16.12.2019 | VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6 k VZN č. 005/2014
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

Obecné zastupiteľstvo v Lendaku podľa § 6 a §11 ods.4 písm. d), e) a g) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k Všeobecnému záväznému nariadeniu /ďalej len nariadenie/.

Celé znenie VZN v prílohe.

 

Príloha: