30.01.2020 | Pozvánka a materiál na OcZ 14

P O Z V Á N K A

 

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

 

z v o l á v a m

 

XIV. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 3. február 2020

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

 

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Plán rokovaní a programu OcZ na r. 2020
  4. Zastavovacia štúdia 32 domov, IBV LENDAK pod Kicorou – obec
  5. Zastavovacia štúdia 32 domov, radová zástavba – Ján Vida, Ján Hudák
  6. Žiadosť o odpoveď vo veci dokončenia vodného toku – Ján Wetter
  7. Žiadosť o stanovisko – Michal Majerčák
  8. Rôzne
  9. Záver

 

V Lendaku, dňa 28. januára 2020

 

                                                                                                Pavel Hudáček

                                                                                                  starosta obce          

Prílohy: