26.11.2018 | Pozvánka na rokovanie OcZ

Pozvánka podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.

I. ustanovujúce, zasadanie obecného zastupiteľstva v Lendaku, na deň: 3. december 2018 o 16.00 h v zasadačke obecného úradu v Lendaku

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi, a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

4. Príhovor novozvoleného starostu obce

5. Určenie overovateľov zápisnice

6. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

7. Schválenie programu rokovania OcZ

8. Poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutia OcZ

9. Schválenie sobášiacich

10. Voľba predsedov a členov komisií OcZ

11. Určenie platu starostu obce

12. Rôzne

13. Záver

V Lendaku, dňa 26. novembra 2018

Pavel Hudáček

starosta obce