29.5.2018 | Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lendak na II. polrok 2018

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Lendaku Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v obci najneskôr 15 dní pred prerokovaním v obecnom zastupiteľstve.

Pravidelné následné kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Obce Lendak.

 

Následné finančné kontroly:

1. Následná finančná kontrola nájomných zmlúv uzavretých na majetok obce platných v roku 2018 a ich súlad so zásadami hospodárenia a rozpočtom obce.

2. Následná kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu Obce Lendak v súlade s platnými zákonmi v priebehu roku 2018.

3. Kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle výsledkov kontroly 1/2016: kontrola vykonaných LETNYCH meraní spotreby PHM a zapracovanie do smernice.

Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

Stanoviská a iné činnosti:

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Lendak na rok 2019.

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

3. Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, VZN.

4. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Lendaku 29.05.2018

Predkladá: Ing. Zuzana Mráziková hlavný kontrolór obce