20.11.2019 | VZN o zrušení prijímania deti do MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lendak 

o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy

Čl. I.Preambula

  1. Obecné zastupiteľstvo v Lendaku , v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lendak č. .../2019  o zrušení všeobecne záväzného nariadenia o prijímaní detí do materskej školy (ďalej len “VZN“).

 

Celé znenie VZN v prílohe: