Deň Zeme

Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla a jeho významom je upriamiť pozornosť na závislosť ľudstva od prírody a hľadať možnosti, ako lepšie využiť nerastné zdroje. Jedným z nich je aj spracovanie a recyklácia odpadov. Pri recyklovaní ide o lepšie využitie suroviny a zníženie produkcie odpadov, ktoré inak končia na skládke. Triedením odpadu každý človek, každá rodina a každá domácnosť môže dennodenne robiť niečo užitočné pre planétu Zem.

Naša planéta je zaťažovaná obrovským množstvom produkovaného odpadu. Inak tomu nie je ani u nás. Každým rokom vyprodukujeme čoraz väčšie množstvo odpadu. Treba si ale uvedomiť, že časť z neho môže byť ešte využitá ako druhotná surovina. Preto nás všetkých vyzývam, aby sme triedili odpad. Separujme!

Obec Lendak určila pre občanov obce na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov systém vriec, ktoré na požiadanie dostane občan na obecnom úrade (sklo a plasty). Tieto vrecia potom v stanovených termínoch zberu ukladajte pred svoje domácnosti, nehnuteľnosti. Plastové fľaše nezabudnite stlačiť, aby zabrali čo najmenej miesta.

Podrobnejšie informácie o dátumoch zberu nájdete na tu: Harmonogram zberu triedeného odpadu pre rok 2017

Čoraz viac komunálneho odpadu

V posledných mesiacoch zamestnanci PrO vyzbierali dvojnásobné množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ako to bývalo po iné roky. Preto vás vyzývam ku separovaniu odpadu a ku zníženiu množstvo produkovaného odpadu.

Pri niektorých zberných nádobách sa nachádza aj obrovské množstvo smetných vriec. Niekde sa nachádzajú iba vrecia, ktoré sú dosť často preťažené a trhajú sa. Týmto sa zvyšujú náklady na zber TKO v obci. Preto Vás vyzývam na zaobstaranie zberných nádob, prípadne pevných čiernych plastových vriec tak ako to určuje VZN. Uprednostňujeme zberné nádoby. V prípade nerešpektovania, budeme žiadať o zmenu a sprísnenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak v priebehu mesiaca máj. Pri zmene VZN budeme žiadať nutné používanie zberných nádob s maximálne jedným pevným čiernym igelitovým vrecom pre jednu domácnosť.