11.12.2018 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva

P O Z V Á N K A

podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

Z V O L Á V A M

II. zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 14. december 2018 o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

 

Program rokovania:

1. Úvod

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Interpelácia poslancov

4. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Lendak na r. 2019

7. Návrh rozpočtu Obce Lendak a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lendak na r. 2019 a výhľadovo na r. 2020 a 2021

8. Rôzne 

- Žiadosť FK Lendak

 - Žiadosť Charita

 - Sťažnosť obyvateľov ul. Športová

9. Záver

V Lendaku, dňa 10. decembra 2018 

Pavel Hudáček starosta obce