15.5.2017 | 29. zasadnutie OcZ

Program rokovania:

1. Úvod
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Interpelácia poslancov
4. Inventarizácia za rok 2016
5. Kultúra, mládež a šport
6. Činnosť webového portálu
7. Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Lendak za obdobie 2016/2017
8. Žiadosť o vyčlenenie financií pre nákup vysokozdvižnej plošiny
9. Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre nákup techniky pre zimnú údržbu
10. Rôzne
11. Záver

Prílohy: