04.03.2019 | IV. Zasadnutie obecného zastupiteľstva

                                          P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m 

  1. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 4. marec 2019

o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

  1. Úvod
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Interpelácia poslancov
  4. Správa o investičnej činnosti obce Lendak na r. 2019
  5. Výsledky škôl za prvý polrok šk. r. 2018/2019
  6. Kronika za II. polrok 2018
  7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2019
  8. Rôzne
  9. Záver

V Lendaku, dňa 26. februára 2019

                                                                                                 Pavel Hudáček

                                                                                                  starosta obce

                                                                                                          v.r.

 

 

materiály: