26.11.2018 | Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lendak na I. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Lendaku Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Pravidelné následné kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Lendak.

Následné finančné kontroly:

1. Následná kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy na OcÚ Lendak za rok 2018.

2. Následná kontrola vymáhania pohľadávok Prevadzkárne obce Lendak k 31.12.2018 v súlade s platnými zákonmi SR.

3. Následná kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018 v zmysle zákona NR SR Č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov v Spojenej Škole Lendak.

Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Stanoviská a iné činnosti:

1. Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018.

2. Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2018. 2/2

3. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu Obce Lendak za rok 2018.

4. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019.

5. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.

6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Lendaku 26.11.2018

Predkladá: Ing. Zuzana Mráziková hlavný kontrolór obce