• Úvod
  • Samospráva
  • Úradná tabuľa
  • 12.11.2019 | Všeobecne záväzné nariadenie obce Lendak č. 4/2019 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lendak