“ doplnil žiadosť rodiny Badovskej o odpustenie stočného, ktorá bola prerokovaná na finančnej komisii. P. Suchanovský navrhol v bode „Rôzne“ prediskutovať tému výpočtu prostriedkov na originálne školstvo. Poslanci k návrhu programu s doplnením nemali žiadne pripomienky, p. starosta dal následne hlasovať. S návrhom programu s doplnením poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

  1. Kontrola plnenia uznesení

P. starosta uviedol, že podľa hlavnej kontrolórky sú uznesenia splnené a v plnení.

 

3. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 11/2019

P. starosta povedal, že toto rozpočtové opatrenie bolo prerokované na finančnej komisií s dodatkom - príjem 3 000 € zo zasadania vlády. Kvôli nedoriešení niektorých veci bol v tento deň zvolaný kontrolný deň, a to práce naviac na Zbernom dvore a práce naviac pri výstavbe kanalizácie. Následne p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčáková sa spýtala na položku odpadkové koše, ktorá je v mínuse 2 000 €. P. starosta odpovedal, že v tomto roku sa už nestihnú zrealizovať. P. Majerčák navrhol pri žiadosti navýšenia prostriedkov na Zberný dvor zreálniť náklady. P. prednosta povedal, že práce sú ukončené na 90% a už by sa nemali vyskytnúť žiadne väčšie práce naviac. P. Majerčák navrhol presunúť schválenie tejto položky na december, kedy by sa urobilo zreálnenie všetkých skutočných nákladov. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za návrh Rozpočtového opatrenia Obce Lendak č.11/2019 bez položky „práce naviac“. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

4. Správa o činnosti stavebného úradu Lendak – Veľká Lomnica – Tatranská

Javorina

P. starosta povedal, že správu poslanci obdržali a otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčák upozornil na sťažnosti občanov, ktoré sa týkajú strácania dokumentácie pri vybavovaní stavebného konania. Navrhol presunúť Stavebný úrad do Lendaku, obec na to priestory podľa jeho názoru má, či už novovytvorené priestory nad budovou pošty alebo priestory v novej budove Prevádzkarne obce. P. starosta povedal, že nemá vedomosť o tom, že by sa strácali doklady. Ďalej upozornil, že na presťahovanie celého Stavebného úradu sú potrebné minimálne 2 kancelárie a jedna veľká miestnosť na archív. Až pri splnení týchto priestorových podmienok by bolo možné Stavebný úrad presunúť. P. starosta ešte dodal, že stavebné konanie začína podaním žiadosti, a tú môžu občania ktorýkoľvek deň v týždni priniesť na Obecný úrad a nemusia chodiť do Kežmarku. P. Majerčák ešte doplnil, že presunutie Stavebného úradu do Lendaku by malo pre obec aj ekonomický význam. Nikto nemal žiadne ďalšie pripomienky, správa sa berie na vedomie.

 

5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce LendakP. starosta povedal, že k dnešnému dňu neboli žiadne pripomienky k návrhu, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Hudáček sa spýtal, ako bude riešená platba za množstevný zber odpadu. P. Halčin z PrO odpovedal, že otázka platby bude riešená vo VZN o miestnych poplatkoch a miestnych daniach v decembri, ale predbežné výpočty hovoria, že platba za malý kontajner (120l) bude 2,04 €, za veľký kontajner (240l) 4,08 € za jeden vývoz, platba bude uhrádzaná spätne, keďže sa bude platiť na základe skutočných vývozov. P. prednosta povedal, že v Lendaku sa momentálne deje revolúcia v odpadovom hospodárstve, či už sú to kompostéry, alebo množstevný zber odpadu. Systém, ktorý tu bude použitý funguje iba v niekoľkých obciach na Slovensku, typy kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sa budú používať, sa nepoužívajú nikde na Slovensku. Ďalej je tu výstavba Zberného dvora. Do budúcnosti sa bude treba zaoberať aj otázkou zriadenia obecného kompostoviska. P. Majerčáková k článku 12. k časti „harmonogramy vývozov sú každoročne aktualizované a zverejnené na webovom portáli obce“ chcela doplniť „ a súčasťou bude aj tlačená forma kalendára vývozu dodaná do každej domácnosti“. P. starosta dal za návrh p. Majerčákovej hlasovať. Za návrh bolo 10 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Hudáček, p. Halčin, p. Špak, p. Budzák, p. Gallik a p. Majerčák), zdržal sa p. Lizák. Potom dal p. starosta hlasovať za celý návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

6. Interpelácie poslancov

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Halčin povedal, že sa ozvala iba jedna Organizácia zodpovednosti výrobcov (Envi-pak), prešlo 30 dní, informoval sa o ďalšom postupe, či je potrebné, aby sme sa ozvali my. P. starosta povedal, že áno, túto otázku treba riešiť.

7. Rôzne

Kontrola príjmov a majetku starostu obce – komisia na to schválená Obecným zastupiteľstvom urobila kontrolu príjmu a majetku starostu obce za rok 2018. Výsledok kontroly sa berie na vedomie. Komisia konštatovala, že oznámenie bolo podané včas, úplne a správne.

 

Žiadosť o odpustenie stočného pre rodinu Badovskú – táto žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisii, tá odporúča Obecnému zastupiteľstvu vypočítať priemer posledných štyroch odpisov. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal za návrh hlasovať. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

Kultúrny dom vo dvore – bola podaná žiadosť o prenájom kultúrneho domu. Obec má platnú nájomnú zmluvu, poslanci nevidia dôvod otvárať túto tému a vypovedať nájomnú zmluvu súčasnému nájomcovi.

 

P. starosta dal slovo p. Suchanovskému, ten povedal, že na základe požiadavky na výstavbu a rozšírenie ZUŠ bol s p. Majerčákom na stretnutí u p. riaditeľky SŠ. Riešili s p. starostom financovanie nadstavby, či obec pôjde do výstavby čiastkovo alebo jednorázovo a bude potrebné zobrať úver. Jednoznačne tou výhodnejšou alternatívou je zobrať úver. Kumulované kapitály by sa zaviazali VZN, že sa nesmú použiť zo strany školy ani zo strany obce, boli by len na splátku úveru. P. riaditeľka Budzáková povedala, že najjednoduchšie riešenie by bolo opraviť strechu budovy a zatepliť, no treba zobrať na vedomie, že je to budova obecná a bude slúžiť v budúcnosti nie len deťom. P. starosta povedal, že máme základnú aj materskú školu, ktoré sú postavené aj vybavené natoľko dobre, že sa môžeme nimi pochváliť a treba urobiť aj Základnú umeleckú školu. P. Suchanovský navrhol ďalšie stretnutia, ktoré sa zamerajú na technické riešenia a pod. P. Hudáček pripomenul, že pri posudzovaní variant riešenia nadstavby netreba zabudnúť na statiku budovy. P. Špak navrhol vypracovať geologický prieskum a prizvať statika. P. Stupák sa spýtal na zníženie koeficientu na 1,1, aké budú dopady na ďalšie fungovanie Centra voľného času. P. riaditeľka povedala, že robí to o necelých 40 000 € menej a nevie, čo prinesie budúcnosť. P. prednosta povedal, že na koeficient by to nemuselo mať radikálne dopady, ak by dĺžka poskytnutia úveru bola dlhšia ako dva roky.

Nakoniec p. starosta poprosil predsedu školskej komisie, aby zasadala ešte raz kvôli dotáciám, aby si dobre pozreli VZN a aby rozhodli o dotáciách tak, ako rozhodnúť majú.

 

 

8. Záver

O 17:35 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 

Mária Hudáčeková Pavel Hudáček

zapisovateľka starosta obce

 

Bc. Štefan Halčin Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

 

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.