3.12.2018 | ustanovujúce zasadnutie OcZ

Zápisnica

z ustanovujúceho zasadania OcZ konaného dňa 03.12.2018 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

Prítomní: viď prezenčná listina

  1. Slávnostná časť
  2. Úvod pracovnej časti
  3. Určenie overovateľov zápisnice
  4. Voľba členov návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
  5. Poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie OcZ
  6. Schválenie sobášiacich
  7. Voľba predsedov a členov komisií OcZ
  8. Určenie platu starostu obce
  9. Rôzne
  10. Záver

 

1. Slávnostná časť

 

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných a vyzval ich, aby sa postavili a spoločne si vypočuli štátnu hymnu Slovenskej republiky. Ďalej prečítal program slávnostnej časti ustanovujúceho zasadania.Ďalej pán starosta uviedol predsedu miestnej volebnej komisie, Bc. Jána Neupauera, ktorý predniesol príhovor. Predseda miestnej volebnej komisie vyzval zapisovateľku miestnej volebnej komisie, Žofiu Stupákovú, aby prečítala výsledky volieb do orgánov samosprávy miest a obcí konaných dňa 10.11.2018. Pán starosta zložil sľub starostu a predseda miestnej volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie o zvolení. P. Margaréta Majerčáková prečítala za poslancov sľub a následne im predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenie o zvolení. Pán starosta privítal pána farára a pánov kaplánov a poprosil ho o požehnanie. Pán farár sa prihovoril novému zastupiteľstvu a udelil požehnanie. Týmto bola ukončená slávnostná časť tohto zasadania.

2. Úvod pracovnej časti

Starosta prečítal program a dal hlasovať. Všetci poslanci jednomyseľne schválili program zasadania.

3. Určenie overovateľov zápisnice

P. starosta navrhol, aby overovatelia zápisnice boli volení podľa abecedy každý polrok po dvoch. Tento polrok sú navrhnutí Ing. Michal Gallik a Tomáš Budzák. P. starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

4.Voľba členov mandátovej volebnej a návrhovej komisie

P. starosta prečítal návrh na členov mandátoveja volebnej komisie, sú nimi Mgr. Ján Stupák, Ing. Marián Špak a Bc. Štefan Halčin a dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

P.starosta prečítal návrh na členov návrhovej komisie, sú nimi Ing. Michal Gallik, Tomáš Budzák, Ing. Jozef Majerčák a dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

5. Poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie OcZ

P. starosta dal návrh na poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie OcZ, aby ním bol Ing. Tomáš Hudáček. P. starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

6. Schválenie sobášiacich

P. starosta dal návrh na sobášiacich a to: Ing. Jozef Majerčák a Margaréta Majerčáková. P. starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

7. Návrhy na predsedov a členov komisií

Pán starosta uviedol, že materiály poslanci obdŕžali. Uviedol, že by bolo dobré, keby každý poslanec pracoval v komisii OcZ, aby sa nestalo, že niektorí budú v dvoch komisiách a niektorí v žiadnej. Bc. Štefan Halčin navrhol, aby sa hlasovalo jednotlivo za každého člena komisie, ktorý nie je poslancom.  P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Za hlasovalo 6 poslancov (Ján Lizák, Mgr. Ján Stupák, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček) zdržali sa 3 poslanci (Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak) a proti boli 2 poslanci (Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák). Tento návrh poslanci schválili.

Pán starosta dal hlasovať za návrh na predsedu finančnej komisie, a to: Ing. Michal Gallik. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

P.starosta dal hlasovať za členov finančnej komisie, a to: Ing. Ondrej Suchanovský, Bc. Štefan Halčin, Tomáš Budzák. Za hlasovalo 10 poslancov (Mgr. Ján Stupák, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák), 1 poslanec sa zdržal (Ján Lizák). P. starosta dal hlasovať za Ing. Jána Budzáka ako člena finančnej komisie. Za hlasovalo 7 poslancov (Margaréta Majerčáková, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák), zdržali sa 3 poslanci (Ján Lizák, Mgr. Ján Stupák, Štefan Halčin) a 1 poslanec bol proti (Bc. Štefan Halčin). P. starosta dal hlasovať za Ing. Ľudovíta Budzáka ako člena finančnej komisie. Za hlasovalo 9 poslancov (Margaréta Majerčáková, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Štefan Halčin, Mgr. Ján Stupák) a 2 poslanci sa zdržali(Ján Lizák, Bc. Štefan Halčin). P. starosta dal hlasovať za Sylviu Oprendekovú ako tajomníčku finančnej komisie. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Pán starosta dal hlasovať za návrh  na predsedu investičnej komisie, a to: Ing. Ondrej Suchanovský. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dal hlasovať za členov investičnej komisie, a to: Ing. Michal Gallik, Ing. Marián Špak, Ing. Jozef Majerčák. Za bolo 10 poslancov (Margaréta Majerčáková, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Štefan Halčin,Ján Lizák, Bc. Štefan Halčin)  a 1 poslanec sa zdržal (Mgr. Ján Stupák). Tento návrh poslanci schválili. Pán starosta dal hlasovať za Ing. Petra Budzáka ako člena investičnej komisie.

Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dal hlasovať za tajomníčku investičnej komisie, a to: Žofiu Stupákovú. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. Bc. Štefan Halčin dal návrh na člena investičnej komisie, a to: Jána Lizáka. P. starosta dal hlasovať za návrh na člena investičnej komisie, a to: Jána Lizáka. Za hlasovalo 10 poslancov (Margaréta Majerčáková, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Ján Lizák, Mgr. Ján Stupák, Štefan Halčin, Bc. Štefan Halčin) 1 poslanec sa zdržal (Ing. Marián Špak). Tento návrh poslanci schválili.

Pán starosta dal hlasovať za návrh na predsedu školskej komisie, a to: Ing. Tomáš Hudáček. Za hlasovalo 10 poslancov (Margaréta Majerčáková, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Ján Lizák, Ing. Marián Špak, Štefan Halčin, Bc. Štefan Halčin) 1 poslanec sa zdržal (Mgr. Ján Stupák). Tento návrh poslanci schválili. P. starosta dal hlasovať za PaedDr. Máriu Budzákovú ako člena školskej komisie. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dal hlasovať za Mgr. Zuzanu Gallikovú ako člena školskej komisie. Za hlasovalo 7 poslancov(Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Ing. Marián Špak, Štefan Halčin), 4 poslanci sa zdržali (Margaréta Majerčáková, Bc. Štefan Halčin, Mgr. Ján Stupák, Ján Lizák). Tento návrh poslanci schválili. P. starosta dal hlasovať za Mgr. Mareka Majerčáka ako člena školskej komisie. Za hlasovalo 7 poslancov (Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák, Ing. Marián Špak, Štefan Halčin), 4 poslanci sa zdržali (Margaréta Majerčáková, Bc. Štefan Halčin, Mgr. Ján Stupák, Ján Lizák). Tento návrh poslanci schválili. P. starosta dal hlasovať za tajomníčku školskej komisie, a to: Bc. Janu Badovskú. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.  Ing. Tomáš Hudáček dal návrh doplniť za členov školskej komisie Margarétu Majerčákovú, Tomáša Budzáka a Mgr. Jána Stupáka. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

P. starosta dal hlasovať za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce, a to. Bc. Štefana Halčina. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dal hlasovať za členov komisie pre ochranu verejného záujmu, a to. Ing. Tomáš Hudáček a Margaréta Majerčáková. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. Margaréta Majerčáková dala návrh na ďalšieho člena tejto komisie, a to: Štefana Halčina. P. starosta dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

P. starosta sa opýtal, či má niekto záujem sa prihlásiť za predsedu poriadkovej komisie. Prihlásil sa Ing. Jozef Majerčák. P. starosta dal hlasovať za predsedu poriadkovej komisie, a to: Ing. Jozefa Majerčáka. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Za člena poriadkovej komisie starosta navrhol Stanislava Koščáka a dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dal ďalej hlasovať za členov poriadkovej komisie, a to: Štefana Halčina a Margaréta Majerčáková. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dal ďalej hlasovať za tajomníka poriadkovej komisie, a to: Mgr. Michala Marhefku. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

8. Určenie platu starostu obce

Pán starosta povedal, že plat starostu bude priemerná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok krát koeficient 2,6.

9. Rôzne

P. starosta navrhol, aby rokovania OcZ boli každý prvý pondelok v mesiaci o 16:00 hod a dal hlasovať za tento návrh. Za boli 10 poslanci(Mgr. Ján Stupák, Bc. Štefan Halčin, Margaréta Majerčáková, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček,Ing. Ondrej Suchanovský, Tomáš Budzák, Ing. Marián Špak, Ing. Michal Gallik, Ing. Jozef Majerčák), 1 poslanec sa zdržal (Ján Lizák). Tento návrh poslanci schválili.

P. starosta ďalej navrhol členov do školskej rady, a to: Tomáša Budzáka a Jána Lizáka a dal hlasovať za tento návrh. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. P. starosta dodal, že týmto odvolávajú zo školskej rady Jána Vidu a Miloslava Bekeša.

Tomáš Budzák sa opýtal, či by nebolo možné zriadiť na OcÚ kanceláriu pre poslancov. P. starosta odpovedal, že v tom nevidí problém.

10. Záver

O 17.10 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným, zaželal všetko dobré a ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.

Bc. Anna Fudalyová                                                        Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

Ing. Michal Gallik                                                            Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice                                                        prednosta OcÚ

Tomáš Budzák

overovateľ zápisnice

Vysvetlivky:

– Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka: 

– Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané vo videozázname z rokovania OcZ.