4.6.2018 | Zápisnica

Zápisnica zo 40. riadneho zasadania ocZ konaného dňa 04.06.2018 o 16.00 h.

v zasadačke OcÚ v Lendaku

Prítomní: viď prezenčná listina

 1. Úvod
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o hospodárení prevádzkarne za rok 2017
 5. Správa o hospodárení spojenej školy za rok 2017
 6. Záverečný účet obce za rok 2017
 7. Rozpočtové opatrenie prevádzkarne obce  2/2018
 8. Rozpočtové opatrenie obce 5/2018
 9. Návrh zmeny organizačného poriadku Prevádzkarne obce Lendak
 10. Dodatok číslo 1 k štatútu prevádzkarne obce.
 11. Prerokovanie rozširovania kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia v obci
 12. Majetkoprávne vysporiadanie
 13. Rôzne
 14. Záver

 • 1. Úvod

O 16.00 hod. starosta obce, p. Pavel Hudáček, privítal prítomných. Uviedol, že materiály na zasadanie OcZ spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky k náležitostiam materiálov boli doručené. Materiály na zasadanie OcZ spĺňajú náležitosti. S návrhom programu poslanci OcZ súhlasili a jednomyseľne schválili program zasadania OcZ.

 • 2. Kontrola plnenia uznesení
 1. starosta uviedol, že pani kontrolórka skontrolovala plnenie uznesení a skonštatovala, že uznesenia sú v plnení a jedno uznesenie je nesplnené.

 

 • 3. Interpelácia poslancov
 1. starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu. Mgr. Ján Stupák uviedol, že pred dvoma týždňami namontovali na ihrisku nové striedačky, v sobotu tam mali zápas, už tam boli porozbíjané fľaše, a dnes sa mu dostala informácia, že lexan je prepálený. Uvažovalo sa už v minulosti o správcovi ihriska alebo bude potrebné namontovať kamery, pretože o chvíľu tam bude aj workoutové ihrisko.  P. starosta uviedol, že sa bol informovať na úrade práce ohľadom správcu, ale momentálne to nie je možné. Mgr. Ján Stupák uviedol, že aspoň kamerový systém by pomohol. Na jeho stranu sa priklonil aj Ing. Ondrej Suchanovský, že správca tam nebude stále. P. starosta navrhol, že sa poradia a pripravia návrh na základe cien. Ing. Ján Budzák pripomenul, aby kamery boli namontované na celom ihrisku.

Ďalej p. Miloslav Bekeš sa opýtal, kedy bude osadený plech na moste pri Bednarčíkovi. P. starosta sa ospravedlnil všetkým ženám, ktoré chodia po moste, pretože už im to trvá dlho. P. prednosta sa opýtal vedúceho prevádzkarne obce, že dokedy by boli schopní to spraviť? Dohodli sa na termíne 15.06.2018. Ing. Ján Budzák sa opýtal na situáciu u detskej lekárky, pretože očakávali, že pôjdu na pracovné stretnutie do Prešova. P. starosta uviedol, že má prísľub od predsedu PSK aj vedúceho odboru zdravotníctva, že riešia túto situáciu. Ing. Ján Budzák sa opýtal, či sú nejaké lehoty dokedy sa to má vyriešiť? P. starosta povedal, že čím skôr. Bol na stretnutí  a ústne sa dohodli, že spravia analýzu územia a budú to riešiť. P. starosta prisľúbil, že bude poslancov o tomto probléme informovať a podá im správu o ďalšom postupe do 15.06.2018.

 

 • 4. Správa o hospodárení prevádzkarne za rok 2017
 1. starosta podotkol, že správa o hospodárení prevádzkarne za rok 2017 aj správa o hospodárení spojenej školy za rok 2017 sú súčasťou záverečného rozpočtu obce Lendak.

Túto správu zobrali poslanci na vedomie.

 

 • 5. Správa o hospodárení spojenej školy za rok 2017
 1. starosta podotkol, že správa o hospodárení spojenej školy za rok 2017 je súčasťou záverečného rozpočtu obce Lendak. Túto správu zobrali na vedomie.

 

 • 6. Záverečný účet obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017 bol vyvesený v súlade so zákonom. P starosta uviedol, že stanovisko hlavnej kontrolórky je schváliť záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad, takisto aj stanovisko audítorky je schváliť záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. P. starosta uviedol, že rozpočet obce bol trinásťkrát menený, z toho osemkrát zastupiteľstvom , dvakrát starostom, rozpočtovým opatrením a trikrát na základe oznámenia, ako nám okresný úrad pridelil finančné prostriedky na prenesený výkon štátnej  správy. Rozpočet bol schválený vo výške 4 175 705,54. Záverečný účet bol prerokovaný na finančnej komisii, ktorá ho odporúča OcZ schváliť.

Predseda finančnej komisie, Ing. Ján Budzák, sa ospravedlnil, že materiály poslal neskôr z dôvodu presunu zasadania finančnej komisie a odporučil schváliť záverečný účet obce za rok 2017.

 1. starosta dodal, že sa musí rozhodnúť o použití rezervného fondu. Finančná komisia odporučila schváliť rezervný fond podľa návrhu.
 2. starosta dal hlasovať a poslanci jednomyseľne schválili záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad a použitie rezervného fondu podľa návrhu.

 

 • 7. Rozpočtové opatrenie prevádzkarne obce  2/2018
 1. starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie prevádzkarne obce 2/2018 bolo prerokované na finančnej komisii. Finančná komisia odporučila schváliť ho s jednou zmenou. Poslanci odporúčajú, aby sa namiesto kúpy starého auta kúpilo nové. P. starosta dal hlasovať za návrh, aby sa kúpilo namiesto starého nové auto formou lízingu alebo, čo bude výhodnejšie. Všetci poslanci návrh podporili a rozpočtové opatrenie PrO 2/2018 schválili.

 

 • 8. Rozpočtové opatrenie obce 5/2018
 1. starosta uviedol, že rozpočtové opatrenie obce 5/2018 bolo prerokované na finančnej komisii a tá ho navrhla schváliť so zmenou v tom zmysle, ako bolo schválené rozpočtové opatrenie prevádzkarne obce. Ekonómka spojenej školy mala požiadavku na navýšenie pre dotáciu na hmotnú núdzu, príjem, výdaj, je to účelovo viazané vo výške 1950 €. Ďalej p. starosta otvoril diskusiu a keďže neboli žiadne otázky, dal hlasovať. Tento návrh poslanci jednomyseľne schválili.

 

 • 9. Návrh zmeny organizačného poriadku Prevádzkarne obce Lendak
 1. starosta uviedol, že tieto zmeny nastali na základe zmien právnej úpravy a flexibilnejšieho fungovania prevádzkarne obce. Materiál poslanci obdŕžali, červeným je to, čo sa vypúšťa a modrým to, čo sa tam dopĺňa. Zmenili sa zákony a číslovania zákonov. Je tam aj organizačná štruktúra. Otvoril k tomuto bodu diskusiu. P. Stanislav Koščák zhrnul informácie dodané v materiáloch a spýtal sa, či ôsmi ľudia budú robiť na piatich, keďže pribudli dve nové funkcie. P. prednosta vysvetlil, že tie čísla tam nesedia, pretože je tam uvedené 3+, podľa toho, čo sa bude robiť. Na podnikateľskej činnosti nám treba toľko ľudí, podľa toho, koľko prác schváli zastupiteľstvo. A čo sa týka administratívy, momentálne je zvýšená požiadavka na administratívu. Ing. Ján Budzák mal zopár pripomienok k zneniu návrhu. P. Stanislav Koščák mal pripomienku, že pre PrO sú stratové práce vykopávanie hrobových jám a pomocné práce pri pochovávaní. Navrhol to zefektívniť. P. prednosta navrhol, aby PrO aj betónovala hroby. P. Ján lizák, vedúci PrO, spomenul, že kedysi vykonávali aj tieto práce, ale potom sa na zastupiteľstve rozhodlo, že s tým prestanú. P. starosta uviedol, že je to na PrO, keď to budú chcieť robiť, môžu. P. starosta dal hlasovať a poslanci jednomyseľne podporili aj tento návrh.  

 

 • 10. Dodatok číslo 1 k štatútu prevádzkarne obce.
 1. starosta uviedol, že pôvodné znenie je červeným a je nahradené novým znením. To sa opiera o zmenu organizačného poriadku PrO Lendak. Ďalej p. starosta otvoril diskusiu, keďže nemal nikto otázky, dal hlasovať. Tento dodatok poslanci jednomyseľne schválili.

 

 • 11. Prerokovanie rozširovania kanalizácie, vodovodu a verejného osvetlenia v obci
 1. prednosta uviedol, že hlavným bodom je výstup investičnej komisie ku žiadostiam ľudí.

Ing. Ondrej Suchanovský uviedol, že ľudia si žiadali kanalizáciu, vodovod a verejné osvetlenie na farských pozemkoch. Z pohľadu finančnej komisie to nie je možné a navrhujú podať návrh do rozpočtu 2019. P. prednosta uviedol návrh uznesenia, ktorým zastupiteľstvo schvaľuje pouličné osvetlenie aj kanalizáciu na farských pozemkoch v roku 2019, aj kanalizáciu v oblasti Rovinky v roku 2019. Vedúci PrO pripomenul aj tlak vody na uliciach Nová, Mlynská a Jarná. Navrhuje prepojenie z Hlavnej na Školskú alebo na Sv. Rodiny, aby sme tam dokázali zredukovať tlak. P. starosta uviedol, že po skontaktovaní sa s projektantom, to bude predložené na zastupiteľstvo, pretože to vyvolá investíciu. Ing. Stanislav Halčin dal návrh, aby sa tam doplnila aj ulica Lemeje k výstavbe pouličného osvetlenia. P. starosta upravil návrh, že investičná komisia odporúča zahrnúť tieto žiadosti do rozpočtov nasledujúcich rokov.

 

 • 12. Majetkoprávne vysporiadanie
 1. starosta uviedol, že investičná komisia odporučila schváliť tento návrh. Ing. Ondrej Suchanovský vysvetlil, že obec má v k. ú. Spišská Belá poľnohospodárske pozemky, KN C 18519, LV č. 8087, o výmere 3938 m², doteraz to užíval iný vlastník a nový vlastník, ktorý je sused požiadal, či by to nemohol užívať. Tento návrh poslanci jednomyseľne podporili.

 • 13. Rôzne 
 1. starosta uviedol, že sme dostali žiadosť od Ledent, s.r.o., kde Mudr. Anton Jakubík žiada o zrušenie právnych aktov týkajúcich sa prenájmu priestorov. Prečítal aj pripravenú odpoveď, s ktorou súhlasili všetci poslanci OcZ. Taktiež p. prednosta uviedol, že máme aj dôkaz, že ponúkame priestory na prenájom, kedy sme v Podtatranských novinách, v Korzári aj na webovej stránke obce uverejnili inzerát v roku 2014. Týmto ukončil p. starosta diskusiu.

Personálne zmeny v PrO Lendak

 1. starosta uviedol, že po vážnej úvahe dospel k rozhodnutiu urobiť personálne zmeny vo vedení  PrO. Ponúkol vedúcemu PrO, keď sa vrátil z maródky, miesto majstra manažéra stým, aby podal sám žiadosť. Doteraz tak neurobil a tak p. starosta dal návrh odvolať vedúceho PrO, s tým, že bude ďalej vykonávať prácu na funkcii manažér majster. Za návrh hlasovali siedmi poslanci, štyria sa zdržali hlasovania. OcZ schválilo na návrh starostu obce odvolanie vedúceho PrO, Ing. Jána Lizáka, nar. 12.10.1962, ku 30.06.2018.

Návrh na menovanie nového  vedúceho PrO

 1. Starosta dal návrh na menovanie Ing. Petra Budzáka, nar. 29.06.1990, ako nového vedúceho PrO od 1.7.2018. Za návrh hlasovalo deväť poslancov, dvaja sa zdržali hlasovania. OcZ  schválilo na návrh starostu obce menovanie Ing. Petra Budzáka, nar. 29.06.1990, na vedúceho PrO od 01.07.2018.

 

 • 14. Záver 

O 17.05 hod. bol program zasadania OcZ vyčerpaný. Pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadanie OcZ.

 1. Ján Fudaly sa nezúčastnil na hlasovaní  k bodu 1 z dôvodu neskorého príchodu na zasadanie OcZ. Ostatní poslanci sa zúčastnili na  všetkých hlasovaniach.
Bc. Anna Fudalyová                                                        Pavel Hudáček

zapisovateľka                                                                   starosta obce

 

Mgr. Štefan Suchanovský                                                 Mgr. Michal Marhefka

overovateľ zápisnice prednosta OcÚ

 

Štefan Halčin

overovateľ zápisnice

 

Vysvetlivky:

 • Jednomyseľne schválili – všetci prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny boli za schválenie.

Poznámka:

 • Podrobný priebeh zasadania a jednotlivé diskusie sú zaznamenané  vo videozázname z rokovania OcZ.