09.03.2020 | VZN Obce Lendak č. 1/2020 - o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak

OBEC LENDAK, Kostolná 14, 059 07 Lendak
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lendak č. 1/2020

o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak.

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku , v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lendak č. 1/2020 o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak (ďalej len “VZN“).


§ 1 Úvodné ustanovenie

1. Všeobecné záväzné nariadenie obce Lendak o prevádzkovaní pohrebiska na území obce Lendak, je vydané so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade číslo
KK 1402/2006 zo dňa 5.10.2006.
2. Obec Lendak prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom zriadenej príspevkovej organizácie
– Prevádzkarne obce Lendak so sídlom Revolučná 1285/1A, 059 07 Lendak.

Viac v prílohe.

Prílohy: