28.08.2019 | Zápisnica z 8. riadneho zasadania OcZ

Zápisnica

z 8. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 05.08.2019 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

 1. Úvod

 2. Kontrola plnenia uznesení

 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Lendak na roky 2019 – 2025

 4. Dane a poplatky za I. polrok 2019

 5. Kronika za I. polrok 2019

 6. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Lendak

 7. Žiadosť o navýšenie vlastných príjmov Spojenej školy Lendak

 8. Žiadosť o zmenu účelu dotácie DHZ Lendak

 9. Rozpočtové opatrenie PrO Lendak č. 3/2019

 10. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 8/2019

 11. Majetkoprávne – p. Labajová, VSD

 12. Rôzne – spomaľovacie pruhy na uliciach, zakúpenie traktora, informácie o

projektoch

 1. Interpelácia poslancov

 2. Rôzne

 3. Záver

 

 1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že návrh programu aj materiály poslanci obdržali. S návrhom programu poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

P. starosta uviedol, že materiály poslanci obdržali. P. kontrolórka skonštatovala, že uznesenia sú splnené a v plnení.

 

3. Voľba hlavného kontrolóra obce Lendak na roky 2019 – 2025

P. starosta uviedol, že na miesto hlavného kontrolóra sa prihlásili dve uchádzačky – terajšia hlavná kontrolórka p. Ing. Mráziková a p. Ing. Bačíková. Obe sa zúčastnili pohovoru, ktorý sa uskutočnil dňa 30.07.2019. P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto z poslancov nemal otázky, preto p. starosta dal hlasovať (hlasovanie bolo verejné, potrebná bola nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov). Za p. Ing. Mrázikovú bolo 8 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Lizák, p. Majerčák, p. Halčin a p. Hudáček), proti bol p. Špak. Za p. Ing. Bačíkovú bol p. Špak, zdržali sa 5 poslanci (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Stupák, p. Lizák, p. Hudáček) proti boli 3 poslanci (p. Majerčák, p. Halčin a p. Halčin). Následne p. starosta pogratuloval zvolenej p. Ing. Mrázikovej, ktorá poďakovala za vyjadrenú podporu. P. Ing. Bačíková rovnako poďakovala za podporu a ponúkla zastupiteľstvu svoje služby vo vzdelávaní poslancov.

 

4. Žiadosť o navýšenie dotácie pre FK Lendak

P. starosta privítal p. Hábera, predsedu Futbalového klubu Lendak a dal mu slovo. P. Háber vyjadril nespokojnosť s nesplnením žiadostí, ktoré predložil na poslednom OcZ (vyvýšená plošina, striedačky). Napriek tomu, že hráči veľmi dobre reprezentujú obec, sú znechutení, že si musia sami pripravovať ihrisko, kosiť, vešať sieťky, lajnovať. P. Majerčáková podotkla, že správu futbalového ihriska má na starosti škola. P. Háber navrhol ustanoviť správcu športovísk, ktorý by mal na starosti futbalové ihrisko, cez zimu hokejové ihrisko, počas celého roka detské ihrisko. P. Majerčáková navrhla posunúť túto problematiku na školskú komisiu a dohodnúť sa s p. riaditeľkou. P. Stupák sa vyjadril, že takto to nefunguje už dobrých 5-6 rokov, navrhol, aby sa p. starosta dohodol s p. riaditeľkou a tá určila konkrétneho človeka – správcu ihriska. P. starosta povedal, že návrh uznesenia teda bude znieť, že p. riaditeľka určí konkrétnu osobu, zodpovednú za ihrisko aj za šatne. Po ukončení diskusie p. starosta dal za tento návrh hlasovať, s návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. Potom p. starosta predložil žiadosť Futbalového klubu Lendak o navýšenie dotácie. Členovia finančnej komisie podotkli, že žiadosť ešte nebola prerokovaná na finančnej komisii, p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu a prečítal vyjadrenie hl. kontrolórky, v ktorom zaznelo, že priložený materiál spĺňa predpísané náležitosti, avšak bol by vhodný rozpočet plánovaných výdavkov vo výške žiadanej sumy, rozčlenený na položky, aby bolo možné odsledovať plnenie rozpočtu a následné zúčtovanie dotácie. P. Háber doplnil, že by bolo potrebné zakúpiť aj kameru na záznamy futbalových zápasov, poradí sa s p. Neupauerom. P. Stupák navrhol navýšiť dotáciu aj malou kompenzáciou za nepríjemnosti, ktoré sa okolo činnosti futbalového klubu dejú, a to sumou, za ktorú by si zakúpili bundy s logom klubu a obce Lendak. P. starosta odporučil p. Háberovi podať si žiadosť, ktorá bude automaticky posunutá na školskú komisiu a tam následne prerokovaná. P. Hudáček sa vyjadril, že kamera ani bundy nebudú môcť byť riešené z dotácie a treba na to nájsť prostriedky inde. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za navýšenie dotácie o sumu 1100 €, za navýšenie bolo 8 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Majerčák, p. Špak, p. Halčin, p. Hudáček), zdržal sa jeden poslanec (p. Lizák).

 

5. Rozpočtové opatrenie Obce Lendak č. 8/2019

P. starosta povedal, že toto rozpočtové opatrenie vychádza z toho, čo bolo na investičnej komisii, bolo prerokované aj na finančnej komisii, finančná komisia ho odporúča schváliť, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Majerčák sa spýtal na položku nákup traktora na zimnú údržbu chodníkov, zaujímalo ho, koľko chodníkov má obec v takom stave, aby bol traktor využitý. P. Majerčáková podotkla, že traktor bude využívaní nielen na zimnú údržbu, ale aj počas roka na zametanie ciest. P. prednosta povedal, že metly na traktor prevádzkareň má, len ich treba aj používať. P. Budzák aj p. prednosta sa vyjadrili, že traktor bude využitý plnohodnotne. P. Hudáček sa spýtal, kde na to obec zoberie peniaze. P. starosta odpovedal, že peniaze pôjdu z lávky, ktorá mala prepojiť Lemeje a Mlynskú, keďže stavebné konanie je zastavené, čaká sa na územný plán, a peniaze tam zbytočne stoja, nevyužité. P. Hudáček nesúhlasil, peniaze by previedol do rezervy, aby ich obec nemusela v budúcnosti zháňať, alebo by sa tieto peniaze podľa neho mohli využiť na nadstavbu ZUŠ alebo iného zariadenia, slúžiaceho všetkým občanom (kultúrny dom, zdravotné stredisko). Navrhol všetkým poslancom vrátiť sa k problematike nadstavby ZUŠ. Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať. Za rozpočtové opatrenie č.8/2019 bolo 7 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Lizák, p. Majerčák, p, Špak, p, Halčin), proti boli dvaja poslanci (p. Hudáček, p. Stupák).

P. starosta povedal, že monitorovacia správa bola zverejnená, prerokovaná, odporúča sa schváliť, nikto nemal pripomienky, berie sa na vedomie.

 

6. Rozpočtové opatrenie PrO Lendak č. 3/2019

P. starosta povedal, že toto rozpočtové opatrenie vzišlo z toho, čo bolo na investičnej komisii, otvoril diskusiu, nikto nemal námietky. Následne p. starosta dal hlasovať, za rozpočtové opatrenie č. 3/2019 bolo 7 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Lizák, p. Majerčák, p. Špak, p. Halčin) nehlasovali 2 poslanci (p. Stupák, p. Hudáček).

 

7. Dane a poplatky za I. polrok 2019

P. starosta povedal, že materiály k tomuto bodu poslanci obdržali a otvoril diskusiu. Nikto nemal pripomienky.

 

8. Kronika za I. polrok 2019

P. starosta povedal, že materiály k tomuto bodu poslanci obdržali a otvoril diskusiu. P. Majerčáková by do kroniky pridala niektoré významné zmeny v obci, napríklad zavedenie zberu separovaného odpadu, k cirkevnému životu by pridala procesiu od obecného úradu s relikviami blahoslavenej Anky Kolesárovej, a taktiež Tomáša Badovského, kňaza. P. Stupák by do kroniky pridal víťazstvo starších žiakov v II. futbalovej lige a postup FK mužov do vyššej ligy. P. Lizák by pridal úspechy vo vedomostných súťažiach, alebo úspešnosť pri monitoroch našich žiakov, rovnako ukončenie kanalizácie na ulici Sv. Mikuláša a Sv. Rodiny, II. vrstva asfaltu... Po ukončení diskusie dal p. starosta hlasovať za to, že text kroniky bude doplnení o pripomienky zo zasadania OcZ . S doplnením textu poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. Suchanovský mal pripomienku, že by sa kronika mala viesť aj v elektronickej forme, nie len v ručne písanej. P. Neupauer poznamenal, že sú špeciálne skenery na tieto účely, p. starosta dal za úlohu p. Neupauerovi zistiť všetky potrebné informácie k zabezpečeniu tohto skenera.

 

9. Žiadosť o navýšenie vlastných príjmov Spojenej školy Lendak

P. starosta povedal, že žiadosť SŠ o navýšenie vlastných príjmov o 2030 € už bola schválená v rozpočtovom opatrení. Druhá žiadosť SŠ bola žiadosť o navýšenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v hodnote 3000 € na nákup vlečky za traktor. P. Suchanovský navrhol, aby sa táto žiadosť vsunula do rozpočtového opatrenia č.8/2019, p. starosta dal následne hlasovať. Za bolo 8 poslancov (p. Suchanovský, p. Majerčáková, p. Halčin, p. Stupák, p. Majerčák, p. Špak, p. Halčin, p. Hudáček), zdržal sa 1 poslanec (p. Lizák).

 

10. Žiadosť o zmenu účelu dotácie DHZ Lendak

P. starosta uviedol, že DHZ žiada zmenu účelu dotácie z dôvodu pripravovanej hasičskej súťaže, následne otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto nemal pripomienky, p. starosta dal hlasovať. Poslanci so smenou účelu dotácie súhlasili a jednomyseľne ju schválili.

 

11. Majetkoprávne – p. Labajová, VSD

P. starosta poslancov oboznámil, že p. Labajová si chce majetko-právne vysporiadať rodičovský dom, táto žiadosť o odkúpenie pozemku (32 m²) bola prerokovaná na investičnej komisii, tá ju odporúča schváliť. Navrhovaná cena za 1m² je 10 €, p. starosta dal za tento návrh hlasovať. S navrhovanou cenou poslanci súhlasili a jednomyseľne ju schválili.

Druhou žiadosťou bola Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena od VSD, p. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Lizák sa spýtal, ktorých parciel sa to vlastne týka. P. prednosta odpovedal, že sú to rôzne parcely, napr. na ulici Jarná, Letná, Rovinky, všade tam, kde už má VSD svoje zariadenia, trafostanice a nemajú vysporiadané tieto pozemky. Po ukončení diskusie dal p. starosta za tento návrh hlasovať. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili.

 

12. Rôzne – spomaľovacie pruhy na uliciach, zakúpenie traktora, informácie o

projektoch

P. starosta začal žiadosťou o spomaľovacie pruhy na ulici Slnečná, obyvatelia spísali ku žiadosti aj petíciu. P. prednosta povedal, že táto žiadosť bola prerokovaná na investičnej komisii, investičná komisia odporúča montáž spomaľovača na Slnečnej ulici. P. Stupák navrhuje spomaľovač na prechode medzi ulicou Novou a Mlynskou. P. starosta povedal, že p. Ing. Záremská prisľúbila aktualizáciu dopravného značenia, no pre nedostatok času p. Ing Záremskej p. starosta oslovil p. Ing. Milaňákovú, ktorá túto aktualizáciu pripraví. V súvislosti s prerokovávanou vecou si p. starosta dovolil prečítať list od pána farára Hrtúsa, kde pán farár prišiel s návrhom riešenia bezpečnosti na obecných cestách, jednalo sa o ulicu Hlavnú. Pán farár poukázal na prekračovanie povolenej rýchlosti v obci nezodpovednými vodičmi, odkedy je Hlavná cesta opravená, týmto ohrozujú zdravie a aj životy nielen seba, ale aj detí, ktoré po tejto ulici chodia do základnej a materskej školy. V niektorých obciach takéto situácie riešia oprávnené orgány znižovaním dopravnej rýchlosti, v iných svetelné indikátory s nápisom SPOMAĽ. V závere svojho listu pán farár prosí o riešenie tejto naliehavej skutočnosti. P. starosta podotkol, že na ceste tretej triedy sa nedajú namontovať spomaľovače. P. Suchanovský zapochyboval o účinnosti svetelného indikátora, keďže tie sa aplikujú na vstupe do obce. P. prednosta uviedol, že pri ceste tretej triedy na umiestnenie dopravnej značky je potrebný súhlas dopravného inšpektorátu a žiadosť musí odsúhlasiť PSK ako správca komunikácie. P. starosta navrhol, že po vypracovaní aktualizácie dopravného značenia sa na túto problematiku poinformuje. P. prednosta navrhol vrátiť sa k téme spomaľovacích pruhov na ulici Slnečná a prechod Mlynská - Nová. P. Suchanovský povedal, že investičná komisia odporúča ich namontovať, ale žiada vyjadrenie odborníka, kde presne ich treba namontovať. P. Majerčáková sa vyjadrila k tabuli „Vitajte v obci Lendak“ a jej ošarpanému stavu, poukázala na obec Výborná a jej peknú vítaciu tabulu. P. starosta povedal, že na najbližšom OcZ v septembri p. prednosta pripraví návrh, môžu aj p. poslanci a potom sa vyberie ten najlepší návrh, ktorý sa začne realizovať.

P. prednosta chcel podať informácie o projektoch – obec Lendak má momentálne 4 projekty, financované z prostriedkov Európskej únie, za prvé je to projekt „Kompostéry“, tento projekt bol ukončení k 31.7.2019, kompostéry sú fyzicky v obci, 13. 8. 2019 bude vykonaná kontrola z Slovenskej agentúry životného prostredia, po tejto kontrole budú kompostéry distribuované do domácností. Za druhé ju to projekt „Zberný dvor“, stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi stavby, prebiehajú prípravné stavebné práce, je podaná žiadosť na predĺženie projektu do konca roka, pretože projekt bol len do konca júla, zo Slovenskej agentúry životného prostredia má obec súhlasné stanovisko, dodatok samotný ešte nie je. Zberný dvor by mal byť postavený do konca októbra. Ďalším projektom sú „Učebne SŠ Lendak“, tu je problém ten, že na PSK, ktorý je sprostredkovateľským orgánom, je personálny problém s kontrolou verejného obstarávania, nestíhajú kontrolovať verejné obstarávanie, preto obec požiadala o predĺženie možnosti realizácie projektu. Štvrtým projektom je „Wifi pre teba“, z dôvodu časovej náročnosti ostatných dvoch projektov, obec neimplementuje momentálne nijako, termín na realizáciu projektu je do konca roka, keďže nie je tento projekt náročný, stihne sa zrealizovať. P. starosta chcel na základe SMS od p. Michala Neupauera informovať občanov ohľadne vývozu odpadu pri množstvovom zbere odpadu, odovzdal slovo p. Halčinovi z PrO Lendak. P. Halčin začal tým, ako funguje množstvový zber odpadu. Ten bude fungovať tak, že každý kontajner (120 l a 240 l) bude mať zabudovaný čip, pracovníci PrO budú mať náramky, za pomoci ktorých budú zbierať údaje od danej domácnosti, kedy, kde a v akom objeme bol vysypaný. Dohoda bola taká, že jeden kontajner bude zadarmo pre každú domácnosť, výber objemu je na občanoch. Tí si môžu vybrať objem kontajnera v objednávke, ktorá bude doručená do každej domácnosti. Ak občan neprinesie vyplnenú objednávku na PrO alebo OcÚ, automaticky mu bude pridelený kontajner v objeme zodpovedajúcom počtu ľudí v domácnosti (v rodine). Vyplnené objednávky by mali byť odovzdané do 6.9.2019, na základe toho PrO vyhodnotí, koľko bude potrebných 120 l a 240 l kontajnerov. Tie budú následne obstarané verejným obstarávaním a rozdané do 30.11.2019. Informatívna cena vývozu podľa prepočtov by mala byť 1,80 € za vývoz jedného 120 l kontajnera, 3,60 € za vývoj jedného 240 l kontajnera, tá však musí byť prijatá Všeobecne záväzným nariadením. Po vybudovaní zberného dvora bude možnosť vytriedený komunálny odpad za poplatok (1 t – 86 € 50 centov), alebo stavebný odpad (1 t – 56 €) odovzdať na zbernom dvore. Odvoz triedeného odpadu bude naďalej zadarmo, tým sa snaží PrO motivovať ľudí k separovaniu odpadu. Zberné nádoby, ktoré občania používali doteraz, odporúča PrO využiť na separovaný odpad, napríklad na sklo. Všetky informácie týkajúce sa tejto problematiky budú zverejnené na káblovej televízií.

13. Interpelácia poslancov

P. starosta otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Halčin poukázal na stav zastávky „na Bredvize“ (ulica Hlavná), najmä počas prázdnin tu vystrájajú vandali, smetné koše sú poprevracané, rozsypané, rozbité, smeti sú následne po celej Hlavnej ulici. P. Majerčáková poznamenala, že do budúcnosti by mala obec uvažovať o rekonštrukcii spomínanej zastávky a rovnako o zmene smetných nádob na uliciach, pretože sú veľké a na chodníkoch zavadzajú. P. Suchanovský navrhol, aby vždy v piatok popoludní kompetentní smetné nádoby na inkriminovanom mieste vyprázdnili, keď aj dôjde k vandalizmu, nebudú smeti po celej ulici. Rovnako navrhol na tomto mieste umiestniť kamerový systém, ktorý pri pomohol odhaliť prípadných vandalov. P. Hudáček sa chce spýtať vedúceho PrO, či majú v pláne tento rok pokračovať v oprave vpustí na dažďovú vodu. P. Budzák odpovedal, že v rozpočte sú zahrnuté tri, a to na ulici Poľná, druhá v lokalite smerom na Prednú Horu a tretia na ulici Tatranská. P. Stupák sa chcel rovnako spýtať vedúceho PrO na rozrobené práce, v akom sú stave a či sa stihnú dokončiť do konca roka. P. Budzák odpovedal, že momentálne sa realizuje výstavba oplotenia na cintoríne, most na ulici Svätej Rodiny, tam je problém s projektovou dokumentáciou, ktorá sa už tretí krát ide meniť, do konca augusta by ho chcela PrO aspoň čiastočne sprejazdniť. PrO má snahu dokončiť všetky rozrobené práce, ale musí brať ohľady aj na počasie, práce naviac, podnety poslancov, občanov... P. Majerčák sa chcel vrátiť k téme nadstavby ZUŠ na podnet p. Hudáčeka. Nepáči sa mu, že „z detí sa robia rukojemníci“, minulý rok boli prijaté všetky deti, tento rok už neprijímajú. ZUŠ by si mala uvedomiť, že o peniaze prichádzajú hlavne oni.

 

14. Rôzne

Vedúci PrO p. Budzák chcel otvoriť tému prípojky, ktoré neboli vybudované, keď sa robila kanalizácia z Európskych prostriedkov. PrO pribúdajú žiadosti o zrealizovanie pripojenia, keďže momentálne sa kope kanalizácia v nových lokalitách a aj na voľné pozemky sa dávajú prípojky. V minulosti na pozemkoch, na ktorých neboli postavené domy ani vydané stavebné povolenie neboli urobené prípojky a bolo by dobré, keby OcZ vydalo uznesenie o prostriedkoch, z ktorých by boli prípojky vybudované. Keďže momentálne sa kanalizácia v obci buduje, ale keď sa dokončí, PrO nebude mať v rozpočte prostriedky na spomínané prípojky. P. starosta podotkol, že sú dve možnosti financovania, a to formou zvyšovania poplatku za stočné, alebo formou príspevku obce na kapitálové výdavky na rozširovanie kanalizácie. P. Lizák vyjadril, že keď sa vybudujú prípojky v miestach vyšších/nižších, ľudia si vybudujú prečerpávačky, zvýšia sa im počiatočné náklady, kto to zaplatí? P. prednosta sa vyjadril, že podľa zákona v miestach, kde nie je možné budovať kanalizáciu a kanalizačnú prípojku, je stále možné používať žumpu. P. Suchanovský povedal, že kto sa môže pripojiť a chce sa pripojiť cez prečerpávačku, PrO mu toto umožní a dotiahne prípojku, ale prečerpávačka pôjde na náklady občana s čiastočnou refundáciou zo strany obce. P. starosta navrhol, že sa pripraví návrh uznesenia, ktorý prejde investičnou komisiou a na OcZ sa odhlasuje. Následne dal p. starosta hlasovať za návrh financovania prípojok z prostriedkov PrO na kanalizáciu. S návrhom poslanci súhlasili a jednomyseľne ho schválili. P. Lizák pripomenul email s interpeláciami, ktorý poslal. Tento email obsahoval niekoľko otázok, podnety občanov, na ktoré požadoval odpovede. P. prednosta prečítal tento email a podľa bodov odpovedal. Bod 1. Zistiť podmienky rozšírenia STL plynovodu v obci z dôvodu výstavby plynovodu na starých a nových komunikáciách a následne napojenie domácností – odpoveď: OcZ bolo už niekoľkokrát informované o tom, že je možnosť rozšíriť plynovod s tým, že ho obec vybuduje na vlastné náklady a odovzdá do užívania SPP, nájomné sa pohybuje na úrovni 1 €/rok. P. Lizák reagoval, že bolo povedané, že sa prešetrí, či sa niečo nezmenilo. P. starosta povedal, že zatiaľ sa nič nezmenilo. Bod 2. Prijatie nového zamestnanca a nákup váhy pre zberný dvor z dôvodu, že výstavba zberného dvora začala a očakáva sa skoré spustenie zberného dvora. Odpoveď: ako poslanec OcZ je p. Lizák aj členom investičnej komisie a má možnosť byť účastný na každej komisii, aj na finančnej a mohol by vedieť, že všetky návrhy, ktoré majú dopad na rozpočet obce môžu poslanci predkladať priamo na týchto komisiách alebo priamo na rokovaní OcZ . Prijatie nového zamestnanca je v kompetencii starostu obce a OcZ o tomto nemôže rozhodovať. Do konca roka bude v rámci rozpočtového opatrenia zadaná požiadavka na nového zamestnanca, čo sa týka váhy, nie je potrebné ju zaobstarať ihneď, keďže verejné obstarávanie nebude trvať dlho. Bod 3. Kalendár akcií na rok 2019, kde je problém, prečo ešte nie je? Odpoveď: Ak by bol aj vydaný, bol by len orientačný, pretože mnohé akcie sa upresňujú po dohode s inými organizáciami v obci, nie je možné ich zaviazať na pevný dátum a čas. Bod 4. Prosím o termíny pre vydanie a uzávierky pre nasledujúce Občasníky obce Lendak pre nasledujúce roky z dôvodu sprehľadnenia situácie. Odpoveď: Tieto dátumy nie sú k dispozícií, spravidla časopis vychádza štvrťročne , termín uzávierky si určuje šéfredaktorka, články na uverejnenie je potrebné zaslať priamo šéfredaktorke alebo na OcÚ. Bod 5. Kto má na starosti uverejňovanie a písanie článkov a fotografii na webovú stránku? Stránka je nezaujímavá a neatraktívna Odpoveď: OcÚ nemá zamestnanca s pracovnou náplňou tohto druhu, je to informačný portál obce, kde sa uvádzajú základné informácie o dianí v obci. Bod 6. Revitalizácia lesov na vrchu Kicora z dôvodu zachytávania vody a erózie pôdy. Odpoveď: lesy nad Lendakom sú vo vlastníctve mesta Spišská Belá, ktoré je povinné dodržiavať Plán starostlivosti o les. Obec nie je obhospodarovateľom predmetného lesa a nemá právo vstupovať do akéhokoľvek procesu v rámci tejto veci. Bod 7. Kde je doplnený a aktualizovaný dopravný projekt s požiadavkami? Odpoveď: projektanti s potrebnými