8.10.2018 | 43. zasadnutie OcZ

Zápisnica

zo 43. riadneho zasadania OcZ konaného dňa 08.10.2018 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

Prítomní: viď prezenčná listina

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Rozpočtové opatrenie obce Lendak 8/2018
 5. Plán zimnej údržby
 6. Protest krajského prokurátora
 7. Žiadosť MDDr. Emy Jakubíkovej o odpustenie nájmu
 8. Zmluva o prevode pozemkov pod existujúcou cestou III. triedy
 9. Majetkovoprávne vysporiadanie
 10. Wifi pre teba
 11. Žiadosť Spojenej školy Lendak o uvoľnenie 5% rezervy
 12. Následná finančná kontrola financovania stavebného úradu
 13. Žiadosť PrO Lendak o navýšenie stočného
 14. Návrh rozpočtu na rok 2019
 15. Rôzne
 16. Záver 
 • Úvod

 O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené a prečítal program. Materiály na zasadanie OcZ spĺňajú náležitosti. Mgr. Ján Stupák navrhol doplniť program o vyriešenie spravovania obecného ihriska pod Kicorou. S návrhom programu poslanci OcZ súhlasili a jednomyseľne schválili program zasadania OcZ.

 • Kontrola plnenia uznesení
 1. starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. v plnení.
 • Interpelácia poslancov
 1. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Mgr. Ján Stupák sa opýtal vedúceho PrO Lendak, aby vysvetlil ľuďom, prečo je cesta na Tatranskú ulicu (Palestina) tak dlho uzavretá. Ing. Peter Budzák odpovedal, že je potrebné, aby betón vyzrel. Práce boli hotové za dva dni, no len treba, aby to poriadne vyzrelo.
 • Rozpočtové opatrenie obce Lendak 8/2018

Pán starosta uviedol, že materiály boli prerokované na finančnej komisii a tá odporúča OcZ schváliť tento návrh. pán starosta vyzval predsedu finančnej komisie, aby doplnil informácie. Ing. Ján Budzák povedal, že k tomu nemá čo dodať a odporučil tento návrh na schválenie. Ďalej otvoril diskusiu. Mgr. Ján Stupák sa opýtal, že v rozpočtovom opatrení našiel aj položku navýšenia na kamerový systém na ihrisku, a kedy to bude hotové. P. prednosta odpovedal, že do konca októbra by mali byť kamery namontované na ihrisku, a to dve kamery na ihrisku a dve na budove šatní. Pán starosta dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 • Plán zimnej údržby

Pán starosta povedal, že materiál poslanci obdŕžali a otvoril diskusiu. Pán Štefan Halčin sa opýtal vedúceho PrO Lendak, či sa budú čistiť aj chodníky a máme na to aj nejaké mechanizmy, ktoré by boli schopné vyčistiť chodníky? Vedúci PrO Lendak odpovedal, že na čistenie chodníkov môžu využívať univerzálny nakladač, robili sme aj prieskum cien na trhu, čo by vyhovovalo na čistenie chodníkov, uvažovali sme o malotraktore, ale na to teraz nemáme peniaze, takže to už bude otázka na nové zastupiteľstvo. Keďže nikto nemal otázky, starosta skonštatoval, že túto správu berie OcZ na vedomie.

 • Protest krajského prokurátora

Pán starosta uviedol, že materiál poslanci obdŕžali a k uvedenému bodu otvoril diskusiu. Pán starosta odporučil, aby protest krajského prokurátora OcZ zobralo na vedomie, ale nevyhovujeme mu a je nedôvodný. Nech rozhodne súd, či sme postupovali správne alebo nie. A opýtal sa poslancov, aký je ich návrh. Ing. Ján Budzák súhlasil s návrhom, že protest je nedôvodný. Pán prednosta ešte dodal, že nie je povinnosťou krajskej prokurátorky dať to na súd, ale myslí si, že to tak bude. P. starosta uviedol, že sme od roku 2014 urobili kroky, ktoré sú podľa neho správne a keď nie, nech o tom rozhodne súd. Po ukončení diskusie prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 • Žiadosť MDDr. Emy Jakubíkovej o odpustenie nájmu
 1. starosta uviedol, že pani doktorka urobila s ich súhlasom rekonštrukčné práce, v materiáloch boli sumy rekonštrukčných prác. Na investičnej komisii sa to preberalo a tá odporučila schváliť návrh, ale nie v plnom rozsahu. P. prednosta uviedol, že pani doktorka predložila faktúry za sumy celkových prác aj s materiálom a investičná komisia navrhuje odpustiť nájom len v sume použitého materiálu, čiže polovičnú sumu vo výške 3356,43 €. Ing. Ján Budzák dodal, že nám to zhodnocuje majetok. P. Stanislav Koščák navrhol, aby všetci nájomníci mali rovnaké možnosti, aby to nebolo diskriminačné. Pán starosta po ukončení diskusie prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 • Zmluva o prevode pozemkov pod existujúcou cestou III. triedy
 1. starosta uviedol, že materiály boli poslancom doručené a dodal, že sa podarilo dohodnúť s vedením Prešovského samosprávneho kraja, že nebudeme musieť vynakladať svoje finančné prostriedky, pretože na základe geometrického plánu pod cestou, okrem chodníkov, aby chodník ostal vo vlastníctve obce. Máme prísľub, že do konca októbra by mohla byť hlavná cesta od pani Eriky Oprendekovej až po Sintru predajňu potravín vyasfaltovaná. P. starosta otvoril diskusiu, keďže nikto nemal otázky, prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.
 • Majetkovoprávne vysporiadanie
 1. starosta uviedol, že materiály boli poslancom doručené a povedal, že sa jedná o schvaľovanie zámeru pri odpredaji pozemkov p. Františkovi Hudákovi, p. Jozefovi Hudákovi a p. Miroslavovi Žmijovskému s manželkou. U pánov Hudákovcov vraciame to, čo nám oni dali na cestu, takže návrh je za 1 €. Ďalej starosta otvoril diskusiu a keďže nemal nikto otázky dal hlasovať za návrh pre p. Františka Hudáka. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

Ďalej dal p. starosta hlasovať za návrh uznesenia pre Jozefa Hudáka. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 1. starosta uviedol, že na minulom zastupiteľstve sme schvaľovali zámer odpredaja pozemku pre Miroslava Žmijovského s manželkou, ale je tam ešte potrebné rozhodnúť o cene a otvoril diskusiu. Ing. Ján Budzák uviedol, že nedávno sme tu mali predaj pozemku pani Trojákovej a keď je to porovnateľné, tak by navrhoval takú istú cenu. Pán prednosta oponoval, že to nie je to isté, pretože pani Trojákovej sa predával pozemok na výstavbu a toto je iba okrajové, bez prístupu a je to v kopci. Dali slovo aj p. Miroslavovi Žmijovskému, aby dal nejaký návrh. P. Miroslav Žmijovský navrhol 5 € za m², pretože má informácie, že minulý rok sa takto predávali záhradky. Ing. Ján Budzák sa opýtal ako je to uvedené, či je to ostatná plocha alebo zastavaná plocha. P. prednosta odpovedal, že niečo je zastavaná a niečo ostatná plocha. Ing. Ján Budzák navrhol dať zastavanú plochu po 19,36 €, ako pani Trojáková a ostatnú plochu za 5 €. P. Ján Vida navrhol, aby sa to nejako ustálilo, napríklad aj takto, že zastavanú plochu po 19,36 €/m² a ostatnú plochu za 6 €/m², aby sme dali hlasovať a ak by s tým dotyčný nesúhlasil, tak by dal vypracovať znalecký posudok, ktorého by sme sa potom držali. P. starosta dal hlasovať za to, aby sa oddelila cena za zastavanú a ostatnú plochu. Za boli ôsmi poslanci (Ing. Ján Budzák, Miloslav Bekeš, Ján Vida, Ján Fudaly, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Ing. Ondrej Suchanovský,  Mgr. Štefan Suchanovský), zdržali sa dvaja poslanci (Stanislav Koščák, Mgr. Ján Stupák). Ďalej dal pán starosta hlasovať za cenu zastavanej plochy po 19,36 €/m² a ostatnej plochy za 6 €/m². Za boli deviati poslanci (Ing. Ján Budzák, Miloslav Bekeš, Ján Vida, Ján Fudaly, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Ing. Ondrej Suchanovský, Stanislav Koščák, Mgr. Štefan Suchanovský), jeden poslanec sa zdržal (Mgr. Ján Stupák). Tento návrh poslanci schválili.
 • Wifi pre teba 
 1. starosta uviedol, že materiály boli poslancom doručené a vyzval p. Jána Neupauera, aby o tom povedal viac. P. Ján Neupauer povedal, že ide o projekt financovaný z Bruselu, čo sa týka Lendaku, tak voľné Wifi miesta by boli Obecný úrad interiér aj exteriér, Kino Goral interiér, Obecná knižnica interiér, zdravotné stredisko interiér, detské ihrisko pred spojenou školou exteriér, sála vo Dvore interiér, detské ihrisko pred ňou exteriér, zastávka na Bredvize exteriér, Múzeum ľudovej kultúry interiér, šatne pri ihrisku exteriér, miestny cintorín exteriér. Budeme mať 6 interných a 6 externých hotspotov. P. starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať. Za boli deviati poslanci (Ing. Ján Budzák, Miloslav Bekeš, Ján Vida, Ján Fudaly, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Ing. Ondrej Suchanovský,  Stanislav Koščák, Mgr. Štefan Suchanovský), jeden poslanec sa zdržal (Mgr. Ján Stupák). Tento návrh poslanci schválili. 
 • Žiadosť Spojenej školy Lendak o uvoľnenie 5% rezervy 
 1. starosta uviedol, že mali aj debatu  na finančnej komisii. Podľa zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obec viaže 5% rezervu, pokiaľ sa k I. polroku nenaplnia podielové dane na 50%. Tento rok sa naplnili na 49,86%, chýbali tam nejaké stotiny. Ku 3. štvrťroku  už máme plnenie podielových daní na 76,92. Nechcú urobiť jednu vec, kedy sa 20.12. tento rok dozvedia, že to bude 100% a potom bude potrebné tie peniaze uvoľniť. Koncom roka je ich ťažko minúť, je síce pravda, že ich môžu preniesť na nasledujúci rok. ale určite s nimi počítajú už tento rok. Žiadosť pani riaditeľky poslanci obdŕžali, finančná komisia odporučila schváliť tento návrh, tak ako aj starosta. Ďalej p. starosta otvoril diskusiu. P. Ján Vida sa spýtal na vyčíslenie sumy. P. ekonómka odpovedala, že to robí 27 818 €, to je za I. polrok, a za celý rok to je cez 54 000 €. P. starosta po ukončení diskusie dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili. 
 • Následná finančná kontrola financovania stavebného úradu

 Pán starosta uviedol, že materiál poslanci obdŕžali a k uvedenému bodu otvoril diskusiu. Keďže nikto z prítomných nemal otázky, p. starosta skonštatoval, že túto správu berie OcZ na vedomie.  

 • Žiadosť PrO Lendak o navýšenie stočného 
 1. starosta uviedol, že žiadosť bola prerokovaná na finančnej komisii a tá odporúča OcZ schváliť navýšenie stočného. P. starosta dal priestor aj ekonómovi PrO Bc. Štefanovi Halčinovi, ktorý povedal, že je to z viacerých dôvodov, a to 10% zvýšenie platov vo verejnej správe, predpokladané zvýšenie cien elektrickej energie, bude dostavaná 1. etapa ČOV II. linka, čiže tam bude nárast elektrickej energie a taktiež dostavbou budovy PrO vzniknú režijné náklady, ktoré budú musieť pokryť aj zo stočného. Mgr. Ján Stupák sa opýtal, že prečo nemôže byť vodné aj stočné za rovnakú cenu? P. starosta odpovedal, že náklad na vodné a stočné je rozdielny. Voda tečie gravitáciou dole, ale pri kanalizácii majú štyri prečerpávačky, ktoré fungujú na elektrickej energii. A tak náklady na elektrickú energiu pri jednej prečerpávačke sú okolo 2500 € za rok. P. Ján Vida sa opýtal, že sa čistička rozširuje, je to pokryté pre všetkých obyvateľov? Vedúci PrO Lendak odpovedal, že po rozšírení je plánované, že bude mať pokrytie na 4000 obyvateľov, čiže zvýši sa o 500 obyvateľov. P. prednosta dodal, že momentálne nemáme stopercentnú pripojenosť na kanalizáciu, takže je to postačujúce. V budúcnosti sa ale už viac neuvažuje o rozširovaní ČOV, toto riešenie je už konečné. P. Ján Fudaly sa opýtal o koľko by sa navýšilo stočné? Ekonóm PrO Lendak odpovedal, že zo 0,48 €/m³ na 0,66 €/m³ s DPH. Pri spotrebe 80m³ to urobí asi 10 € rozdiel. P. starosta dodal, že aj keď sa teraz navýšenie  zdá vysoké, niekto to bude musieť zaplatiť a keď to zaplatí obec, tak aj tak to zaplatíme my všetci. Ing. Ján Budzák dodal, že navýšenie je hlavne kvôli navýšeniu miezd. Aj na komisii preberali návrh, aby sa nečakalo, kým sa prečerpávačka upchá, potom sú aj vyššie náklady na opravu, ale aby sa to pravidelne kontrolovalo. P. starosta ďalej napomenul občanov, že v prečerpávačke máme všeličo, aby boli disciplinovanejší. P. Ján Fudaly sa opýtal, či sa počíta aj s nejakými úľavami pre dôchodcov nad 70 rokov? P. starosta odpovedal, že nevie ako to urobiť, aby to bolo spravodlivé. Každý 70-ročný dôchodca býva s niekým a ako to teraz spravíme, aby to bolo spravodlivé. Keď sa príde na nejaký systém ako by sa to dalo, všetci budú za. Mgr. Štefan Suchanovský sa opýtal, že keď niekto prejde na iný zdroj vody, ako je obecný vodovod, to stočné mu ostáva? Vedúci PrO Lendak odpovedal, že ak má vodomer na iný zdroj, tak sa to podľa toho odpočíta. P. starosta po ukončení diskusie dal hlasovať za návrh PrO Lendak o navýšenie stočného na 0,66 €/m³ od najbližšieho jesenného odpisu. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.   
 • Návrh rozpočtu na rok 2019 
 1. starosta sa opýtal poslancov, či bude ešte toto OcZ schvaľovať návrh rozpočtu na rok 2019 alebo sa to pripraví a nové zastupiteľstvo to bude schvaľovať 14.12.2018. Ing. Tomáš Hudaček vyjadril názor, aby sa rozpočet pripravil, ale aby ho schválilo nové zastupiteľstvo, aby cítili zodpovednosť. Ing. Ján Budzák zasa povedal, že on je za to, aby rozpočet schválili na najbližšom zasadaní ešte títo poslanci. Zmeny môže nové zastupiteľstvo robiť kedykoľvek rozpočtovým opatrením. Ing. Ondrej Suchanovský sa tiež priklonil k názoru Ing. Jána Budzáka. Starosta  po ukončení diskusie dal hlasovať za návrh, aby sa rozpočet schvaľoval na nasledujúcom zasadaní OcZ. Za boli štyria poslanci (Ing. Ján Budzák, Ing. Ondrej Suchanovský, Miloslav Bekeš, Mgr. Štefan Suchanovský), zdržali sa šiesti poslanci (Ján Vida, Ján Fudaly, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Stanislav Koščák, Mgr. Ján Stupák). Tento návrh neschválili. P. starosta dal hlasovať za návrh, aby rozpočet schvaľovalo nové zastupiteľstvo v decembri. Za boli šiesti poslanci (Ján Vida, Ján Fudaly, Štefan Halčin, Ing. Tomáš Hudáček, Stanislav Koščák, Mgr. Ján Stupák). Tento návrh poslanci schválili.  
 • Rôzne 

Návrh školskej komisie, aby sa vrátilo obecné ihrisko pod správu obce.

 1. starosta vyzval predsedu školskej komisie, aby dali argumenty prečo. Mgr. Ján Stupák povedal, že obecné ihrisko je vo vlastníctve obce. P. starosta reagoval, že aj škola je vo vlastníctve obce. Pani riaditeľka vyjadrila názor, že dozrel čas to zmeniť, škola sa nebráni spolufinacovaniu, ale je potrebný správca, ktorý by sa o to staral. P. starosta reagoval, že bolo už mnoho nápadov, kto by to mohol mať v správe, mali to už futbalisti, ktorí keď zistili, že je to finančne náročné, vrátili to obci. Obec, keď to robila, bola veľká nespokojnosť zo strany učiteľov. Potom to zobrala škola, pán riaditeľ s tým súhlasil a vo veľkej miere toto ihrisko využíva najmä škola. P. Ján Vida reagoval, že máme aj viacero ihrísk, o ktoré sa treba starať. Treba hľadať prostriedky na to, aby sa mohol nájsť nejaký správca. P starosta povedal, že si budú musieť spolu s pani riaditeľkou sadnúť a predložia potom návrh zastupiteľstvu. 
 • Záver 

O 17.15 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

Všetci prítomní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.


Bc. Anna Fudalyová                                                        Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Mgr. Ján Stupák                                                               Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

 

Miloslav Bekeš

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

 • Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané  vo videozázname z rokovania OcZ.