Realizované činnosti za prvé mesiace v roku 2017

S výnimkou bežných činnosti sa začalo aj s inými plánovanými akciami na rok 2017. Ako už bolo spomínané, postupne sa začalo s výstavbou budovy PrO Lendak. Ako minulého, tak aj tento rok sa rozširuje kanalizácia v obci. Začalo sa s budovaním kanalizácie v lokalite Lemeje. S rozširovaním obce sa tiež rozširuje vodovodná sieť. Spustili sa práce na výstavbe vodovodu na Hlavnej ulici. Boli vyčlenené financie aj na odvodnenie miestnych komunikácií. Začalo sa na Zadnej ulici.

Keďže je jar, rozbehli sa jarné odpisy odberu pitnej vody. Tiež sa vykonávajú podľa rozpisu preventívne prehliadky, týkajúce sa požiarnej ochrany atď. Dúfam, že takto a ešte lepšie, budeme pokračovať s týmito a aj s ostatnými naplánovanými prácami na tento rok.

Vedúci PrO Lendak, Ján Lizák

Budova PrO Lendak

Postupne sa začalo s prípravnými prácami na rekonštrukcií budovy PrO Lendak. V objekte budú garáže pre nákladné a osobné vozidlá, kancelárie, sklady, šatne a technické zázemie. Na fotografiách je situácia a vizualizácia budovy po dokončení stavebných prác.

Nové osobné vozidlo pre PrO Lendak

Po dôkladnom zvážení sa PrO Lendak rozhodla zakúpiť nové osobné vozidlo. Automobil bol dodaný počas vianočných sviatkov. Zvolilo sa nové malé úžitkové auto Dacia Dokker Stepway, ktoré bolo zakúpené zo Starej Ľubovne. Peniaze na nákup v hodnote 13 385,60 € s DPH pochádzajú tiež z ušetrených peňazí počas výstavby kanalizácie v obci. Pri výbere sa prihliadalo na rozmery, spotrebu a cenu. Doterajšie osobné vozidlo bude naďalej využívané pre potreby PrO, teda na prevoz osôb, materiálu a náradia.

Výstavba novej budovy PrO Lendak

PrO Lendak sa môže tešiť! Po dlhých rokoch svojej existencie konečne sa dočká potrebných garáží a lepšieho technického zázemia. V tomto roku sa začne s výstavbou novej budovy PrO Lendak. S výstavbou sa začne hneď, ako to bude možné. Objekt bude stáť na mieste existujúcich garáži vo Dvore, ktoré sa postupne prerobia, rozšíria a zmodernizujú. V budove budú garáže pre nákladné a osobné vozidlá, sklady, technické zázemie, šatne a kancelárie. Na tento účel boli v tomto roku vyčlenené prostriedky v hodnote 200 000,00 € z projektovaných približne 400 000,00 €.

Plán rozvoja vozového parku PrO Lendak 2016-2022

 1. viacúčelový stroj (sypač + pluh - zima, čistiaca technika - leto)
 2. vibračná technika (doska, dusadlo)
 3. drobná stavebná technika (vŕtačka, zváračka, kompresor, rezačka...)
 4. pracovná plošina (rozhlas, osvetlenie, orezávanie stromov, oprava dopravného značenia, vianočné osvetlenie); kombinovať pre malé kontajnery, čistiaca technika, pluh, sypač...
 5. malé nákladné vozidlo 1,5 ton (zber elektro odpadu, oleje, bioodpad...)
 6. nákladné vozidlo 9 ton
 7. úžitkový osobný automobil
 8. drvič
 9. traktor + vlečka
 10. bitúmenová technika
 11. cisterna

Poradie je len orientačné.

Čerpalo sa z: Technické služby Kežmarok, Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Mestský podnik s.r.o. Spišská Belá, VPS VYSOKÉ  TATRY, s.r.o.

Vedenie PrO Lendak

Obnova vozového parku PrO Lendak

Počas letných mesiacov PrO Lendak zakúpila kolesový nakladač UN 053.2 po generálnej oprave. Tento nakladač bol odkúpený od firmy Otto Čank, s.r.o. z Detvy. Financie na tento nákup v hodnote 20 400,00 € pochádzajú z ušetrených peňazí počas výstavby kanalizácie v obci. Starý nakladač ostáva detvianskej firme.

Vedenie PrO Lendak

História a súčasnosť

Začiatok písania oficiálnej histórie Prevádzkarne obce Lendak (ďalej len „PrO“)  je deň 06.08.1993, týmto dňom bola zriadená. Od svojho počiatku slúžila a dodnes slúži pre potreby občanov, obce. PrO sa pričinila o vznik, výstavbu:

 • vodovodu a záchytu vody z prameňa preň,
 • oporných múrov na cintoríne,
 • zdravotného strediska sv. Kozmu a Damiána,
 • kultúrneho domu,
 • plynovodu a regulačnej stanice plynu,
 • telefónnych a káblových rozvodov,
 • ihrísk pri škole a vo Dvore,
 • futbalového ihriska a šatní pod Kicorou,
 • verejného osvetlenia a rozhlasu,
 • miestnych komunikácií,
 • budovanie priekop, odvodňovacích kanálov, navážanie makadamu,
 • a rôzne iné.

Súčasnosť

Dnes má PrO v rámci svojej hlavnej činnosti realizovať tieto aktivity:

 • riadne hospodáriť s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, ktorý má ponechaný na dočasné hospodárenie,
 • zabezpečovať výstavbu, údržbu a vykonávať správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
 • zabezpečovať odvoz komunálneho odpadu, čistenie obce, verejnú dopravu, výstavbu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, požiarnej zbrojnice, Obecného zdravotného strediska, bytovky, budovy Obecného úradu a trhoviska.

Okrem hlavnej činnosti PrO uskutočňuje aj podnikateľskú činnosť, ktorá zahŕňa:

 • prevádzku verejného obecného vodovodu, zabezpečovať jeho výstavbu a údržbu,
 • prevádzkovanie pohrebiska,
 • vykonávať vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.

Pre všetky tieto úlohy ma PrO k dispozícii zamestnancov, mechanizmy a technické zázemie.