osvedčeniami sú zaneprázdnení. Bod 8. Stretnutie s farárom a biskupom, týkajúce sa zdravotného strediska, cintorína a parkoviska. Odpoveď: Spišské biskupstvo poslalo odpoveď, že zo zdravotných dôvodov p. biskupa sa stretnutie odkladá. V mesiaci august sa má p. starosta dohodnúť s kanceláriou biskupstva na možnom termíne stretnutia. Bod 9. Dohodli sme sa na 2 panoramatických tabuliach v obci, kde sú informácie o typoch, cene a termíny? Odpoveď: ak p. Lizák vie, aké sú to panoramatické tabule, tak by mal podať aj informácie o type a cene. Bod 10. Požiadavka v predstihu, na fasádu Obecného úradu umiestniť erb obce, s doplnkami ako osvetlenie, časomiera, teplota, informačný text o obci, fotografie v krojoch. Odpoveď: ak OcZ schváli tento rozvojový projekt vizuálnej stránky fasády Obecného úradu p. Lizáka, tak sa tým bude zaoberať aj pracovník obce, ktorému bude pridelená kompetencia v tejto veci konať. Bod 11. Kedy sa bude riešiť územný plán obce Lendak? Odpoveď: Územný plán je v procese realizácie. Bod 12. Vyvlastnenie majetko-právnych vzťahov na starom cintoríne a premostenie na Mlynskej ulici, v akom je štádiu. Odpoveď: momentálne sa vyvlastňovanie nerieši, nakoľko je k tomu potrebné aj uznesenie OcZ, treba dať návrh. Upozorňujeme, že vyvlastnenie má finančný dopad, nakoľko sa za pozemky musí zaplatiť buď vlastníkom alebo depozitu štátu reálna cena podľa znaleckého posudku. Bod 13. Požiadavky na starostu obce ako poslanca PSK – predostrieť návrhy, zistiť možnosti preklasifikovania ťahu obcou z cesty 3. triedy na cestu 2. triedy, rozšírenie mosta na hlavnom ťahu v strede obce zväčšením pruhov, zriadenie zastávky, nové napojenie pre obce cez Šarpanec. Odpoveď: p. Lizák požaduje nereálne veci, obec je rada, že VUC-ka vôbec opravila cestu, ktorú vlastní. Ako občan má p. Lizák možnosť sám požiadať VUC-ku o konanie v týchto veciach. Bod 14. Zistiť a spraviť nápravu, kto zodpovedá za označenie autobusových zastávok v obci, grafikon, dopravné značky, vodorovné dopravné značenie, škola, obecný úrad, Jednota v strede obce. Odpoveď: ako dlhoročný zamestnanec PrO ste prečo v rámci svojej činnosti tieto veci neriešili? PrO je správcom miestnych komunikácií. Bod 15. Prosím o doplnenie všetkých potrebných informácií týkajúcich sa kompostérov v obci. Odpoveď: časť p. prednosta už povedal, zvyšnú časť sa občania dozvedia po kontrole. Každý občan dostane návod na kompostovanie. Bod 16. V akom stave je zistenie informácií o presune OcZ do budovy PrO ? Odpoveď: P. prednosta nerozumie aktivite presunu OcZ do budovy PrO, podľa Zákona o obecnom zriadení OcZ zvoláva starosta obce na území obce, je to čisto kompetencia starostu obce. Bod 17. Z akého dôvodu na Juliálese 2019 nebola použitá plachta z akcii z minulých rokov. Odpoveď: pretože je roztrhnutá. Bod 18. Z akého dôvodu nebol opakovaný záznam z OcZ z 10.6. 2019 na káblovej televízií? Odpoveď: Bol opakovaný. Bod 19. Z akého dôvodu OcÚ nie je schopný po určitej dobe nastaviť zvonkohru? Odpoveď: pretože ju nikto nevie nastaviť, okrem p. Lizáka. Bod 20. Z akého dôvodu sa nedodržujú lehoty na uverejňovanie napr. uznesení? Odpoveď: Z dôvodu časovej zaneprázdnenosti, a mnohých iných dôvodov, ako je napr. čerpanie dovolenky, pracovná neschopnosť, a aj z dôvodu predkladania návrhov uznesení poslancami často krát nejasne a neodôvodnene. Bod 21. Z akého dôvodu chýba uznesenie z minulého OcZ týkajúce sa zrušenia súhlasu starostu pre oznámenie pri poruchách na vode a kanalizácii? Odpoveď: Pretože o takom uznesení sa nehlasovalo a nebol ani návrh takéhoto uznesenia. Nakoniec zaznela citácia p. Lizáka zo záveru jeho emailu: „Môj osobný názor je, že mi sa iba stretávame na zasadnutiach a komisiách, kde sa iba rozprávame, diskutujeme, ale výsledky nie sú žiadne.“ P. prednosta reagoval tým, že kto chce vidieť výsledky práce, tak ich vidí, kto nechce vidieť, stále bude mať zaslepené oči. Poslancom obecného zastupiteľstva p. prednosta odporúča naštudovať si Zákon o obecnom zriadení, kde sú vymedzené kompetencie, práva a povinnosti poslancov.

 

 1. Záver

O 19:00 hod. bol program OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 

 

Mária Hudáčeková Pavel Hudáček

zapisovateľka starosta obce

Bc. Štefan Halčin Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.

 

Prílohy: